Prečo sa pridávame

“Násilie páchané na ženách je zrejme najnehanebnejším porušovaním ľudských práv. A je zrejme aj najviac rozšírené. Nepozná hranice – zemepisné, kultúrne, ani ekonomické. Kým bude trvať, nemôžeme tvrdiť, že napredujeme smerom k rovnosti, rozvoju a mieru.“

Kofi Annan, bývalý Generálny tajomník OSN

Násilie páchané na ženách je častým porušovaním ľudských práv a prekážkou v rovnosti, rozvoji, bezpečnosti a mieri. Výrazy „násilie páchané na ženách“ a „rodovo podmienené násilie“ sa používajú na označenie celej škály násilného správania voči ženám, ktoré majú svoj pôvod v rodovej nerovnosti a v nerovnom postavení žien a mužov v spoločnosti. V roku 1993 sa násilie páchané na ženách v Deklarácii OSN o odstránení násilia páchaného na ženách definovalo ako „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“. Táto definícia v sebe zahŕňa aj násilie, ku ktorému dochádza v rodine, v rámci komunity a násilie, ktoré pácha, alebo toleruje štát. Formy rodovo podmieneného násilia zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na: násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, sexuálne násilie, znásilnenie, sexuálne obťažovanie, obchodovanie so ženami, nútenú prostitúciu a škodlivé praktiky a zvyky. Zraniteľnosť žien v súvislosti s násilím a ich ohrozenie násilím je navyše znásobené rôznymi faktormi akými sú spoločenská vrstva, z ktorej pochádzajú, farba pleti a etnická príslušnosť, pôvod a sexuálna orientácia. Odhaduje sa, že počas svojho života zažije nejakú formu rodovo podmieneného násilia jedna z troch žien na svete.

 
NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH JE ZÁVAŽNÝ SPOLOČENSKÝ PROBLÉM, KTORÝ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH
Zapájame sa do celosvetovej kampane, pretože sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde bude násilie páchané na ženách ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Kampaň 16 dní aktivizmu je odkazom pre všetkých ľudí, že na svete nebude pokoj, mier, rozvoj a spravodlivosť pokiaľ budú ženy vystavené násiliu.
 
OSOBNÉ VÝPOVEDE ŽIEN OSTÁVAJÚ NEVYPOČUTÉ
Tolerancia akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch prispieva k tomu, že pre 570 tisíc žien a viac ako 399 tisíc detí na Slovensku je domov miestom, v ktorom sa denne obávajú o svoje zdravie a život. Keď sa ženy rozhodnú vyhľadať pomoc a rozprávajú o svojej skúsenosti s násilím, často sa stretávajú so zľahčovaním, spochybňovaním a obviňovaním.
 
MIERA TOLERANCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH JE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI STÁLE VYSOKÁ
Na to, aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií, organizácií a celej spoločnosti. Žiadna inštitúcia a organizácia neuspeje v boji proti násiliu páchanému na ženách sama. Všetci a všetky môžeme a musíme urobiť viac, aby sme dokázali ženy a deti ochrániť pred násilím.
 
KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU JE PRE NÁS VŠETKÝCH PRÍLEŽITOSŤOU PRELOMIŤ MLČANIE A HOVORIŤ O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH
Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilné správanie.
 
SPOLU MÔŽEME VYTVORIŤ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ NEBUDE TOLEROVAŤ NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
Ženy, potrebujú cítiť, že násilie nie je len ich problém, ale že je to problém nás všetkých. Potrebujú cítiť, že celá spoločnosť sa stará.
 
  1. Posilňovať dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku.
  2. Zlepšovať podmienky prístupu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí k špecifickej pomoci, podpore a ochrane.
  3. Zvyšovať bezpečie žien.
  4. Zvyšovať informovanosť o charaktere a výskyte násilia páchaného na ženách.
  5. Vytvárať tlak na vládu SR, aby si plnila záväzky vyplývajúce z národným a medzinárodných dokumentov, ku ktorým sa zaviazala.
  6. Zvyšovať aktívny prístup štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík v problematike násilia páchaného na ženách a ich zavádzanie do praxe.
  7. Zvyšovať angažovanosť verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách.
  8. Posilňovať aktivity zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách na lokálnej úrovni.

 

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu: http://16dayscwgl.rutgers.edu