Nachádzate sa tu

Čo robí polícia

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má vám a vašim deťom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť, keď ste v ohrození v dôsledku násilného správania manžela, bývalého manžela alebo partnera. Úlohou polície je „spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Polícia postupuje podľa ustanovení Zákona o priestupkoch č. 372/1990 Z.z., Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. Tieto právne predpisy ustanovujú práva žien a deti v týchto konaniach ako oznamovateliek a oznamovateľov, svedkýň alebo svedkov a poškodených.

Ak ste v ohrození volajte 158 alebo 112!

Privolanie hliadky

Na bezplatnom telefónnom čísle 158 (bezplatné tiesňové číslo polície) alebo 112 (integrovaný záchranný systém) môžete ohlásiť násilný útok a privolať pomoc polície. Na políciu sa môžete obrátiť aj keď sa obávate o svoj život a zdravie a/alebo život a zdravie vašich detí. Obavy vo vás môže vyvolať vyhrážanie, zastrašovanie zo strany manžela alebo partnera a strach z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.

Pri telefonáte na linku 158 povedzte meno, adresu a oznámte miesto kde sa nachádzate. Ďalej je potrebné popísať situáciu (čo sa deje), kto je okrem vás doma, či je niekto zranený. Ak ide o vážne zranenia, zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112 alebo 155. Polícia k vám domov vyšle hliadku. Príchod polície môže na istý čas prerušiť alebo zastaviť násilie.

Vykázanie ( § 27a, Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.)

Polícia po príchode na miesto a po zistení situácie môže vášho manžela alebo partnera, od ktorého možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu a/alebo útok na ľudskú dôstojnosť vykázať zo spoločného bytu alebo domu. Súčasťou vykázania je aj zákaz vstupu do bytu alebo domu počas 48 hodín od vykázania.

Oznámenie

Skutočnosť, že vy a/alebo vaše deti zažívate násilie môžete ústne, alebo písomné oznámiť na obvodnom oddelení policajného zboru SR (OO PZ), alebo na okresnej či krajskej prokuratúre. V prípade ústneho oznámenia vám polícia vydá potvrdenie o tom, že ste urobili oznámenie. Na tomto potvrdení sa majú nachádzať vaše osobné údaje a väčšinou aj údaj o aký trestný čin sa jedná. Ak vám polícia nedá takéto potvrdenie, máte právo o neho požiadať.

Pri podaní oznámenia nehovorte iba o poslednom útoku, snažte sa spomenúť si na čo najviac násilných skutkov, na miesto a čas kedy k ním došlo a na prípadných svedkov a svedkyne. Polícia môže vec uzavrieť ako priestupok napriek tomu, že zažívate opakované a dlhodobé násilie. Vtedy sa na potvrdení nachádza informácia, že ide o priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, čo znamená, že po niekoľkých úkonoch polície prejde vec na prejednanie na príslušný obvodný úrad.

Priestupkové konanie

V rámci priestupkového konania budete predvolaná na obvodný úrad na prejednanie priestupku voči občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 Zákona o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.). Na obvodný úrad môžu byť predvolané aj deti, spravidla staršie, ak sa voči ním správal otec násilne, alebo ak boli svedkami násilia. V prípade ak bude vás manžel, bývalý manžel alebo partner uznaný vinným zo spáchania priestupku spravidla je mu uložená finančná pokuta. Rozhodnutie úradu vám však v niektorých prípadoch nemusí byť doručované.

Trestné stíhanie

Do 30-tich dní od podania ústneho alebo písomného oznámenia budete formou uznesenia oboznámená o tom, či bude začaté trestné stíhanie, alebo nie. Ak nesúhlasíte s výsledkom vyšetrovania, môžete voči tomuto uzneseniu podať sťažnosť do troch dní od jeho doručenia. Ide väčšinou o prípady, keď polícia nezačne trestného stíhanie. Odvolanie môžete podať aj vtedy keď bolo trestné stíhanie zastavené z rôznych dôvodov.

Aké máte práva?

Máte právo na to, aby ste boli poučená o vašich právach. Ak niečomu nerozumiete, požiadajte o objasnenie.

Počas výpovede je spísaná zápisnica z výsluchu. Na začiatku zápisnice sa nachádza časť s poučeniami. Pozorne si ich prečítajte a prečítajte si pozorne aj celú zápisnicu z výsluchu. Zápisnicu podpíšte až vtedy, keď plne súhlasí s tým, čo ste vypovedali. Ak znenie zápisnice nesúhlasí s tým, čo ste povedali, máte právo požiadať o opravu, prípadne o jej doplnenie.

V priebehu vyšetrovania máte právo navrhovať a predkladať dôkazy (listinné – lekárske správy, uznesenia, rozsudky, návrhy na vypočutie svedkov a podobne).

Máte právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisky a poznámky a požiadať o fotokópie spisu na vlastné náklady.

Máte právo dať sa v konaní zastúpiť splnomocnencom/ splnomocnenkyňou.

Môžete si uplatniť náhradu škody, ak vám bola spôsobená (ušlá mzda, dôsledky zranenia alebo psychických ťažkostí a podobne). Náhradu škody je potrebné uplatniť si včas počas trestného stíhania a musíte ju vyčísliť najneskôr do skončenia vyšetrovania. Súd môže v trestnom konaní rozhodnúť, že si náhradu škody máte uplatniť v samostatnom občiansko-právnom konaní.

Máte právo žiadať (najlepšie písomne), aby ste boli telefonicky informovaná o prepustení, úteku manžela alebo partnera z výkonu trestu, alebo väzby.