Čo je to ľudsko-právny rámec?

„Tým, že boli obavy a túžby žien začlenené do rámca ľudských práv sme vyjadrili nespochybniteľné stanovisko: že ženy sú ľudia a, že na základe toho, sa dožadujú a majú právo na základné ľudské práva a slobody, ktoré sú vlastné celému ľudstvu.“

Florence Butegwa “Women 2000: A Symposium on Future Directions for Women?s Human Rights” New York, jún 2000

Používanie ľudsko-právneho prístupu v boji proti násiliu páchanému na ženách je kľúčovou zložkou kampane 16 dní aktivizmu. Aktivistky a aktivisti na celom svete používajú ľudsko-právny rámec na dosiahnutie zmeny v tom, ako je násilie páchané na ženách vnímané. Ľudsko-právny rámec podporuje fakt, že ženy majú ako polovica ľudstva právo na ochranu, presadzovanie a uskutočňovanie svojich ľudských práv. Takýto rámec ponúka dôležitý jazyk a nástroje na „definovanie, analýzu a jasné vyjadrenie skúsenosti žien s porušovaním ich práv a na požadovanie ich odškodnenia spôsobmi, ktoré sú uznávané na medzinárodnej úrovni.“ Násilie páchané na ženách už teda nemôže byť odsúvané do takzvanej „súkromnej“ sféry a od štátov sa požaduje prebratie zodpovednosti za plnenie záväzkov smerom k ľudským právam žien, ktoré urobili prijatím mnohých dohovorov a medzinárodných dokumentov v rámci systému OSN. Prístup založený na ľudských právach poskytuje všeobecný rámec, ktorý spája ženy s rôznymi skúsenosťami, aby spolupracovali na širokej škále originálnych stratégií na dosiahnutie zmeny.

Mimovládne organizácie používajú ľudsko-právny rámec na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni na podporu svojej práce v oblasti boja proti rodovo podmienenému násiliu. Ako stratégiu je ľudsko-právny rámec možné popísať cez sedem princípov:

Základom ľudských práv je ochrana a podpora ľudskej dôstojnosti.

Univerzálna povaha ľudských práv neznamená, že ich rovnakým spôsobom prežívajú všetci ľudia. Univerzálnosť znamená, že vlády a komunity by mali presadzovať isté morálne a etické hodnoty, ktoré sú spoločné pre všetky regióny sveta.

Všeobecná deklarácia ľudských práv a iné medzinárodné dokumenty priznávajú rovnaké práva všetkým ženám a mužom, všetkým dievčatám a chlapcom na základe ich ľudskosti a bez ohľadu na role, alebo vzťahy, ktoré majú. Keď sa násilie páchané na ženách neuzná za porušovanie ľudských práv, potom sa kolektívne znižuje ľudská hodnota žien a upiera sa im tak ich základná identita.

Ľudské práva žien je treba vnímať a zaoberať sa nimi ako nedeliteľným celkom, vrátene politických, sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a kolektívnych práv. Tieto práva nie je možné „uprednostňovať“, alebo rozdeľovať do „kategórií“ práv tak, že niektoré z nich by mali byť dosiahnuté skôr ako iné.

Otázka ľudských práv sa objavuje vo všetkých sférach života – doma, v škole, na pracovisku, pri voľbách, v súdnych konaniach, atď. Rôzne porušovania ľudských práv sú vzájomne prepojené, čo znamená, že strata ľudských práv v jednej oblasti znamená stratu v inej oblasti. Zároveň to znamená, že podpora ľudských práv v jednej oblasti znamená aj podporu ľudských práv v ostatných oblastiach.

Ľudské práva nie sú dary, ktoré láskavo rozdeľujú vlády. Vlády by ich nemali odopierať, alebo ich priznať jednej skupine ľudí a iným nie. Ak to vlády robia, musia byť brané na zodpovednosť.

Vlády nie sú jediné, ktoré porušujú ľudské práva žien. Zodpovednosť by mali niesť aj súkromné firmy a jednotlivci. Tiež je potrebné spochybňovať kultúrne zvyky a spoločenské tradície, ktoré dávajú ženy do podriadenej pozície. Medzinárodné dohovory a deklarácie o ľudských právach, ktoré vznikli v rámci OSN a zaoberajú sa ľudskými právami žien a zároveň požadujú od štátov, aby konali, okrem iných zahŕňajú Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979), Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách (DEVAW, 1993), Pekinská deklarácia a Akčná platforma (1995), Štatút medzinárodného trestného súdu (Rímsky štatút, 1998), Miléniová deklarácia (2000) a rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (2000).

 

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu: http://16dayscwgl.rutgers.edu