Nachádzate sa tu

Stručné fakty o násilí

Násilie je také správanie, ktorým jeden človek ohrozuje a ubližuje druhému človeku a porušuje tým jeho ľudské práva. Každý a každá z nás máme právo na život bez násilia. Existujú rôzne podoby násilia napríklad rasová neznášanlivosť, násilie vo vojne a pod. Násilie páchané na ženách má tiež rôzne podoby napríklad nútené sobáše (v niektorých krajinách), obchodovanie so ženami (za účelom sexuálneho a ekonomického vykorisťovania), sexuálne obťažovanie na verejnosti, v práci a pod. Jednou z podôb násilia páchaného na ženách je násilie, ktoré ženy zažívajú v párových vzťahoch.

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch je závažné porušovanie ich ľudských práv a slobôd.

K násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch, ktoré sa často označuje aj ako „domáce násilie“, dochádza v rodinách, v domácom prostredí. Nemusí k nemu vždy dochádzať iba v manželstve, môže ísť aj o neformálny vzťah muža a ženy, ktorí spolu žijú. V rodinách kde dochádza k násiliu páchanému na ženách, sú násilím vždy zasiahnuté aj ich deti, či už nepriamo ako svedkovia, svedkyne, alebo ho priamo zažívajú.

Pojmom násilie páchané na ženách v párových vzťahoch označujeme akékoľvek fyzické, psychické a sexuálne násilie, ktorým manžel/partner ohrozuje ženu a/alebo jej spôsobí ujmu alebo rôzne zranenia. Násilie v rodine voči blízkym osobám je trestný čin, rovnako ako násilie voči cudzím ľuďom.

Na týchto stránkach používame pre jednoduchosť a zrozumiteľnosť skrátený termín násilie doma, násilie v rodine alebo iba násilie. Hovoríme však stále o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch.

Násilie nie je to isté ako hádka. Medzi bežnými hádkami v rodine a násilím je rozdiel. Hádka je konflikt dvoch rovnocenných strán. Pri hádke majú obe strany možnosť povedať čo si myslia, ako sa cítia, aj keď ide o rozdielne názory. Pri hádke každý povie, čo si myslí a obaja ľudia sa snažia dospieť k vzájomnej dohode a nájsť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany. Niekedy môže trvať dlhšie kým ľudia takéto riešenie nájdu, ale nikto sa nikomu nevyhráža a neubližuje a nepretláča svoj názor násilným spôsobom.

Pri násilí žena, alebo deti cítia strach. Boja sa povedať čo chcú, lebo vedia, že ak tak urobia, muž, ktorý sa k nim správa násilne môže byť ešte viac násilný. Navyše takýto muž neberie ohľad na potreby a názory ostatných členov rodiny. Ak sa správa násilne, alebo niečo vyžaduje, strach zo zranení alebo strach z toho, že napríklad, muž nedá žene peniaze na nákup jedla, alebo niečoho iného, často zabraňuje ženám a mladým ľuďom povedať alebo urobiť niečo, čo je proti jeho vôli.

Muž, ktorý sa správa doma násilne vie, že svojím násilným správaním vyvolá u ženy a detí strach, a tak nad nimi získa moc a kontrolu.

Muž, ktorý sa správa doma násilne zneužíva nerovnosť sily a moci, ktorú má často v rôznych oblastiach. Napríklad môže mať fyzickú prevahu nad ženou a deťmi, alebo má kontrolu nad financiami. Fyzickú prevahu si muž uvedomuje a vie, že ňou môže zastrašovať ženu a deti. Kontrola nad financiami znamená, že prideľuje žene peniaze na nákupy, kontroluje koľko minula a môže sa napríklad rozhodnúť, že jej peniaze nedá a to často aj na základné veci akými sú jedlo a šaty. Kontrola nad peniazmi znamená aj to, že muž rozhoduje o tom, čo sa kúpi, na čo sa peniaze minú. Pritom si často sám kupuje čo chce, ale žena a deti si nemôžu nič kúpiť, pretože im na to nedá peniaze.

Ľudia si často myslia, že príčinou násilného správania muža je alkohol, hnev, alebo nervozita z práce, nedostatok financií v rodine. Často obviňujú ženu a/alebo deti, že vyprovokovali násilné správanie manžela/otca, alebo že k násiliu došlo náhodne, „nechtiac“. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že takto ospravedlňuje násilné správanie muža a vinu za násilie prenáša na ženu a /alebo deti.

Skutočnou príčinou násilia je nerovnováha moci (fyzickej, psychickej, sociálnej, ekonomickej) medzi mužmi a ženami. Táto nerovnováha moci je prítomná v našej spoločnosti a kultúre v mnohých oblastiach života žien – v zamestnaní (napríklad, ženy zvyčajne zarábajú menej ako muži hoci majú tú istú pracovnú pozíciu), aj doma (domáce práce robia väčšinou ženy a dievčatá a matky nesú nepomerne viac zodpovednosti za deti a rodinu). Jej príčinou sú rôzne škodlivé predstavy a predsudky o tom aké sú ženy, ale aj tradičné názory o tom aké majú byť a čo majú alebo nemajú robiť. Rovnako existujú takéto tradičné predstavy o tom aký majú byť muži. Tieto názory na rolu žien a mužov v spoločnosti si väčšinou osvojíme z rodiny a zo školy prostredníctvom výchovy a nazývame ich rodové stereotypy.

Muž, ktorý sa správa násilne doma uplatňuje moc a kontrolu voči žene a deťom, čím získava nad nimi prevahu. Násilným správaním vyvoláva u ženy a detí strach a obavy čím svoju moc a kontrolu zvyšuje. Žena a deti sa pritom cítia viac a viac bezmocné.

Muž, ktorý sa správa násilne často uplatňuje moc a kontrolu tým, že vyžaduje od ženy, aby sa správala tak ako chce násilím. Väčšinou ide o to, že žena by nemala nikam chodiť, byť doma a starať sa o rodinu, mala by vykonávať všetky domáce práce, nemala by sa rozprávať s inými mužmi, alebo dokonca s inými ľuďmi. Mala by sa podriadiť a plniť želania manžela/partnera. Podobne aj od svojich detí vyžaduje rôzne veci. Cieľom takéhoto správania je získanie úplnej moci a kontroly nad tým čo si žena a deti myslia, čo robia/nerobia, ako sa cítia, alebo kam chodia.

Preto je dôležité vnímať, že:

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch JE naučené správanie:

 • Naučené cez pozorovanie (muž vidí ako sa k svojim partnerkám správajú iní muži, počuje ako o ženách rozprávajú, čo si o nich myslia)
 • Naučené cez skúsenosť a jej posilnenie (muž, ktorý sa správa doma má skúsenosť s tým, že aj keď sa správa násilne, nie je potrestaný, čo ho v násilnom správaní utvrdzuje a posilňuje)
 • Naučené z kultúry (z rôznych vtipov o ženách, ktoré ich označujú napr. za hlúpe; z toho ako sa o ženách vyjadrujú politici, známe osobnosti; ako o ženách píšu noviny, atď.)
 • Naučené z rodiny (muž, ktorý sa správa násilne mohol zažiť ako sa jeho otec správal násilne k jeho mame. Zažil, že nikto nezasiahol, aby násilie zastavil a naučil sa, že násilné správanie je v poriadku)

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch NIE JE zapríčinené:

 • Alkoholom alebo inými drogami
 • Správaním ženy alebo detí
 • Chorobou
 • Hnevom, alebo stratou kontroly
 • Nezamestnanosťou
 • Nedostatkom finančných prostriedkov a inými problémami vo vzťahu

Posledný výskum na Slovensku ukázal, že v násilnom vzťahu so súčasným partnerom žije 21,2% žien. Viac ako 70% žien, ktoré zažívajú násilie zo strany súčasného partnera býva v domácnosti s deťmi. Násilie páchané na ženách je vždy aj násilím na ich deťoch.

Štatistiky poukazujú na to, že násilie doma zažívajú prevažne ženy zo strany svojich manželov, partnerov, alebo bývalých manželov a partnerov.

Násilie sa nevyskytuje iba v chudobných rodinách, alebo v rodinách s nižším vzdelaním. K násiliu môže dôjsť v akejkoľvek rodine bez ohľadu na vzdelanie ľudí, na ich spoločenské postavenie, národnosť, farbu pleti, alebo náboženské vyznanie.

Násilie má rôzne formy. Často sa vyskytuje naraz viacero foriem násilia. Dôležité je, že každá forma násilia vyvoláva u ženy a detí strach a môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Nezáleží preto na tom, o akú formu násilia ide, alebo či ide iba o „jednu facku“ alebo iba „nadávanie“.

FYZICKÉ NÁSILIE

...sácanie, hádzanie, fackovanie, ťahanie za vlasy, kopanie, udieranie, škrtenie, popálenie, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, alebo inými predmetmi, ničenie nábytku alebo vecí, na ktorých žene a /alebo deťom záleží...

PSYCHICKÉ NÁSILIE

...vyhrážanie, zastrašovanie, ponižovanie, klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky, nadávky, žiarlivosť...

SOCIÁLNA IZOLÁCIA

...muž ženu a deti izoluje, tým že im obmedzuje/zakazuje kontakty s druhými ľuďmi...

SEXUALIZOVANÉ NÁSILIE

...obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k nechceným sexuálnym praktikám...

EKONOMICKÉ NÁSILIE

...muž neprispieva financiami, odmieta finančne sa podieľať na starostlivosti (o deti, byt, domácnosť …), vymáha peniaze, ničí majetok, zadlžuje rodinu pôžičkami...

PRENASLEDOVANIE

...dochádza k nemu počas trvania vzťahu, ale často aj po rozchode..

Muži, ktorí sa správajú k svojim manželkám/partnerkám a/alebo deťom násilne používajú na dosiahnutie moci a kontroly isté vzorce správania. Tieto vzorce násilia sú rovnaké v každom násilnom vzťahu bez ohľadu na to k akým formám násilia dochádza.

IZOLÁCIA

...zákaz chodiť von, stretávať sa s kamarátmi alebo širšou rodinou, zákaz nastúpiť do zamestnania, zákaz telefonovať alebo surfovať na internete...

KONTROLA

...pohybu, osobných vecí, telefonátov, listov, mailov, surfovania po internete…

DEFORMOVANÉ VNÍMANIE SEBA

...násilné správanie muža vedie k tomu, že žena a/alebo deti si myslia, že nesú vinu za násilie (napr. kvôli známkam v škole, kvôli to mu, že sa dačo nepodarilo ….), ospravedlňujú otca za jeho správanie…

VYŽADOVANIE TRIVIÁLNYCH ČINNOSTÍ

...napríklad, nútenie skladať uteráky presne určeným spôsobom; príkaz večerať len v presne určenom čase, alebo presne určené jedlá; predkladanie všetkých účtov z nákupu...

VYČERPÁVANIE

...budenie v noci, búchanie/svietenie v noci, púšťanie hlasnej hudby, odopieranie jedla...

PRÍLEŽITOSTNÉ LÁSKAVOSTI

...nie sú prejavom milého správania. Zdanlivo milé správanie je spôsobom ako sa násilný muž snaží pripútať si ženu a/alebo deti a zabrániť im v tom, aby od neho odišli, alebo vyhľadali pomoc. Príležitostnými láskavosťami môže byť napríklad kupovanie darčekov, dovolenky alebo výlet…

Veľa žien v násilnom vzťahu zostáva. Nie je to preto, že chcú zažívať násilie, je to preto, lebo odísť z takého vzťahu nie je jednoduché z viacerých dôvodov.

Je veľa závažných prekážok, ktoré sťažujú žene odchod z násilného vzťahu:

 • obáva sa  o svoje deti a ich budúcnosť
 • nemá dostatok financií
 • nemá možnosť s deťmi odísť na bezpečné miesto 
 • verí  a dúfa, že sa otec / manžel zmení
 • snaží sa udržať úplnú rodinu
 • obáva sa, že nikto neuverí tomu, čo sa doma dialo
 • hanbí sa
 • obáva sa, že násilie bude  pokračovať ďalej
 • obáva sa, že muž uskutoční svoje vyhrážky

Za násilie doma nenesieš žiadnu vinu ani zodpovednosť. Za násilie je zodpovedný ten kto sa násilne správa. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie. Akékoľvek násilie je neprijateľné. Mladí ľudia nemôžu za to, ak sa správa otec k nim alebo k mame násilne.

Väčšina mužov, ktorí sa správajú násilne, vedia o tom, že sa tak správajú. Väčšina z nich taktiež vie o tom, že násilie voči blízkym ľuďom je trestný čin. Za násilie teda vždy nesie plnú zodpovednosť ten kto ho pácha.