16 vecí ktoré, môžete urobiť

 1. Vyhľadajte si informácie o násilí páchanom na ženách, o jeho príčinách a dôsledkoch.
 2. Šírte informácie o problematike násilia páchaného na ženách vo svojom okruhu blízkych ľudí, priateľov a priateliek, v škole alebo v zamestnaní.
 3. Nepodporujte tradičné predstavy o roly žien a mužov v rodine a v spoločnosti.
 4. Netolerujte prejavy násilného správania vo svojom okolí.
 5. Hovorte o násilí páchanom na ženách. Mlčaním násilie podporujete.
 6. Ozvite sa proti názorom, ktoré hovoria, že správať sa znevažujúco alebo násilne k ženám je v poriadku.
 7. Šírte myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách svojim vlastným správaním a postojmi.
 8. Veďte svoje deti k rešpektovaniu práv iných. Povedzte im, že násilie páchané na ženách nie je v poriadku.
 9. Nájdite si informácie o mimovládnej organizácii (MVO) vo vašom okolí, ktorá poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie.
 10. Šírte informácie o aktivitách a o práci miestnych MVO vo vašom okolí.
 11. Podporte aktivity MVO vo vašom okolí.
 12. Staňte sa dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi v MVO, ktoré pracujú v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách.
 13. Aktívne sa zúčastňujte kampaní a iných aktivít proti násiliu páchanému na ženách.
 14. Zaujímajte sa o to, k akým krokom sa slovenská vláda zaviazala v súvislosti s násilím páchaným na ženách a ako si svoje záväzky plní.
 15. Spýtajte sa zástupcov a zástupkýň vo svojich miestnych zastupiteľstvách čo robia preto, aby prispeli k zastaveniu násilia páchaného na ženách.
 16. Vyzvite politikov a političky na miestnej aj národnej úrovni, aby zabezpečili dostatočný počet a kvalitu špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie (telefonické linky pomoci, špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy).