Pôvod medzinárodnej kampane 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla počas prvého stretnutia Women’s Global Leadership Institute. Kampaň, ktorá je známa pod názvom „16 dní aktivizmu“, spustila organizácia Center for Women’s Global Leadership v USA, ktorá kampaň doposiaľ na globálnej úrovni koordinuje.

Dátumy kampane boli vybraté tak, aby prepájali násilie na ženách s ľudskými právami a vyzdvihli skutočnosť, že násilie na ženách je porušovanie ľudských práv. Od roku 1991 preto kampaň prebieha medzi 25. novembrom (Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách) a 10. decembrom (Medzinárodný deň ľudských práv).

Obdobie týchto 16 dní pripomína aj ďalšie dôležité dátumy: 29. november (Medzinárodný deň obhajkýň ľudských práv), 1. december (Svetový deň AIDS) a 6. december, ktorý je výročím Montrealského masakru.

Kampaň 16 dní aktivizmu predstavuje príležitosť pre jednotlivých ľudí, rôzne skupiny a organizácie na celom svete vyzývať k ukončeniu všetkých foriem násilia na ženách. Jej cieľom je:

  • zvyšovať povedomie ľudí o násilí na ženách ako o porušovaní ľudských práv a to na miestnej, regionálnej, národnej, aj medzinárodnej úrovni
  • posilniť prácu ľudí a organizácií na miestnej úrovni, ktorí a ktoré pracujú v oblasti násilia na ženách
  • jasne prepojiť miestne iniciatívy a medzinárodné úsilie o ukončenie násilia na ženách
  • poskytnúť priestor, ktorý organizátorkám kampane umožní rozvíjať a zdieľať účinné stratégie boja proti násiliu na ženách
  • podporiť solidaritu medzi ženami, ktoré sa na celom svete zasadzujú za ukončenie násilia na ženách
  • nachádzať nástroje tlaku na vlády, aby si plnili záväzok ukončiť násilie na ženách

Od roku 1991 sa do kampane zapojilo približne 6000 organizácií z 187 krajín sveta a jej aktivity mali dosah na 300 miliónov ľudí.