Aké sú naše ciele

  1. Posilňovať dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku.
  2. Zlepšovať podmienky prístupu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí k špecifickej pomoci, podpore a ochrane.
  3. Zvyšovať bezpečie žien.
  4. Zvyšovať informovanosť o charaktere a výskyte násilia páchaného na ženách.
  5. Vytvárať tlak na vládu SR, aby si plnila záväzky vyplývajúce z národným a medzinárodných dokumentov, ku ktorým sa zaviazala.
  6. Zvyšovať aktívny prístup štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík v problematike násilia páchaného na ženách a ich zavádzanie do praxe.
  7. Zvyšovať angažovanosť verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách.
  8. Posilňovať aktivity zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách na lokálnej úrovni.