Ocenenie Piata žena 2013

Ocenenie Piata žena 2013 sme udelili laureátkam a laureátom 07. marca 2013 v Design Factory v Bratislave

v kategórii AKTIVIZMUS / Záujmovému združeniu žien ASPEKT

v kategórii DOBRÁ PRAX / Eve Sopkovej

v kategórii DOBROVOĽNÍCTVO / Stanislave Liptákovej

v kategórii FILANTROPIA A DARCOVSTVO / Progress Promotion, s.r.o.

v kategórii MÉDIÁ / Centru spravodajstva a publicistiky RTVS Košice

v kategórii ŠKOLY / Centru rodových štúdií FF Univerzity Komenského

v kategórii UMENIE / Bábkovému divadlu na Rázcestí - štúdiu TWIGA

v kategórii VEDA A VÝSKUM / Jarmile Filadelfiovej

Nominačný proces ocenenia Piata žena 2013

Pri uvažovaní o nominačných kategóriách sme vychádzali z toho, že násilie páchané na ženách je celospoločenský problém, ktorý sa týka všetkých ľudí. Násilie ovplyvňuje všetky sféry života žien a rovnako celej spoločnosti. V prvej fáze nominačného procesu nám nominačný výbor doručil spolu 66 nominácií vo všetkých kategóriách. Nominačný výbor mal 24 členiek a členov zo siedmich krajov Slovenska. Tvorili ho ľudia z rôznych oblastí ako napríklad zo ženských mimovládnych organizácií, z iných ľudsko-právnych organizácií, samospráv, z médií, z oblasti umenia, školstva, vedy a podobne. Našim cieľom bolo zostaviť nominačný výbor tak, aby v ňom bolo silné regionálne zastúpenie a tiež aby čo najviac reflektoval kategórie, v ktorých sme sa rozhodli ocenenie udeliť. V druhej fáze členky a člen nominačného výboru vybrali za seba v každej kategórii 3 nominácie, ktoré odporučili na hodnotenie porote. Po sčítaní všetkých preferenčných hlasov od nominačného výboru vzniklo v každej kategórii poradie troch nominácií, ktoré získali najviac hlasov všetkých členiek a členov nominačného výboru. Užší výber troch postupujúcich nominácií v každej kategórii sme následne doručili odbornej porote.

O laureátkach a laureátoch ocenenia Piata žena 2013 rozhodla porota v zložení

Predsedníčka poroty
Uršuľa Kovalyk / spisovateľka a principálka Divadla bez domova

Ostané členky a člen poroty
Danica Adamčíková / dobrovoľníčka

Viera Bačová / vedecká pracovníčka a vysokoškolská učiteľka

Tatiana Brnová / riaditeľka OZ Žena v Tiesni

Lucia Faltinová / výkonná riaditeľka Fóra donorov

Zuska Kepplová / spisovateľka a lektorka rodových štúdií

Dušan Ondrušek / psychológ

Jarmila Vaňová / novinárka – Rómske mediálne centrum

Členkám a členovi nominačného výboru a poroty ďakujeme za čas a energiu, ktorú venovali účasti v porote nultého ročníka ocenenia Piata žena a tiež za cenné podnety do jeho ďalších ročníkov.

Nominácie v užšom výbere ocenenia Piata žena 2013 hodnotené porotou

AKTIVIZMUS

Adriana Mesochoritisová

je ľudsko-právna a feministická aktivistka, ktorá sa aktívne angažuje v problematike násilia páchaného na ženách už od svojho štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobila ako dobrovoľníčka vo viacerých mimovládnych organizáciách, aktívne sa zapája do prípravy mediálnych kampaní o násilí páchanom na ženách, pôsobí ako lektorka v príprave a scitlivovaní profesií poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcich násilie. Bohatá je aj jej publikačná činnosť k danej téme. V súčasnosti je členkou Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť. Na týchto postoch obhajuje význam podporných špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Záujmové združenie žien ASPEKT »

Príspevok feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt do boja s násilím páchaným na ženách je neprehliadnuteľný. Organizácia výrazným spôsobom prispela k odtabuizovaniu témy násilia páchaného na ženách v našej krajine. Tému nie len otvorila, ale počas svojej existencie kontinuálne a významne prispievala k zvyšovaniu povedomia verejnosti a k jej scitlivovaniu k problematike vydaním celej plejády prekladových i pôvodných publikácií, tak z oblasti odbornej literatúry ako i z oblasti beletrie. Organizácia sa zapojila do všetkých významných kampaní proti násiliu páchanému na ženách. ASPEKT položil základ rodových štúdií na Slovensku a feministického aktivizmu.

Možnosť voľby »

Občianske združenie Možnosť voľby sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi. Je súčasťou Iniciatívy piata žena a aktívne sa zapája do prípravy mediálnych kampaní o násilí páchanom na ženách. V oblasti násilia páchaného na ženách Možnosti voľby táto nominácia patrí aj za vzdelávanie a šírenie povedomia o Dohovore OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) ako jedného z kľúčových medzinárodných dokumentov o ľudských právach žien.

DOBRÁ PRAX

KOTVA, n.o.

Nezisková organizácia KOTVA sídli v Trebišove a prevádzkuje ubytovacie zariadenie pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. Vzniku zariadenia predchádzalo ohromné úsilie dvoch žien o jeho zriadenie, jeho materiálno-technické zabezpečenie a rekonštrukciu domu, v ktorom zariadenie zo začiatku sídlilo. Množstvo tejto práce bolo realizovanej svojpomocne a prostredníctvom podpory a darov ľudí v komunite. V ostatnej správe Inštitútu pre výskum práce a rodiny o poskytovaní sociálnych služieb v oblasti násilia páchaného na ženách z hľadiska európskych štandardov sa bezpečný ženský dom KOTVA umiestnil na štvrtom mieste z hodnotených poradenských centier a ubytovacích zariadení pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Záujmové združenie žien MyMamy »

z Prešova poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, a poskytuje krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem poskytovania pomoci a podpory ženám a ich deťom iniciuje rozvíjanie spolupráce medzi inštitúciami v meste Prešov a v Prešovskom samosprávnom kraji, zapája sa aj do kampaní zameraných na boj proti násiliu páchanému na ženách a realizuje aktivity zamerané na scitlivovanie verejnosti k problematike násilia páchaného na ženách (napr. festival Femfest). Vo svojej práci sa usiluje napĺňať štandardy Rady Európy pre poskytovanie špecializovanej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie, o čom svedčí aj druhé miesto v hodnotení poradenských centier a ubytovacích zariadení z pohľadu napĺňania týchto štandardov, ktoré je súčasťou najnovšej správy z monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Eva Sopková »

sa problematike násilia páchaného na ženách venuje dlhé roky. Je zakladateľkou nezávislej neziskovej organizácie PRO FAMILIA, ktorá sa ako prvý subjekt na Slovensku zamerala na násilie páchané na ženách a to od roku 1993. Eva Sopková sa zaoberá násilím páchaným na ženách cez špecializovanú pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie, avšak nezastupiteľnú pozíciu zaznamenala aj na mnohých ďalších úrovniach. Na národnej úrovni sa venovala strategicko–koncepčným aktivitám, bola priekopníčkou v presadzovaní a iniciovaní zmien v sociálnej legislatíve a právnej praxe. Po nadviazaní kontaktov a zapojení do medzinárodnej siete organizácií zameraných na násilie páchané na ženách sa stala na Slovensku neúnavnou presadzovateľkou bezpečných ženských domov a európskych štandardov pomoci ženám zažívajúcim násilie zo strany intímnych partnerov.

DOBROVOĽNÍCTVO

Lýdia Koňaková

je absolventkou odboru sociálna práca na Prešovskej univerzity. Počas štúdia bola aktívnou dobrovoľníčkou ZZŽ MyMAMY v Prešove. V rámci svojej dobrovoľníckej práce vypomáhala organizácii s organizovaním a realizáciou jej aktivít pre verejnosť (napríklad festival Femfest) a v od r. 2010 sa podieľa na príprave a realizácii aktivít kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas štúdia sa zúčastňovala vzdelávania v rodovej problematike. V dobrovoľníckej činnosti pokračuje aj po skončení školy a aj vďaka jej nasadeniu sa aktivity kampane 16 dní aktivizmu 2012 podarilo úspešne realizovať v ďalšom meste – v Spišskej Novej Vsi.

Stanislava Liptáková

sa začala dobrovoľnícky angažovať v problematike násilia páchaného na ženách počas štúdia na Právnickej fakulte FF UPJŠ v Košiciach. Podnietilo ju k tomu aj to, že jej mama pomáhala žene, ktorá zažívala násilie a cez túto skúsenosť sa rozhodla angažovať práve v tejto oblasti. Počas štúdia bola v aktívnom kontakte a dobrovoľnícky pracovala s Fenestrou a Poradňou pre občianske a ľudské práva. V súčasnosti, ako právnička, obhajuje ľudské práva žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a rómskych žien, ktoré boli násilne sterilizované. Je nekompromisnou obhajkyňou ľudských práv žien v kontexte rodovo podmieneného násilia nielen v rámci svojej profesie ale aj v každodennom živote.

Alžbeta Kobezdová »

dobrovoľne pracuje vo viacerých iniciatívach. Prostredníctvom sociálnych sietí a OZ Mamám Slovenska začala organizovať zbierky šatstva, jedla a inej formy pomoci pre mamy v núdzi na celom Slovensku. Pravidelne navštevuje klientky Krízového centra Arcidiecéznej charity v Košiciach, pre ktoré organizuje zbierky. Sama v predchádzajúcom partnerstve poznala násilie zo strany partnera. Alžbeta Kobezdová je Výnimočnou ženou Košického samosprávneho kraja za rok 2012.

FILANTROPIA

Progress Promotion »

je reklamná a marketingová agentúra. V roku 2011 začala spoločnosť organizovať prvý beh pre ženy v Košiciach, Velvet Run. Velvet Run je zameraný na podporu ženského behu a podporu zdravia a aktívneho trávenia voľného času ženami a v r. 2012 sa úspešne realizoval aj v Bratislave. Spoločnosť sa v r. 2012 rozhodla výťažok z registračného poplatku a predaja tričiek v Košiciach venovať konkrétnej žene, ktorá zažila násilie a jej deťom na podporu kvality ich života po odchode z násilného vzťahu. Takáto podpora žien a ich detí je najmä v čase odchodu z násilného vzťahu nesmierne dôležitá a okrem finančnej výpomoci znamená aj verejnú a jasnú podporu žien zažívajúcich násilie a vyjadrenie odmietavého postoja k nemu.

Nadácia otvorenej spoločnosti »

získala nomináciu v užšom výbere za dlhodobú a kontinuálnu finančnú i nefinančnú podporu neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti poskytovania pomoci ženám zažívajúcim násilie zo strany intímnych partnerov a v oblasti prevencie a boja proti násiliu páchanému na ženách, ako aj podporu výskumu k danej téme (napríklad finančnej podpory prvého reprezentatívneho výskumu násilia páchaného na ženách v roku 2005 a ďalších).

U. S. Steel Košice »

spoločnosť už dlhodobo finančne podporuje aktivity zamerané na predchádzanie a odstraňovanie násilia páchaného na ženách v Košiciach. Okrem finančnej podpory spoločnosť zvyšuje povedomie svojich zamestnancov a zamestnankýň o tejto problematike uverejňovaním článkov a rozhovorov na túto tému vo svojom periodiku Oceľ východu; na pôde spoločnosti sa už dva krát uskutočnila výstava Umlčané svedkyne, ktorá upozorňuje na najzávažnejšie dôsledky dlhodobého násilia a je pamiatkou na ženy a ich deti, ktoré boli v dôsledku dlhodobého násilia zavraždené. V r. 2010 sa spoločnosť U. S. Steel Košice zapojila do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách ako jeden z jej partnerov. V rámci spoločnosti vznikla aj Women’s Network, ktorá združuje zamestnankyne spoločnosti a v rámci pravidelných stretnutí sa venuje aj téme rodovej rovnosti a násiliu páchanému na ženách.

MÉDIÁ

Centrum spravodajstva a publicistiky RTVS Košice »

sa na regionálnom okruhu Rádia Regina dlhodobo a pravidelne venuje problematike rodového násilia na ženách s regionálnym aspektom. Prináša svedectvá - rozhovory so ženami, ktoré zažili násilie, reportáže z regionálnych podujatí kampaní proti násiliu páchanom na ženách a realizuje diskusie naživo k tejto téme s miestnymi i národnými autoritami. Rádio Regina Košice bolo priekopníkom v medializácii problémov o násilí páchanom na ženách na východnom Slovensku v elektronických médiách a prinieslo reportáž napr. z prvého verejného predstavenia Monológy vagíny, o kampani Piata žena a kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a podobne.

Dáša Balogová

Novinárka Dáša Balogová uverejnila v  časopise Mamina hodnotné články, venujúce sa reprodukčným právam žien v súvislosti so súčasnou negatívnou praxou v pôrodníctve, ktorá je systémovým násilím páchaným na ženách v slovenských pôrodniciach. Píše napríklad o nástrihoch hrádze a tiež o riskantnej a násilnej metóde používanej pri pôrodoch na Slovensku- Kristelerovej expresii.

Katarína Alberty Ondrejková

vo svojej novinárskej práci sa ako redaktorka dlhé roky systematicky a citlivo venuje príbehom žien a ich detí - aj v kontexte násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch - najskôr v redakcii bývalého obľúbeného mesačníka Rodina a v ostatných rokoch v časopise Slovenka.

ŠKOLY

Jana Antošová

je učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. V r. 2012 kontaktovala občianske združenie Fenestra s tým, že by sa rada so svojimi študentmi a študentkami zapojila do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Rozhodla sa so svojimi študentkami a študentmi viesť diskusie na tému násilia páchaného na ženách a o aktivizme a na škole zriadila informačný stánok a motivovala študentky a študentov, rovnako ako svoje kolegyne a svojich kolegov, aby tiež vyjadrili odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách tým, že sa odfotia s nápisom „Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách“. Napriek tomu, že ide o zdanlivo „malú“ vec, je takáto forma angažovanosti na strane pedagógov a pedagogičiek a škôl nesmierne dôležitá. Sú to ohnivká aktivizmu, priestor na pozitívne zmeny v postojoch mladých ľudí k násiliu páchanému na ženách a v neposlednom rade zvyšovanie povedomia o tejto problematike u mladých žien a mužov, ktoré a ktorí budú pracovať v oblasti zdravotníctva a často prichádzať do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie.

Centrum rodových štúdií FF UK »

bolo založené v júni 2001 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prvá inštitúcia na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá. Napriek tomu, že Centrum oficiálne vzniklo až v roku 2001, už od roku 1991 pripravuje a realizuje kurzy, prednášky a semináre z oblasti rodových štúdií. Nemenej významným je fakt, že Centrum zrealizovalo množstvo pedagogických a výskumných aktivít v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín, čo napomohlo rozšíreniu témy aj v iných odboroch. Centrum v rámci svojej pôsobnosti sa venovalo aj téme násilia páchaného na ženách – nielen v podobe výskumov a prednášok v téme rodovej rovnosti, ale aj priamo - téma násilia páchaného na ženách sa kontinuálne prednáša v rámci študijného programu „Úvod do rodových štúdií“ viac ako desaťročie. Centrum vydalo aj prvú vysokoškolskú učebnicu rodových štúdií na Slovensku, ktorú môžu využívať všetky humanitné a sociálne vedy na vysokých školách v SR.

Anna Daučíková

je popredná slovenská feministická umelkyňa, známa aj v zahraničí. Svojimi nekompromisnými postojmi a autentickou tvorbou sa stala nekonformnou predstaviteľkou angažovaného umenia. Ako vysokoškolská pedagogička navyše podnecuje mladých ľudí, aby sa dívali na svet aj cez prizmu rodu a sexuality.

UMENIE

Bábkové divadlo na Rázcestí – štúdio TWIGA »

z Banskej Bystrice sa venuje stvárneniu ženskej skúsenosti z hľadiska rodu. Štúdio zrealizovalo viacero inscenácií, ktorými sa snaží narúšať tradičné spoločenské normy a postoje týkajúce sa života mužov a žien. Cieľom TWIGY je formovať rodovo citlivý jazyk v divadle a podporovať nezávislý diskurz o ženách a mužoch v umení. Divadlo v sezóne 2011/2012 naštudovalo a  uviedlo divadelný projekt Vec: Cesta číslo 5 v rámci štúdia TWIGA. Tento projekt sa venuje mýtom a faktom o násilí páchanom na ženách a nasvecuje ho ako násilie, ktoré je rodovo podmienené. Projekt Vec: Cesta číslo 5 bol divadelným happeningom, ktorý prebiehal v obchodných centrách v slovenských mestách počas kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v rokoch 2011 a 2012.

Mária Karasová »

je mladá grafická dizajnérka, ktorá v súčasnosti pracuje v komerčnom sektore. Ako študentka katedry dizajnu TU v Košiciach sa začala v svojej tvorbe venovať aj problematike násilia páchaného na ženách – úspešne sa zúčastnila niekoľkých súťaží v tvorbe plagátov na túto tému (súťaž a výstava Amnesty International, súťaž Rady Európy pri príležitosti európskej kampane proti domácemu násiliu, alebo súťaž Ministerstva práce v rámci kampane Rady Európy proti domácemu násiliu páchanému na ženách, ktorú svojim plagátom vyhrala). Ako študentka začala spolupracovať s Fenestrou, vytvorila obálky a ilustrácie do niekoľkých publikácií Fenestry určených pre ženy, ktoré zažili násilie a ich deti a je autorkou vizuálov všetkých troch ročníkov kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (2010 – 2012). Tvorba Márie Karasovej je v oblasti grafického dizajnu na Slovensku výnimočná jej jasným ľudsko-právnym a aktivistickým odkazom k problematike násilia páchaného na ženách.

Divadlo na opätkoch »

zo Spišskej Novej Vsi vzniklo na popud neformálnej skupiny žien, ktoré sa rozhodli sociálnym umením formou divadla poukazovať na problémy žien v spoločnosti. Divadlo naštudovalo niekoľko inscenácií, ktorých cieľom je zamerať pozornosť na ženské ľudské práva (právo na bezpečie, právo na život bez násilia, sloboda rozhodovania o veciach, ktoré sa ženy týkajú, možnosť voľby a podobne. V roku 2012 sa divadlo aktívne zapojilo do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách realizovaním verejného zhromaždenia Vypískajme násilie v Spišskej Novej Vsi a zapojením sa do aktivity „Hovoríme NIE násiliu páchanému ne ženách“. V roku 2013 sa divadlo pridalo k celosvetovej aktivite hnutia V-Day, ktoré je iniciatívou za ukončenie násilia páchaného na ženách, One Billion Rising, ktorá vyzýva ľudí, aby tancom povstali proti násiliu páchanému na ženách a zastavili násilie, ktorému je na celom svete vystavená miliarda žien.

VEDA

Barbora Holubová »

pôsobí ako výskumníčka na Inštitúte pre výskum práce a rodiny. V rámci svojej výskumnej činnosti sa aktívne podieľala na viacerých výskumných úlohách v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách. Svojou dlhoročnou prácou v tejto oblasti významnou mierou prispieva k zisťovaniu údajov týkajúcich sa násilia páchaného na ženách, o ktoré je možné následne opierať ďalšie napr. aj advokačné aktivity smerujúce k zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie na Slovensku.

Jarmila Filadelfiová »

je jednou z najvýznamnejších sociologičiek s výskumnou orientáciou na oblasti ako rodové štatistiky a postavenie žien v spoločnosti, participácia žien v politike a domáce násilie a násilie páchané na ženách. Vďaka jej výskumnej angažovanosti v téme násilia páchaného na ženách sa podarilo zrealizovať prvý národný reprezentatívny výskum v SR – Jarmila Filadelfiová nielenže tento výskum iniciovala, ale pre jeho účely aj zabezpečila finančné prostriedky a zároveň vytvorila celú jeho metodológiu. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných štúdií a knižných publikácií týkajúcich sa týchto tém. Veľmi úzko spolupracuje s viacerými ženskými ľudsko-právnymi organizáciami. Nemenej dôležitá je jej práca v ovplyvňovaní verejných politík v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách.

Eva Sopková »

je priekopníčkou práce s problematikou násilia páchaného na ženách na Slovensku Okrem toho, že sa zaoberá násilím páchaným na ženách cez špecializovanú pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie, nezastupiteľnú pozíciu zaznamenala aj na mnohých ďalších úrovniach. Jednou z nich je aj oblasť výskumu. Bola autorkou a spoluautorkou prvých publikácií o násilí páchanom na ženách, je autorkou prvých správ o tomto type násilia pre medzinárodné organizácie a participovala na prvých prieskumoch o ženách zažívajúcich násilie na Slovensku.