Nachádzate sa tu

Deti

Otázky, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti, výšky výživného, stretávania sa detí s druhým rodičom a zákazu styku upravuje Zákon o rodine (č.36/2005 Z.z.). Na súd môžete podať viacero návrhov ohľadom maloletých detí v čase, keď žijete s otcom detí v jednej domácnosti, alebo po tom čo už spolu nežijete.

O tom, kto sa bude starať o deti, o výške výživného ako aj o stretnutiach sa môžete dohodnúť s otcom dieťaťa aj bez súdu a to formou „Dohody rodičov“, ktorú však súd musí schváliť (§ 24 ods. 2, ods. 3).

Predbežné opatrenie

Formou predbežného opatrenia môže súd rozhodnúť o zverení detí do vašej starostlivosti a výške výživného. Viac informácií nájdete v časti Predbežné opatrenie.

Návrh na úpravu rodičovských práv a povinností do času rozvodu

V rámci tohto konania súd rozhodne, ktorému z rodičov zverí do starostlivosti deti, ďalej určí výšku výživného a termíny stretnutí detí s druhým rodičom. V prípade, že ste už tieto otázky riešili formou predbežného opatrenia, súd vás v rozhodnutí o nariadení predbežného opatrenia môže zaviazať povinnosťou podať tento návrh. Súd však v otázkach maloletých detí môže začať konanie aj sám, bez toho, aby jeden z rodičov podal návrh.

V návrhu uveďte či ste s otcom detí manželia, alebo nie, uveďte kedy sa otec začal násilne správať k deťom a ako. Je užitočné, ak opíšete, v akej miere sa manžel alebo partner podieľal/podieľa na starostlivosti o deti a domácnosť (finančne a inak). Pre súd sú dôležité aj informácie o tom, či a ako ste spolu hospodárili. Ďalej uveďte dôvody, ktoré vás vedú k podaniu návrhu a aké rozhodnutie súdu navrhujete (napríklad : navrhujete, aby sú zveril deti do vašej osobnej starostlivosti a otca zaviazal platiť výživné v určitej výške, aby súd upravil stretnutia detí s otcom – uveďte konkrétne dni a časy).

Návrh týkajúci sa maloletých detí je potrebné podať v štyroch rovnopisoch. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny plní úlohu kolízneho opatrovníka detí (§ 31 ods.3 Zákona o rodine), pracovník/pracovníčka úradu podáva k veci vyjadrenia a obvykle sa zúčastňuje aj súdnych pojednávaní.

Návrhy týkajúce sa maloletých detí nie sú spoplatnené súdnym poplatkom. Povinnou prílohou k návrhu je kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy/škôlky a kópia sobášneho listu (ak ste s otcom dieťaťa manželia). K návrhu môžete priložiť ďalšie dôkazy, napríklad potvrdenie o podaní trestného oznámenia, lekárske správy a iné odborné správy, ak chcete súdu zdokumentovať násilné správanie otca detí k vám, alebo deťom.

Po podaní návrhu, súd začne konanie, v rámci ktorého vás predvolá na pojednávanie. Môže prebehnúť aj viacero pojednávaní. Súd môže deti predvolať aj na pojednávanie, ak je ich vyjadrenie dôležité pre rozhodnutie súdu. Môže sa stať, že súd nariadi aj znalecké dokazovanie z odboru psychológie. Je to spravidla vtedy, ak sa rodičia rozchádzajú napríklad v požiadavke, ktorému z nich majú byť zverené maloleté deti. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť, ktorý z rodičov je vhodnejší na starostlivosť o deti a tiež aký majú deti vzťah k rodičom a s kým chcú po rozvode žiť. Na ich vyjadrenie môže súd pri rozhodovaní prihliadnuť. V prípade, že nebudete súhlasiť so závermi znaleckého posudku, máte právo sa k nemu vyjadriť.

Zverenie detí na čas po rozvode

Zverenie maloletých detí, výšku výživného a úpravu styku na čas po rozvode upravuje súd v konaní o rozvod manželstva (§24 Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.). Viac sa o tom dočítate v časti Rozvod.

Ak máte maloleté deti, súd v rámci konania o rozvode rozhoduje aj o tom, komu budú zverené deti po rozvode, o výške výživného a úprave styku detí s druhým rodičom. Je potrebné, aby ste spísali všetky náklady a výdavky spojené so starostlivosťou o deti (oblečenie, strava, školské poplatky a pod.) a domácnosť (nájomné a pod.), výšku vašich príjmov a príjmov manžela. Do návrhu môžete napísať, ako chcete, aby bol upravený styk detí s otcom (napr. každá tretia sobota v čase od 10.00 do 15.00 a pod.) a tiež výšku výživného na každé dieťa zvlášť.

Výživné

Ak dôjde k zmene finančných pomerov na strane jedného z rodičov môžete súd požiadať o zvýšenie výživného na deti. Ide o situácie, ak napríklad stratíte prácu a klesne vám príjem, alebo sa zvýši príjem otcovi detí. O zvýšenie výživného môžete súd požiadať aj vtedy, keď sa zvýšia výdavky na deti spojené s návštevou školy, krúžkov, zdravotnou starostlivosťou a pod.

Plnoleté dieťa

Deti, ktoré dosiahli plnoletosť musia návrh na súd podať vo svojom mene. Ak má dieťa viac ako 18 rokov a nie je schopné sa samo živiť, napríklad z dôvodu, že denne chodí do školy, alebo zo zdravotných dôvodov má právo požiadať o výživné. V takom prípade bude predvolané na pojednávanie na súde. Dieťa môže mať v takom konaní právne zastúpenie. Ako mama môžete plnoleté dieťa zastupovať na súde, pokiaľ vás k tomu dieťa splnomocní. V takom prípade je potrebné na súd predložiť plnú moc na zastupovanie v konaní o výživné.