Ocenenie Piata žena 2015

   003.jpg   151020_fenestra_oceneniepozvanka_sk_web01-page-001.jpg

Ocenenie Piata žena 2015 sme udelili 10. decembra 2015 v Kasárňách/Kulturparku v Košiciach. Jeho laureátkami a laureátmi sa stali

v kategórii AKTIVIZMUS / Adriana Mesochoritisová

v kategórii DOBRÁ PRAX / Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

v kategórii DOBROVOĽNÍCTVO / Lýdia Koňaková

v kategórii FILANTROPIA A DARCOVSTVO / U. S. Steel Košice, s.r.o.

v kategórii MÉDIÁ / Hana Fábry

všetkým oceneným, aj nominovaným na ocenenie, srdečne blahoželáme!

Nominačný proces ocenenia Piata žena 2015

Nominačné kategórie tohto ročníka ocenenia odrážajú skutočnosť, že násilie páchané na ženách zasahuje životy žien, ktoré ho zažívajú, vo všetkých oblastiach. Preto je potrebná pomoc a podpora nielen mimovládnych organizácií, ale aj inštitúcii. Neoceniteľná je podpora dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, súkromných spoločností a individuálnych darcov a darkýň a médií, ktoré môžu výrazne prispievať k znižovaniu tolerancie spoločnosti voči násiliu páchanému na ženách.

V prvej fáze nominačného procesu nám nominačný výbor doručil spolu 35 nominácií v piatich kategóriách. Nominačný výbor mal 15 členiek zo šiestich krajov Slovenska. Tvorili ho zástupkyne ženských mimovládnych organizácií, iných ľudsko-právnych organizácií, samospráv a štátnych inštitúcií a médií. V druhej fáze nominačného procesu členky nominačného výboru vybrali v každej kategórii 3 nominácie, ktoré odporučili na hodnotenie porote. Porota následne na spoločnom stretnutí rozhodla o laureátkach a laureátov ocenenia. V záujme zachovania transparentnosti rozhodovania poroty, sa Adriana Mesochoritisová nezúčastnila hodnotenia a hlasovania v kategórii Aktivizmus, keďže sa jej nominácia dostala do užšieho výberu. Rovnako sa Barbora Holubová nezúčastnila rozhodovania a hlasovania v kategórii Dobrá prax, z dôvodu, že jednou z nominácií v užšom výbere bola nominácia Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá vznikla v rámci jedného z národných projektov, ktorého bola odbornou garantkou.

O laureátkach a laureátoch ocenenia Piata žena 2015 rozhodla porota v zložení

Predsedníčka poroty
Eva Sopková / laureátka ocenenia Piata žena 2013 v kategórii „Dobrá prax“ a priekopníčka v oblasti poskytovania špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie

Ostané členky poroty
Andrea Feciková / redaktorka, Tím publicitiky Slovenský rozhlas Košice, laureát ocenenia Piata žena 2013 v kategórii „Médiá“

Barbora Holubová / sociologička, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dagmar Horná / členka Rady vlády SR, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv

Adriana Mesochoritisová / aktivistka, Možnosť voľby

Členkou poroty bola aj žena so skúsenosťou s násilím a klientka špecializovaného poradenského centra, ktorá zastupovala hlas žien, ktoré zažili násilie a želá si zostať v anonymite. Jej rozhodnutie v súlade so štatútom ocenenia rešpektujeme.

Členkám nominačného výboru a poroty ďakujeme za čas a energiu, ktorú venovali práci na príprave ocenenia Piata žena 2015 a porote aj za cenné podnety do jeho ďalších ročníkov.

Nominácie v užšom výbere ocenenia Piata žena 2015 hodnotené porotou

AKTIVIZMUS

Adriana Mesochoritisová  

Adriana je feministická aktivistka a rodová expertka. Venuje sa téme násilia páchaného na ženách od roku 1999. V roku 2001 jej bola udelená Cena rektora UK za diplomovú prácu o násilí páchanom na ženách. Spoluorganizovala kampaň Piata žena, ktorá upozornila verejnosť na problém násilia páchaného na ženách.  Podieľala sa mnohých domácich i zahraničných projektoch v oblasti rodovej rovnosti, najmä však otázkam násilia páchaného na ženách, rodovej rovnosti v médiách a téme rodového vzdelávania, v ktorých publikovala viaceré štúdie a články.  Vedie neúnavný dialóg s vládou a štátom, dialóg s organizáciami v rodovej problematike, prácou k obhajobe ľudských práv a advokácii. V rokoch 2014-2015 iniciovala a realizovala kampaň Odzvoňme násiliu páchanému na ženách - podporme Istanbulský dohovor. Cieľom kampane bolo prispieť k urýchlenej ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaniu násilia páchaného na ženách, domácemu násiliu a boja proti nemu. Do kampane sa okrem občianskej verejnosti zapojili muži - známe osobnosti – ktorí vyjadrili odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách.

MyMamy, o.z.  

z Prešova sa zameriava vo svojej činnosti na komplexnú podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch, verejnú propagáciu témy, preventívne aktivity, ovplyvňovaní verejných politík a participácii na legislatívnych zmenách. V roku 2015 úspešne zahájili činnosť Bezpečného ženského domu, ktorý zrekonštruovali prostredníctvom finančnej pomoci z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a vlastných zdrojov, pričom budovu dostali do prenájmu od Mesta Prešov. Aj pod silným tlakom verejnosti a pri finančných problémoch sa občianskemu združeniu MyMamy, o.z. podarilo otvoriť  Bezpečný ženský dom.

Cesta k samotnej realizácii rekonštrukcie priestorov Bezpečného ženského domu nebola jednoduchá,  predovšetkým v prijatí susedského okolia v komunite, avšak osveta, snaha o intenzívnu komunikáciu s miestnou komunitou aj širšou verejnosťou a osobná zanietenosť a nasadenie členiek tímu priniesla úspešné ukončenie prác a slávnostné otvorenie priestorov. Pomocou otvorených diskusií a predstavením projektu sa postupne eliminovali bariéry a obavy susedov aj širšieho okolia.

Janka Debrecéniová   

už dlhodobo podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích, publikačných a advokačných projektov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Je autorkou viacerých publikácií, článkov a vzdelávacích textov týkajúcich sa najmä rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti, ale aj iných ľudsko-právnych tém. Svojim úsilím sa pričinila o to, aby sa téma ľudských/reprodukčných  práv pri pôrode a ich dodržiavanie dostala do povedomia širokej verejnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Okrem spolupráce na pripomienke k návrhu zákona, ktorého prijatie by diskriminovalo ženy, je aj významnou spoluautorkou publikácie „Ženy, matky, telá“, ktorá pojednáva o závažných systémových porušeniach základných ľudských práv a násilí páchanom na ženách a deťoch pri pôrodoch v Slovenských zdravotníckych zariadeniach. 

DOBRÁ PRAX

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Ide o bezplatnú, non-stop (24/7) fungujúcu telefonickú linku, zameranú výlučne na riešenie potrieb žien zažívajúcich násilie. Spusteniu linky predchádzalo komplexné a hĺbkové vzdelanie  pracovníčok linky v oblasti rodovo podmieneného násilia, pričom vzdelávanie realizovali skúsené lektorky zo ženských MVO, s dlhodobými skúsenosťami z teórie i praxe. Takéto vzdelanie vytvorilo predpoklady pre poskytovanie profesionálnej a špecializovanej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie.

Národná linka je miestom prvého kontaktu, kde sú ženám poskytnuté všetky dôležité a potrebné informácie. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc, spoločne s klientkou pracujú na zvýšení bezpečia žien, poskytujú základné informácie o možnostiach právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej pomoci v ich regióne. Informácie, ktoré volajúca žena poskytne, sú dôverné. Linka je  zároveň miestom, ktoré je dostupné všetkým ženám, vrátane žien so sťaženým prístupom (zdravotný alebo iný hendikep). Všetky tieto atribúty prispievajú k zvýšeniu bezpečia žien, k posilneniu žien samotných a podpory ich práva na dôstojný život bez násilia.

Národná linka vznikla v rámci Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý vznikol vďaka podpore ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Jej zriaďovateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny.

OZ HANA

Občianske združenie HANA zo Spišskej Novej Vsi realizuje svoje aktivity v prospech prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách od roku 2013. Od roku 2014 funguje už aj na báze projektovej. K hlavným činnostiam organizácie HANA patrí prevádzkovanie krízovej linky a poradenského centra pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ide o poskytovanie bezplatných špecializovaných služieb v zmysle ľudsko-právnych štandardov Rady Európy pre tento typ služieb. Tím združenia je hĺbkovo vzdelaný v poskytovaní špecializovaných služieb, ako aj v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, čo sa významne podpisuje na kvalite činnosti tohto združenia. Celá práca združenia je postavená na obhajobe práv žien a na komplexnom chápaní príčin rodovo podmieneného násilia. Občianske združenie HANA je príkladom dobrej praxe predovšetkým v tom, že dôsledne a precízne implementuje štandardy Rady Európy v oblasti poskytovania služieb ženám do praxe. Za zmienku stojí aj ich rešpekt ku "koreňom" ženského aktivizmu na Slovensku - tak v rovine historickej, ako aj súčasnej.

Divadlo na opätkoch a Bábkové divadlo spod Spišského hradu

sa snaží prostredníctvom umenia presadzovať dodržiavanie ľudských práv žien, prezentovať názory, pocity a postrehy žien a poukazovať na porušovanie ľudských práv žien v spoločnosti.

Spomenieme inscenácie Žena Bomba a Nevidím Nehovorím Nepočujem /o sexe/ a Monológy vagíny. Aktívne sa zapojilo do kampane 16dní aktivizmu a inciatívy One Billion Rising.

Bábkové divadlo spod Spišského hradu prostredníctvom svojich interaktívnych inscenácií, ktoré boli plné empatie a nehy z mnohých spomenieme Dračie pytačky, ktoré učia deti netolerovať násilie, nebáť sa, nemlčať a domáhať sa svojich práv.

Dobrú prax reprezentujú obe divadlá vďaka vytváraniu bezpečného priestoru pre ženy a pre deti považujeme. Rovnako tak preventívne pôsobenie a vyjadrenie jasného odmietavého postoja k násiliu už od nízkeho veku.

Apolónia Sejková  

Od roku 2003 pôsobí v oblasti násilia páchaného na ženách ako aktivistka a predsedníčka občianskeho združenia MyMamy. Je aktívna v oblasti presadzovania stratégií, politík smerom k štátnym inštitúciám a samospráve. “Je bojovníčkou za práva žien a zmeny odmietavého postoja k ženám, ktoré zažívajú násilie“. Jej úsilie bolo zavŕšené zriadením bezpečného ženského domova v meste Prešov, a to aj napriek neskutočným peripetiám a petíciám zo strany obyvateľov mesta Prešov. V rámci svojej profesie ale aj mimo nej sa aktívne zasadzuje proti násiliu páchaného na ženách   čím prispieva k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieva k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

DOBROVOĽNÍCTVO

Lýdia Koňaková

Začiatky dobrovoľníctva Lýdie Koňakovej sú spojené s jej dobrovoľníckou prácou v občianskych združeniach Fenestra a MyMamy, kde počas štúdia sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity dobrovoľnícky participovala na viacerých aktivitách. Jej snom bolo rozšíriť nedostatočné kapacity poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch v Spišskej Novej Vsi, kde špecifické podporné služby pre ženy chýbali. Aj jej dobrovoľnícka práca stojí za historicky prvým verejným zhromaždením Vypískajme násilie v roku 2012, ktoré v spojení s výstavou Umlčané svedkyne po prvýkrát vo verejnom priestore medzi Novovešťanmi/-kami otvorilo tému násilia páchaného na ženách. Hodiny jej dobrovoľníckej práce následne umožnili realizáciu viacerých verejných aktivít v meste, ktoré aj v ďalších rokoch smerovali k zvýšeniu povedomia a scitliveniu verejnosti v tejto téme. Práve odhodlanie, východisko nulovej tolerancie násilia a stovky hodín dobrovoľníckej práce Lýdie Koňakovej stoja za založením a vznikom OZ HANA a tiež za tým, aby sa o násilí páchanom na ženách v Spišskej Novej Vsi ďalej nemlčalo. Jej sen sa stal skutočnosťou... A vďaka tomu môže plniť sny mnohých žien a ich detí na život bez násilia OZ HANA.

Jela Dobošová

začala svoju dobrovoľnícku činnosť v roku 2012 v Amnesty International Slovensko ako aktivistka za práva LGBTI skupiny, čomu sa venuje dodnes. Aktívne spolupracuje s občianskym združením Možnosť voľby, kde sa podieľala na realizácii 16 dní aktivizmu a prispievala tiež k zviditeľňovaniu témy na sociálnych sieťach (informácie pre verejnosť). V rokoch 2014 a 2015 sa spolupráca zintenzívnila a Jela Dobošová sa pridala k tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré aktívne spolupracovali na kampani „Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor“. Vďaka spolupráci na kampaniach pomáhala prispievať k šíreniu nulovej tolerancie k násiliu na ženách v spoločnosti, k podpore ľudsko-právneho prístupu k téme a k zvýšenej informovanosti o Istanbulskom dohovore . Jej prínos je cenný aj v tom, že nešlo o jednorazovú dobrovoľnícku prácu na aktivitách zameraných na elimináciu násilia páchaného na ženách, ale naopak, o opakovanú spoluprácu.

Zuzana Krišková

je spoluzakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia Ženské kruhy, ktorého cieľom je, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien pri pôrode bola samozrejmosťou. Svojou dobrovoľníckou činnosťou dokázala za pár rokov vytvoriť subjekt, ktorý, napriek tomu, že nemá ani jedného zamestnanca, vykazuje profesionálnu činnosť a za krátky čas sa dostal do širokého povedomia na Slovensku i v zahraničí. Ženské kruhy si kladú za cieľ  prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Informovaním žien o prirodzenom pôrode a zvyšovaním ich právneho povedomia v súvislosti s ich ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami, chce dosiahnuť zmeny v oblastiach ľudsko-právnej, zdravotnej starostlivosti a verejnej mienky. Zuzana Krišková neúnavne dobrovoľnícky pracuje na zmene systému zdravotnej starostlivosti poskytovanej ženám a deťom pred/pri/po pôrode.

FILANTROPIA A DARCOVSTVO

U. S. Steel Košice  

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. finančne podporuje aktivity zamerané na predchádzanie a odstraňovanie násilia páchaného na ženách v Košiciach už dlhodobo či už každoročnou finančnou podporou, výťažkom z aukcie z výročného plesu spoločnosti a aj nefinančne. Okrem takejto podpory spoločnosť zvyšuje povedomie svojich zamestnancov a zamestnankýň o tejto problematike uverejňovaním článkov a rozhovorov na túto tému vo svojom periodiku Oceľ východu. Na pôde spoločnosti sa už dva krát uskutočnila výstava Umlčané svedkyne, ktorá upozorňuje na najzávažnejšie dôsledky dlhodobého násilia a je pamiatkou na ženy a ich deti, ktoré boli v dôsledku dlhodobého násilia zavraždené. Na otvorení oboch výstav sa priamo zúčastnili zástupcovia a zástupkyne vedenia spoločnosti. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa zapojila aj do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je príkladom spoločenskej zodpovednosti nielen v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách, ale aj v podpore občianskeho a mimovládneho sektora. Zároveň poukazuje aj na to, že okrem finančnej podpory, existujú aj iné spôsoby podpory a vyjadrenia odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách na strane súkromných spoločností.

WHIRLPOOL SLOVAKIA

so sídlom v Poprade, sa zaujíma už dlhšiu dobu o ženy, ktoré zažívajú násilie. V minulosti materiálne a tiež prostredníctvom svojich spotrebičov, poskytovali svoju pomoc organizácii v Žilinskom kraji. Teraz svoju filozofiu prehodnotili, že je taktiež potrebné pomáhať v regióne, v ktorom pôsobia aj na východnom Slovensku. V pomoci ženám zažívajúcim násilie sa angažuje viacerými formami – finančne a nefinančne (darovaním spotrebičov, ktoré vyrába alebo zapájaním svojich zamestnancov a zamestnankýň do ďalšej materiálnej pomoci). Svoju pomoc a podporu plánuje spoločnosť uskutočňovať aj naďalej, lebo oni prišli iniciatívne s návrhom pomoci bez vyzvania. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že ponuka pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie vychádza z vlastnej iniciatívy spoločnosti.

AVON

V septembri 2008 odštartovala spoločnosť AVON Cosmetics filantropický projekt AVON proti domácemu násiliu. Tento projekt vznikol, aby ukázal mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách. Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov na podporu konkrétnych projektov orientovaných na boj proti domácemu násiliu a to predajom špeciálnych symbolov. V tomto roku spoločnosť finančne významne podporila občianske združenie MyMamy v Prešove v ich úsilí o rekonštrukciu budovy a otvorenie Bezpečného ženského domu.            

MÉDIÁ

Denník Pravda

pravidelne oslovuje a poskytuje priestor na vyjadrenie názorov osobnostiam z rôznych spoločenských oblastí, ktorí sa vyjadrujú k aktuálnym ľudsko-právnym témam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Nastoľovaním týchto tém podnecuje verejnú diskusiu a poukazuje na problémy, ktoré v mainstreamových médiách v analytickej podobe chýbajú. Za cenné možno pokladať, že svoje mediálne výpovede sa snaží podávať rodovo korektným spôsobom. Za výnimočné možno považovať aj to, že vo svojej mediálnej činnosti dáva priestor ľuďom z MVO a rešpektuje ich expertízu. Denník svojim prístupom celkovo prispieva k odstraňovaniu rôznych typov diskriminácie, rodových stereotypov a mýtov spájajúcich sa s témou násilia páchaného na ženách a pomáha tiež presadzovať ochranu a podporu ľudských práv žien. 

Hana Fábry

je dlhoročná politická aktivistka za ľudské a občianske práva sa síce prioritne vo svojej práci venuje téme homosexuality a presadzovaniu LGBTI práv, avšak ako novinárka a ľudskoprávna aktivitska je svojou prácou v médiach prispieva kvalifikovane a odborne k oslovavaniu témy rodovej nerovnosti žien, čo je predpokladom k eliminácii rodových stereotpov, ako i mýtom a dezinformáciám  v oblasti násilia páchaného na ženách. Ako externá komentátorka denníka Pravda a editorka občianskej prílohy OSA, ktorá vychádza v Pravde je Hana Fábry prínosom pre šírenie témy ľudských práv, vrátane témy násilia páchaného na ženách.