Nachádzate sa tu

Štatút ocenenia

ORGANIZÁTORKY OCENENIA

Ocenenie vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Fenestra, Festivalové nám. 2, 041 90, Košice, www.fenestra.sk a Slovensko-český ženský fond, Baštová 5, 811 03 Bratislava, www.womensfund.sk. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/ocenenie-piata-zena.

CHARAKTERISTIKA OCENENIA

Ocenenie Piata žena sa udeľuje individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách. Udeľuje sa fyzickým a právnickým osobám, ktoré takéto iniciatívy realizujú. Okrem ocenenia práce ženských mimovládnych organizácií chce ocenenie poukázať aj na rôzne iné formy angažovanosti – ide o angažovanosť v oblasti školského vzdelávania, umenia, filantropie a darcovstva, dobrovoľníckej práce, výskumnej činnosti či o snahy zmeniť prax rôznych profesií a inštitúcií, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie obracajú o ochranu a pomoc, alebo o snahy zmeniť prácu médií.

Počet a názov kategórií, v ktorých sa ocenenie udeľuje, sa môže v jednotlivých ročníkoch ocenenia meniť; o zmene rozhodujú organizátorky ocenenia. Jednotlivé kategórie, v ktorých sa ocenenie udeľujú budú pre príslušný ročník zverejnené na oficiálnej webovej stránke ocenenia Piata žena.

NOMINÁCIE

Nominačný výbor tvoria ľudia, ktorí môžu organizátorkám ocenenia navrhovať nominácie v danom ročníku. Počet ľudí v nominačnom výbore nie je obmedzený, organizátorky ocenenia si počet a zloženie osôb v nominačnom výbore určujú vždy pred príslušným ročníkom, ktoré sa môže ale nemusí oproti predchádzajúcom ročníkom meniť.

Nominačný proces prebieha v dvoch fázach – v prvej fáze nominačný výbor navrhuje nominácie na ocenenie organizátorkám a v druhej fáze organizátorky doručia porote na hlasovanie tri užšie nominácie v každej kategórii na základe ich výberu nominačným výborom. Do tohto užšieho výberu nominácii na udelenie ocenenia sa dostanú tie tri nominácie v každej kategórii, ktoré odporučí najvyšší počet členiek a členov nominačného výboru.

Nominácie na udelenie ocenenia predkladajú na hodnotenie porote výhradne organizátorky ocenenia. Počet nominácií v prvej fáze nominačného procesu v príslušnom ročníku nie je obmedzený.

Na ocenenie Piata žena nemôžu byť nominované pracovníčky organizátoriek a členovia a členky ich predsedníctva. Taktiež nemôžu byť nominovaní a nominované pracovníci a pracovníčky partnerov ocenenia v danom ročníku.

Rovnako nie je možné opätovne nominovať držiteľa alebo držiteľku ocenenia z predošlých ročníkov. Nominácia sa môže opakovať v prípade, že predtým ocenenie nezískala.

Organizátorky si vyhradzujú právo veta na nominácie osôb, o ktorých majú vedomosť, že ich nominácia by bola proti princípom a cieľu udeľovania ocenenia Piata žena.

POROTA

O udelení ocenenia rozhoduje porota na spoločnom stretnutí. Porota má minimálne 5 členov a členiek. Členmi a členkami poroty sú osobnosti spoločenského, kultúrneho, akademického a ekonomického života. Členstvo v porote je čestné a nie je honorované.

Členov a členky poroty navrhujú a schvaľujú organizátorky ocenenia. Porota sa vytvára pre každý ročník ocenenia zvlášť a jej zloženie je zverejnené na oficiálnej webovej stránke ocenenia. Výnimkou pri zverejnení zoznamu mien členov a členiek poroty na webovej stránke je situácia, ak je členkou poroty žena, ktorá zažila násilie a zverejnenie svojho mena z bezpečnostných alebo iných dôvodov neželá. Členmi a členkami poroty ocenenia môžu byť aj laureáti a laureátky ocenenia z predošlých ročníkov. Členkami poroty nesmú byť pracovníčky organizátoriek ocenenia, ani pracovníci a pracovníčky partnerov ocenenia v príslušnom ročníku.

VÝBER LAUREÁTOV A LAUREÁTOK OCENENIA

Porota vyberá laureátov a laureátky ocenenia vopred zvoleným spôsobom hlasovania.

Organizátorky ocenenia nemajú proti rozhodnutiu poroty právo veta.

V každej kategórii môže porota vybrať jedného laureáta alebo jednu laureátku príslušného ročníka ocenenia. Ak je ocenená skupina osôb, resp. právnická osoba, ocenenie za ňu preberá jeden jej delegovaný zástupca alebo zástupkyňa.

Porota môže v príslušnom ročníku ocenenie neudeliť. Rovnako môže neudeliť ocenenie v niektorej z kategórii, v ktorých sa ocenenie v príslušnom ročníku udeľuje. Ak všetci laureáti a laureátky ocenenie odmietnu, porota sa opätovne stretne a rozhodne o tom, či ocenenie udelí iným jednotlivcom alebo skupinám, ktoré boli v príslušnom ročníku nominovaní a nominované.

Na základe rozhodnutia poroty môže byť v niektorých ročníkoch ocenenia udelené výnimočné ocenenie. Ocenenie môže byť udelené aj in memoriam.

OCENENIE

Spolu s ocenením sa odovzdáva unikátne, individualizované umelecké dielo (soška, plastika a podobne) a diplom. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a nie je naň právny nárok.

Organizátorky si vyhradzujú právo odňať laureátovi alebo laureátke ocenenie kedykoľvek, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené neboli pravdivé, alebo ak sa laureát alebo laureátka po udelení správajú v rozpore s princípmi, na základe ktorých im bolo ocenenie udelené.

VYHLÁSENIE LAUREÁTOV A LAUREÁTOK A ODOVZDANIE OCENENIA

Ocenenie sa udeľuje najviac jedenkrát v roku a najmenej jedenkrát za dva roky.

Organizátorky si vyhradzujú právo v niektorom ročníku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie sa neudelí najmä vtedy, ak v príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie, alebo ak o neudelení rozhodne porota, alebo ak laureát/ka alebo laureáti ocenenie odmietnu.

Organizátorky vyhlasujú a oceňujú laureátov a laureátky ocenenia Piata žena na verejnom podujatí.

OSTATNÉ

Tento štatút organizátorky ocenenia schválili dňa 31.12.2012.

Fenestra a Slovensko-český ženský fond

Organizátorky ocenenia