Nachádzate sa tu

Rýchle fakty o násilí

Násilie v partnerských vzťahoch mladých ľudí je vzorec správania, ktorý násilný partner používa na získanie moci a kontroly nad svojou partnerkou. K násiliu však dochádza aj v partnerských vzťahoch ľudí rovnakého pohlavia.

Násilie v partnerskom vzťahu väčšinou páchajú chlapci/muži na svojich partnerkách.

Násilie v partnerskom vzťahu môže zažiť každé dievča alebo mladá žena bez ohľadu na to, aké má vzdelanie, z akej rodiny pochádza, aké je jej náboženstvo, alebo farba pleti.

V angličtine sa takéto násilie nazýva dating violence, čiže násilie v partnerských vzťahoch mladých ľudí, ktorí spolu chodia.

Násilie nie je „iba“ hádka. V každom vzťahu sa ľudia niekedy nezhodnú alebo pohádajú. Pri hádke ide o konflikt dvoch rovnocenných partnerov, z ktorých ani jeden neponižuje druhého, neuráža ho a nepotrebuje si presadzovať svoj názor za každú cenu. V zdravom vzťahu sa ľudia pri nezhodách snažia spoločne nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať obom.

Pri násilí nejde o výmenu názorov dvoch rovnocenných partnerov. Násilný partner pri nezhode používa zastrašovanie, urážanie, vyhrážanie sa a nadávky na to, aby si presadil svoje a nadobudol moc a kontrolu nad správaním a názormi svojej partnerky.

Na Slovensku zatiaľ neexistujú štatistiky a výskumy, ktoré by hovorili ako často dochádza k násiliu v partnerských vzťahoch mladých ľudí.

Podľa štatistík z USA zažilo 1 zo 4 mladých dievčat, ktoré mali vzťah, opakované verbálne násilie (nadávky, ponižovanie) zo strany svojho priateľa. Asi 13% mladých dievčat, ktoré už s niekým chodili, zažilo fyzické násilie zo strany svojho priateľa.

Násilie v partnerských vzťahoch má rôzne formy. Väčšinou ide o kombináciu niekoľkých z nich:

Fyzické násilie – facky, bitie, kopanie, strkanie, bránenie v pohybe atď.

Psychické násilie – nadávky, ponižovanie, bránenie v stretávaní sa s kamarátmi a kamarátkami, vyhrážanie sa, že buď ublíži sebe alebo priateľke, ničenie osobných vecí atď.

Ekonomické násilie – kupovanie si priateľky drahými darčekmi, aby sa cítila zaviazaná, požičiavanie si peňazí od priateľky so sľubmi, že ich čoskoro vráti atď.

Sexuálne násilie – nútenie do sexu alebo sexuálnych aktivít, ktoré si partnerka neželá, odmietanie používania ochrany atď.

Prenasledovanie – neustála kontrola (sms-ky, telefonáty) partnerky – kde je a s kým, neustále vyčkávanie na priateľku pred školou alebo domom, kontrola e-mailov, listov a sms-iek v mobile partnerky atď.

NÁSILIE PÁCHANÉ NA DIEVČATÁCH/ŽENÁCH ZO STRANY ICH INTÍMNYCH PARTNEROV JE NAUČENÉ SPRÁVANIE:

 • Naučené cez pozorovanie (chlapec/mladý muž vidí, ako sa k svojim partnerkám správajú iný chlapci/muži, počuje ako o ženách rozprávajú, čo si o nich myslia)
 • Naučené cez skúsenosť a jej posilnenie (už predtým sa správal násilne k svojej partnerke a má skúsenosť, že ho nikto nezastavil alebo mu nepovedal, že to nie je v poriadku, a „prešlo“ mu to)
 • Naučené z kultúry (z rôznych vtipov o ženách, ktoré ich označujú napríklad za hlupane; z toho ako sa o ženách vyjadrujú politici, známe osobnosti; ako o ženách píšu noviny atď.)
 • Naučené z rodiny (chlapec/mladý muž napríklad Zažil, ako sa jeho otec správal násilne k jeho mame a má skúsenosť, že okolie to tolerovalo a nikto násilie nezastavil)

NÁSILIE PÁCHANÉ NA DIEVČATÁCH/ŽENÁCH ZO STRANY ICH INTÍMNYCH PRIATEĽOV NIE JE ZAPRÍČINENÉ:

 • Alkoholom a drogami
 • Chorobou
 • Geneticky
 • Stratou kontroly
 • Hnevom
 • Správaním partnerky
 • Problémami vo vzťahu

V partnerskom vzťahu násilný partner používa na získanie moci a kontroly nad životom svojej partnerky rôzne vzorce správania:

IZOLÁCIA

Násilný partner postupne izoluje partnerku od jej blízkych kamarátok a kamarátov. Jeho priateľka sa s nimi prestane stretávať a stráca podporu z okolia. Násilný partner izoláciu dosahuje rôznymi spôsobmi, napríklad hovorí, že svoju priateľku veľmi miluje a chce byť stále s ňou, alebo povie, že jej kamarátky ho nemajú rady, lebo im závidia atď.

PONIŽOVANIE

Násilný partner svoju partnerku neustále ponižuje, často aj pred inými ľuďmi, a hovorí jej, že je neschopná, hlúpa a nanič dobrá. V dôsledku ponižovania a nadávok partnerka stráca sebavedomie a sebaúctu a často sa z násilného správania partnera obviňuje.

ZASTRAŠOVANIE

Násilný partner svoju partnerku zastrašuje rôznymi spôsobmi – napríklad jej hovorí, že ak sa s ním rozíde, tak ublíži sebe, alebo jej, alebo jej blízkym; hovorí, že si ju všade nájde, aj keď sa s ním rozíde. Zastrašovaním dosahuje to, že sa ho jeho priateľka bojí a o násilí, ktoré zažíva, nehovorí alebo nevyhľadá pomoc.

SKRESLENÉ VNÍMANIE REALITY

Dievča/mladá žena, ku ktorej sa jej priateľ správa násilne, môže vnímať realitu okolo seba skreslene v dôsledku izolácie a neustáleho ponižovania a zastrašovania. Môže sa to prejavovať napríklad seba posudzovaním („som nanič“, „som neschopná“, „nikto iný by so mnou nechodil“ atď.), alebo ospravedlňovaním správania partnera („za to, že sa správa násilne, môže jeho žiarlivosť“, „alkohol môže za jeho násilné správanie“, „niekedy je aj dobrý a milý“).

UPLATŇOVANIE ÚPLNEJ KONTROLY

Všetky stratégie spomenuté v tejto časti v sebe obsahujú uplatňovanie úplnej kontroly násilného partnera nad jeho partnerkou – inými slovami, násilný partner získava kontrolu nad tým, čo jeho partnerka robí, čo si myslí, ako sa oblieka, s kým sa stretáva a získava aj kontrolu nad jej telom. Dosahuje to rôznymi zákazmi (zákaz stretávať sa s kamarátkami a kamarátmi, zakazuje partnerke nosiť make-up atď.), vynucovaním si absolútnej pozornosti partnerky v dôsledku ktorej sa napríklad prestane venovať svojim záľubám a veciam, ktoré ju bavia, alebo výbuchmi žiarlivosti, v dôsledku ktorých sa jeho partnerka napríklad prestane rozprávať a stretávať s ľuďmi, ktorých má rada; vynucovaním sexu a sexuálnych praktík, ktoré partnerke nevyhovujú, alebo neustálym kritizovaním jej názorov a/alebo výzoru.

OBVIŇOVANIE PARTNERKY Z NÁSILIA/OSPRAVEDLŇOVANIE NÁSILIA

Násilný partner zvyčajne obviňuje partnerku zo svojho násilného správania; hovorí jej, že ho provokuje a rozčuľuje a keby sa takto nesprávala, tak by sa nič nedialo. Násilný partner často svoje správanie ospravedlňuje napríklad tým, že bol unavený, že nemal dobrý deň, že bol opitý a nevedel, čo robí, a sľubuje partnerke, že sa to už nestane.

PRÍLEŽITOSTNÉ LÁSKAVOSTI

Násilný partner sa zvyčajne nespráva násilne celý čas počas trvania vzťahu. Násilné správanie strieda s láskavým a chápavým správaním (často potom, čo sa k partnerke správal násilne) – kúpi jej nečakaný darček, kvety, alebo ju pozve na večeru - aby si partnerku k sebe pripútal. Zároveň tým ospravedlňuje svoje násilné správanie. Takýmto správaním násilný partner svojej priateľke ukazuje, že sa k nej dokáže správať bez toho, aby bol násilný, čím jej dáva nádej, že sa môže zmeniť. Je to však cielené správanie, ktorého cieľom nie je zmeniť sa, ale opätovne si partnerku pripútať a tým posilniť moc a kontrolu, ktorú nad ňou má.

Násilie voči dievčatám/ženám zo strany ich intímnych partnerov má isté fázy, ktoré sa opakujú. Poznať tieto fázy nám môže pomôcť lepšie pochopiť čo sa v násilnom vzťahu deje. Na začiatku vzťahu môžu jednotlivé fázy trvať pomerne dlho (aj rok), dokonca dlho nemusí vo vzťahu dochádzať k fyzickému násiliu. Postupom času sa násilie stupňuje a jednotlivé fázy cyklu sa skracujú. Môžete si to predstaviť ako špirálu, ktorá sa smerom hore zužuje.

NARASTANIE NAPÄTIA

Vo vzťahu narastá napätie, napríklad kvôli tomu, že partnerka má odlišný názor na veci a vyjadruje nesúhlas. Násilný partner prejavuje hnev a snaží sa nad partnerkou získať moc a kontrolu.

KONFLIKT/AKÚTNY ÚTOK

Je fáza, v ktorej napätie prerastie do závažnému konfliktu/útoku, pri ktorom partner použije verbálne a/alebo fyzické násilie voči svojej partnerke s cieľom získať nad ňou moc a kontrolu.

TICHO/POPIERANIE

Po konflikte/útoku je na strane partnerky ticho – je po útoku vystrašená, šokovaná, môže prežívať pocit viny a obviňovať sa z násilia, alebo pocity hanby. Na na strane násilného partnera v tejto fáze zvyčajne dochádza k popieraniu, ospravedlňovaniu alebo zľahčovaniu násilia, ktoré voči partnerke použil.

„MEDOVÉ TÝŽDNE“

Násilný partner sa k partnerke správa láskavo a milo, snaží sa s ňou „udobriť“. Takéto správanie slúži na opätovné pripútanie si partnerky a zabránenie tomu, aby vyhľadala pomoc. Po tejto fáze začne v násilnom vzťahu znovu narastať napätie a jednotlivé fázy sa opakujú.

Pre mnohé mladé dievčatá a ženy je veľmi ťažké sa s násilným priateľom rozísť. Je to preto, že:

 • V dôsledku násilného správania sú izolované a často sa nemajú na koho obrátiť, alebo sa hanbia o svojej situácii hovoriť. 
 • Svojho priateľa milujú a môžu si želať, aby skončilo násilie, nie vzťah.
 • Majú strach sa rozísť, pretože sa im priateľ vyhráža, že ublíži buď im, alebo sebe.
 • V dôsledku neustáleho ponižovania a zosmiešňovania si myslia, že ony môžu za násilné správanie svojho priateľa, že sú zlé partnerky a zaslúžia si, aby sa k nim ich priateľ takto správal.
 • Veria tomu, že sa ich priateľ zmení a prestane sa správať násilne, keďže poznajú aj to, že k nim je niekedy láskavý.
 • Nemajú dosť informácií o násilí v partnerských vzťahoch a nevedia, kde môžu vyhľadať pomoc.

Za násilie je zodpovedný vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie a nikto nemá právo sa k iným ľuďom takto správať. Násilie je závažný trestný čin - § 208 Trestného zákona – Týranie blízkej a zverenej osoby.