Čo je násilie páchané na ženách?

“Násilie páchané na ženách je zrejme najnehanebnejším porušovaním ľudských práv. A je zrejme aj najviac rozšírené. Nepozná hranice – zemepisné, kultúrne, ani ekonomické. Kým bude trvať, nemôžeme tvrdiť, že napredujeme smerom k rovnosti, rozvoju a mieru.“

Kofi Annan, bývalý Generálny tajomník OSN

Násilie páchané na ženách je častým porušovaním ľudských práv a prekážkou v rovnosti, rozvoji, bezpečnosti a mieri. Výrazy „násilie páchané na ženách“ a „rodovo podmienené násilie“ sa používajú na označenie celej škály násilného správania voči ženám, ktoré majú svoj pôvod v rodovej nerovnosti a v nerovnom postavení žien a mužov v spoločnosti. V roku 1993 sa násilie páchané na ženách v Deklarácii OSN o odstránení násilia páchaného na ženách definovalo ako „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“. Táto definícia v sebe zahŕňa aj násilie, ku ktorému dochádza v rodine, v rámci komunity a násilie, ktoré pácha, alebo toleruje štát. Formy rodovo podmieneného násilia zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na: násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, sexuálne násilie, znásilnenie, sexuálne obťažovanie, obchodovanie so ženami, nútenú prostitúciu a škodlivé praktiky a zvyky. Zraniteľnosť žien v súvislosti s násilím a ich ohrozenie násilím je navyše znásobené rôznymi faktormi akými sú spoločenská vrstva, z ktorej pochádzajú, farba pleti a etnická príslušnosť, pôvod a sexuálna orientácia. Odhaduje sa, že počas svojho života zažije nejakú formu rodovo podmieneného násilia jedna z troch žien na svete.

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu