Nachádzate sa tu

Čo je násilie páchané na ženách

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete.

Násilie páchané na ženách má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia a partneri.

Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“. Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách vysvetľuje takto: rodovo podmienené násilie je „násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac“.

Príčinou, ale aj dôsledkom násilia páchaného na ženách je teda nerovnomerné rozdelenie moci medzi ženami a mužmi v spoločnosti. Takéto chápanie násilia páchaného na ženách prijala aj Slovenská republika ratifikáciou kľúčových medzinárodných dokumentov v tejto oblasti a premietlo sa aj do národných dokumentov vlády SR. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 cituje definície z vyššie uvedených dokumentov a dodáva, že „za hlavnú príčinu rodovo podmieneného násilia v zhode s medzinárodnými dokumentmi považujeme historicky vytvorenú a spoločensky podmienenú nerovnováhu moci medzi mužmi a ženami a jej zneužitie“.

Rodové a ľudskoprávne chápanie násilia páchaného na ženách je kľúčovým východiskom pri jeho riešení. Garantuje totiž postupné a systematické odstraňovanie jeho skutočných príčin a dôsledkov.