16 faktov o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch

 1. Násilie páchané na ženách je „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“ a „je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac“ .
 2. Rodové a ľudsko-právne chápanie násilia páchaného na ženách je kľúčovým východiskom pri jeho riešení.
 3. Na Slovensku zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18 – 64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Teda približne 570 tisíc slovenských žien.
 4. Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší – 27,9% žien. Násilie zo strany svojho bývalého partnera zažilo približne 750 tisíc slovenských žien.
 5. Takmer 70% žien, ktoré zažívajú násilie zo strany svojho súčasného partnera žije v domácnosti s jedným dieťaťom, alebo viacerými deťmi.
 6. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch môže mať rôzne formy (fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické a prenasledovanie), v násilnom vzťahu však málokedy ide iba o jednu z týchto foriem – zvyčajne ide o kombináciu niekoľkých foriem násilia.
 7. Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo.
 8. Miera a intenzita násilného správania má tendenciu časom sa stupňovať.
 9. Cieľom násilného správania muža je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad partnerkou/manželkou.
 10. Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.
 11. Podľa zákonov SR je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 Trestného zákona).
 12. Je zodpovednosťou štátu zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom účinnú pomoc a ochranu.
 13. Každá krajina by mala mať aspoň 1 národnú špecializovanú krízovú linku pre ženy zažívajúce násilie. Táto linka by mala fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni a mala by byť bezplatná . Na Slovensku nemáme takúto špecializovanú krízovú telefonickú linku.
 14. Každá krajina by mala mať aspoň 1 špecializované poradenské centrum na 50.000 žien . Na Slovensku by sme mali mať minimálne 54 takýchto špecializovaných poradenských centier. Momentálne máme na Slovensku 5 takýchto centier, to znamená, že nám chýba 49 Špecializovaných poradenských centier.
 15. Každá krajina by mala mať 1 miesto v Bezpečnom ženskom dome na 10.000 obyvateľov . Bezpečný ženský dom by mal byť pre ženy a deti dostupný 24 hodín 7 dní v týždni. Na Slovensku by sme mali mať 519 takýchto miest. Momentálne máme na Slovensku 60 takýchto miest, to znamená, že nám chýba 459 miest pre ženy a deti zažívajúce násilie v Bezpečných ženských domoch.
 16. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.

---

1. Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách.
2. Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
3. Údaje z posledného reprezentatívneho výskumu: Bodnárová, Filadelfiová, Holubová: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR a UNIFEM, 2008.
4. Tamtiež.
5. Tamtiež.
6. Minimálne štandardy Rady Európy : Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008.
7. Tamtiež.
8. Tamtiež.