Pôvod medzinárodnej kampane 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign

Organizácia, pre ktorú som pracovala, keď som navštevovala WGLI, Women’s Aid Dublin, naďalej každoročne realizuje kampaň 16 dní v Írsku a vytvára tým priestor na aktivity proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Od roku 1991 došlo k mnohým pozitívnym zmenám v poskytovaní lepších služieb pre ženy a vo vyjednávaní o reforme legislatívy a politík so štátom. Kampaň 16 dní aj naďalej poskytuje príležitosť na politický aktivizmus a zdôrazňovanie výziev, ktorým čelí hnutie proti násiliu páchanému na ženách, ako aj zdôrazňovanie toho ako sa v mnohých ohľadoch írskej vláde nedarí brať na zodpovednosť mužov, ktorí páchajú fyzické a sexuálne násilie na ženách.“

- Monica O’Connor, absolventka WGLI 1991

V roku 1991, Center for Women’s Global Leadership (Centrum pre celosvetové lídrovstvo žien) otvorilo prvý Inštitút pre celosvetové lídrovstvo žien - Women’s Global Leadership Institute (WGLI). Dvadsať tri účastníčok, ktoré pochádzali z rôznych krajín sveta bolo vybratých z množstva odlišných profesií – právničky, tvorkyne politík, učiteľky, pracovníčky v zdravotníctve, výskumníčky , novinárky a aktivistky. Tieto ženy boli vo svojich komunitách líderky v rámci občianskej spoločnosti s minimálne dvojročnou skúsenosťou s organizovaním žien za účelom rôznych aktivít a mali záujem rozvíjať celosvetové hnutie za ľudské práva žien. Počas WGLI účastníčky diskutovali o rôznych aspektoch rodovo podmieneného násilia a ľudských práv, vymieňali si skúsenosti a postupne vytvárali stratégie na zvyšovanie povedomia o systémovom charaktere násilia páchaného na ženách v medzinárodnom kontexte a na pomenovanie takéhoto násilia ako porušovania ľudských práv žien. Aj keď má násilie páchané na ženách v závislosti od kultúrneho kontextu rôzne formy, tento problém existuje všade na svete a práca na tejto problematike ponúka unikátne príležitosti na budovanie mostov medzi kultúrami, na učenie sa nielen na základe podobností, ale aj odlišností a na prepojenie stratégií po celom svete.

Ako jednu zo stratégií na zvyšovanie povedomia o rodovo podmienenom násilí a na pomoc pri sieťovaní ženských líderiek pracujúcich v tejto oblasti, založili účastníčky WGLI Kampaň 16 dní proti rodovo podmienenému násiliu. Symbolicky si zvolili prepojenie 25. novembra (Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách) a 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv). Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách bol prvýkrát vyhlásený na prvom feministickom zhromaždení pre Latinskú Ameriku a karibskú oblasť v roku 1981 na pamiatku zavraždených sestier z Mirabal, ktoré dal zavraždiť v ten deň v roku 1960 diktátorsky režim Rafaela Trujilla v Dominikánskej republike. Výsledkom rozsiahlych aktivít organizácií bojujúcich za ľudské práva žien bolo, že Valné zhromaždenie OSN oficiálne vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách.

Hlavnou súčasťou prvej kampane 16 dní aktivizmu v roku 1991 bolo spustenie celosvetovej petície zameranej na Konferenciu OSN o ľudských právach, ktorá sa konala v roku 1993 vo Viedni. Petíciou sa žiadalo vytvorenie prípravného výboru konferencie za účelom komplexného riešenia problematiky ľudských práv žien na všetkých úrovniach a na uznanie rodovo podmieneného násilia za problematiku ľudských práv. V čase pred hromadným používaním e-mailu a internetu sa petícia dostala do 124 krajín a bola preložená do 23 jazykov a do času, keď sa konala Ženská konferencia v Pekingu v roku 1995 sa podarilo zozbierať takmer 500 000 podpisov. Kampaň 16 dní sa stala hybnou silou zvyšovania povedomia ľudí o systéme ľudských práv OSN a šírenie petície malo synergický efekt tým, že sa vybudovalo medzinárodné povedomie o kampani 16 dní. Okrem toho, problematika rodovo podmieneného násilia pritiahla celosvetovú pozornosť.

„Počiatočná výzva kampane 16 dní „Práva žien sú ľudské práva“ rezonovala v celom Tichomorí. Na Fiji táto výzva vytvorila živšie ľudsko-právne prostredie. 10. decembru sa nikdy nespomínal vo veľkom, bol doménou OSN. Avšak od roku 1991 s publicitou, ktorú tomuto dňu dodáva kampaň 16 dní, realizujú rôzne aktivity ľudsko-právne skupiny, vrátane odborov, skupiny bojujúce proti HIV/AIDS, skupiny obhajujúce práva ľudí s postihnutím a práva sexuálnych menšín. Môžem s určitosťou povedať, že táto kampaň razí cestu hnutiu za demokraciu, právnemu štátu a ľudským právam na Fiji a iných oblastiach Tichomoria.“

- Shamina Ali (Fiji), absolventka WGLI 1991

Rast hnutia proti násiliu páchanému na ženách ponúka jeden z najlepších príkladov toho, ako sa z miestneho aktivizmu môže stať celosvetová aktivita. Podpisy, ktoré aktivistky zozbierali na miestnej úrovni počas prvých rokov kampane 16 dní pomohli zmeniť zameranie Svetovej konferencie OSN o ľudských právach a spustili následnú diskusiu o ženách a ľudských právach. Mimovládne organizácie zohrali významnú rolu aj pri ustanovení Špeciálnej spravodajkyne OSN o násilí páchanom na ženách, o jeho príčinách a dôsledkoch. Nie je to dávno, čo Generálny tajomník OSN oslovil zástupkyne občianskej spoločnosti, aby pomohli s prípravou hĺbkovej štúdie o násilí páchanom na ženách. Na štúdiu nadväzuje viacročná, celosvetová kampaň Generálneho tajomníka OSN “UNiTE to End Violence Against Women,” (Spojme sa, aby sme zastavili násilie páchané na ženách), ako aj iniciatívy iných orgánov OSN v oblasti násilia páchaného na ženách.

“V roku 1991 politici a političky považovali túto prácu za málo známu záležitosť, ktorá nebola prioritou, kvôli ktorej by boli presunuté finančné prostriedky zo “skutočne dôležitých” oblastí. Kampani 16 dní sa podarila úžasná vec v tom, že naučila verejnosť aj vlády niečo o význame problematike násilia páchaného na ženách a jej závažnosť v kontexte ľudských práv, rozvoja a zdravia. O dve desaťročia neskôr je úžasné sledovať ako sa aj pomocou kampane 16 dní problematika násilia páchaného na ženách dostala do povedomia ľudí. Zmenili sa zákony a vznikli verejné politiky.”

- Simone G. Diniz (Brazília), absolventka WGLI 1991

Vo svetle 10. výročia od času, keď OSN uznala 25. november ako deň boja proti násiliu páchanému na ženách CWGL ocenilo angažovanosť a aktivizmus organizácií a žien, ktoré bojujú za ľudské práva žien na miestnej, aj medzinárodnej úrovni, ktorý zmenil globálny názor na problematiku násilia páchaného na ženách a zvýšil tlak na vlády, aby plnili svoje záväzky a zabezpečili uplatňovanie a ochranu ľudských práv žien. Kampaň 16 dní je dobrým príkladom partnerstva medzi OSN a občianskou spoločnosťou, keďže orgány OSN si osvojili aktivity tejto kampane. CWGL dúfa, že skupiny ľudí, aj jednotlivci budú naďalej využívať kampaň 16 dní ako príležitosť pracovať spolu v solidarite a nadviažu na toto obdobie zvýšeného medzinárodného záujmu na získanie podpory pre svoje aktivity.

“Keď sme spustili prvý ročník kampane 16 dní v Zimbabwe v roku 1992, nazvala som ho 16 dní národného svedomia. A to je presne to, čím sa kampaň stala, ale na medzinárodnej úrovni. Z našej malej skupiny tých, ktoré sme kampaň priniesli do našich krajín sa kampaň rozrástla tak, že je možné ju sledovať po celom svete. 16 dní aktivizmu je o tom, že všetkým ľuďom hovorí, že svet nebude poznať pokoj a mier, rozvoj, alebo spravodlivosť pokiaľ sa pácha násilie na ženách.”

- Everjoice Win (Zimbabwe), absolventka WGLI 1991

Absolventky Inštitútu pre celosvetové lídrovstvo žien z roku 1991:

 • Shamima Ali (Fiji)  
 • Ana Carcedo (Costa Rica)  
 • Gina Cedemanos (Peru)  
 • Jana Chrzova (Československo)  
 • Roberta Clarke (Trinidad & Tobago)  
 • Simone Grilo Diniz (Brazília)  
 • Woo-Seoup Han (Kórea)  
 • Lori Heise (USA)  
 • Magally Huggins (Venezuela)  
 • Hina Jilani (Pakistan)  
 • Ebon Kram (Švédsko)  
 • Pat Mahmoud (Nigéria)  
 • Rana Nashashibi (Palestína)  
 • Monica O’Connor (Írsko)  
 • Lata P.M. (India)  
 • Annette Pypops (Kanada)  
 • Qiyamah A. Rahman (USA)  
 • Nilda Rimonte (USA)  
 • Syarifah Sabaroedin (Indonézia)  
 • Felicia Sakala (Zambia)  
 • Marsha Sfeir (Kanada)  
 • Siriporn Skrobanek (Thajsko)  
 • Everjoice Win (Zimbabwe)

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu