Medzinárodný deň ľudských práv

  • Medzinárodný deň ľudských práv

V súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom ľudských práv ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu SR k tomu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv na Slovensku v zmysle svojich národných a medzinárodných záväzkov zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých občanov a občianky Slovenska bez rozdielu. Ľudské práva sú nám všetkým dané našou ľudskosťou a sú neodcudziteľné. Nikto z nás si ich nemusí zaslúžiť a ani nesmú byť nikomu z akýchkoľvek politických, náboženských alebo iných dôvodov upierané alebo porušované. Akékoľvek upieranie alebo porušovanie ľudských práv jednotlivcom, či skupinám ľudí, je otvoreným popieraním ich ľudskosti a popieraním odkazu a významu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá vznikla práve preto, aby už nikdy nedochádzalo k zločinom proti ľudskosti z politických, náboženských alebo iných dôvodov. Princíp ľudských práv ako univerzálneho uznania ľudskej hodnoty a dôstojnosti každého človeka je kľúčový a nenahraditeľný pre každú demokratickú spoločnosť.

Ženské mimovládne organizácie v zmysle posolstva Medzinárodného dňa ľudských práv rovnako apelujú na vládu SR, aby jasne a verejne odsúdila a odmietla prejavy nenávisti a extrémizmu v našej spoločnosti, ako prejavy, ktoré nesmú byť a nebudú v slobodnej demokratickej spoločnosti tolerované.