Nachádzate sa tu

Advokačný program

Prečo robíme advokačné aktivity

Všetky ženy a deti majú právo na účinnú ochranu pred násilím a rýchlu a efektívnu pomoc a podporu.

Z čoho vychádzame pri obhajobe práv žien a detí

Násilie páchané na ženách a ich deťoch je zodpovednosťou nás všetkých. Je úlohou spoločnosti zabezpečiť efektívnu ochranu žien pred násilím a špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Násilie zažíva takmer pol milióna žien a dievčat na Slovensku a jeho dôsledky znáša takmer milión detí. Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách musí patriť medzi prioritné politické témy nielen v deklaratívnej, ale aj v praktickej rovine.

Čo je potrebné pre efektívnu ochranu, pomoc a podporu žien a detí

 • Prevzatie zodpovednosti štátu za prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch.
 • Koordinovaný postup inštitúcií pri tvorbe plánov a stratégií na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.
 • Kvalitná legislatíva, ktorá je efektívne uplatňovaná v praxi.
 • Odborníci a odborníčky v inštitúciách, ktorí/é rozumejú potrebám žien a detí zažívajúcich násilie.
 • Jasné a špecifické smernice pre postup jednotlivých inštitúcií pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách a ich deťoch.
 • Koordinovaný postup inštitúcií pri poskytovaní ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti.

Čo robíme pre obhajobu práv žien zažívajúcich násilie a ich detí

 • Monitorujeme dostupnosť efektívnej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch na Slovensku.
 • Monitorujeme plnenie záväzkov Slovenskej republiky týkajúcich sa zaistenia účinnej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov.
 • Ponúkame a realizujeme vzdelávanie pre rôzne profesijne skupiny v problematike násilia páchaného na ženách.
 • Prinášame na Slovensko modely dobrej praxe prostredníctvom workshopov, seminárov, konferencií a publikácií.
 • Konzultačne prispievame k tvorbe stratégií, plánov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.  
 • Pripomienkujeme strategické materiály pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách.
 • Iniciujeme spoluprácu s inštitúciami podieľajúcimi sa na tvorbe politík aj na riešení situácie konkrétnych žien a ich detí.

Kam smerujeme

Cieľom našich advokačných aktivít je zlepšovať podmienky pomoci, podpory a ochrany žien a detí zažívajúcich násilie. Najväčšou výzvou do budúcnosti je presadiť prijatie samostatného zákona, ktorý by upravoval všetky aspekty ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch. Zároveň budeme realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia odbornej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách.