Nachádzate sa tu

Publikácie

RIEŠENIE PRÍPADOV NÁSILIA NA ŽENÁCH V PARTNERSKÝCH VZŤAHOV
ODPORÚČANIA PRE PRAX ŠTÁTNYCH A VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ

Tieto odporúčania sme vytvorili v rámci projektu Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie  bol podporený sumou 121 221 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie  je Posilnenie zraniteľných skupín.

 
 
 
 
SPRÁVA Z POSKYTOVANIA PODPORY A OCHRANY ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE V PORADENSKOM CENTRE FENESTRA ZA ROKY 2014-2015

Túto správu sme vytvorili v rámci projektu Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie  bol podporený sumou 121 221 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie  je Posilnenie zraniteľných skupín.

 
 
 
 
 
PROTECT
Identifikácia a ochrana žien a detí vystavebých hrozbe zvlášť závažného rodovo podmieneného násilia - prehľadová štúdia

Násilie páchané na ženách
Informačná brožúra pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Táto brožúra je určená ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch ako zdroj informácií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory zo strany štátnych a verejnUPOZORNENIE:

Ak ste žena zažívajúca násilie zo strany svojho intímneho partnera alebo manžela, nesťahujte si, ani nečítajte túto brožúru cez počítač, ku ktorému má Váš násilný partner prístup. Môže to ohroziť vaše bezpečie a vystupňovať násilné správanie vášho manžela alebo partnera, v prípade, že to zistí. Brožúru si radšej prečítajte v bezpečnom počítači (napr. u niekoho, komu dôverujete a pod.).

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec inštitúcie a ponúkate túto brožúru žene, ktorá zažíva násilie, je dôležité sa jej opýtať, či je pre ňu bezpečné stiahnuť si ju do počítača doma alebo si ju v počítači doma na internete otvoriť a čítať. V prípade ak má jej násilný partner prístup k počítaču a brožúru nájde, alebo v histórii počítača zistí, že si ju žena pozerala na internete, môže dôjsť k eskalácii násilia a ohrozeniu bezpečia ženy a jej detí. Je dôležité so ženou hovoriť o tom, či má prístup k bezpečnému počítaču, ku ktorému nemá prístup jej násilný partner (napr. u niekoho, komu dôveruje), kde si môže brožúru prečítať.

 
Násilie páchané na ženách
Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom

Táto príručka je určená zamestnancom a zamestnankyniam štátnych a verejných inštitúcií, ktorí a ktoré vo svojej práci prichádzajú alebo môžu prísť do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v intímnych vzťahoch a ich deťmi, ako zdroj informácií o kompetenciách a postupoch ostatných relevantných inštitúcií a organizácií.

 

 
 
 
 
Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien a detí

Publikácia sa venuje konceptu bezpečných ženských domov ako zariadení pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti. Bezpečné ženské domy by mali okrem „strechy nad hlavou“ ženám a deťom poskytovať komplexnú starostlivosť, ktorá odráža ich špecifické potreby. Pri poskytovaní pomoci a podpory ženám a ich deťom bezpečné ženské domy vychádzajú z chápania násilia páchaného na ženách ako ľudsko-právneho a rodového problému. V publikácii nájdete súčasný európsky kontext poskytovania pomoci a podpory ženám prostredníctvom bezpečných ženských domov, ako aj súčasnú situáciu v tejto oblasti na Slovensku. Publikácia sa tiež venuje cieľom a princípom práce BŽD a ich financovaniu a medzinárodným dokumentom, ktoré sú pre ich zriaďovanie a prevádzkovanie kľúčové.

 
 
 
Mosty k pomoci - od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci

Publikácia je praktický manuál na účinnú spoluprácu medzi relevantnými inštitúciami pri riešení problematiky násilie páchaného na ženách. Vychádza zo skúseností 11 európskych krajín v oblasti budovania účinných modelov spolupráce medzi inštitúciami. Manuál poskytuje potrebné informácie o problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, o základných štandardoch práce a smerniciach pre všetky zainteresované inštitúcie, o odhadoch nebezpečenstva a bezpečnostných plánoch, ako aj o východiskách, princípoch a cieľoch spolupráce medzi inštitúciami.

 

 
 
Cesta z násilia
Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov