Nachádzate sa tu

História

Naše začiatky

Fenestra vznikla v roku 1996. Boli sme skupina žien s malými deťmi, ktoré, ako väčšina matiek, nemali priestor na stretávanie a venovanie sa svojim záujmom a potrebám, a v ktorom by zároveň bolo dobre postarané o naše deti. Inšpirované myšlienkou z Nemecka sme založili prvé materské centrum na Slovensku. V materskom centre sme vytvorili otvorenú komunitu žien. Základnými princípmi fungovania boli pomoc svojpomocou a rešpektovanie rôznorodosti. Diskutovali sme o osobných skúsenostiach s diskrimináciou žien a prvé aktivity sa týkali získavania vedomostí v oblasti ženských ľudských práv.

Už počas fungovania materského centra sa na nás začali obracať ženy, ktoré zažívali násilie zo strany svojich manželov alebo partnerov. V tom období sa na Slovensku o téme násilia páchaného na ženách takmer vôbec nehovorilo a pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch neexistovali špecifické miesta pomoci. V roku 1998 vyšlo vo vydavateľstve Aspekt niekoľko publikácií o násilí páchanom na ženách. Naštudovali sme si základné informácie o tejto téme a začali sme rozvíjať formy pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. Keďže v Košiciach vznikali ďalšie materské centrá, rozhodli sme sa naše zatvoriť a venovať sa naplno problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

Počas poskytovania podpory a poradenstva pre ženy, ktoré vyhľadali našu pomoc, sme veľmi skoro identifikovali prekážky, na ktoré ženy narážajú pri riešení svojej situácie. Postupne sme začali realizovať programy zamerané na dosahovanie systémových zmien a ovplyvňovanie prostredia. Cieľom týchto programov je dosiahnuť dostupnosť efektívnej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti a šírenie konceptu nulovej tolerancii násilia páchaného na ženách.

V nasledujúcich častiach nájdete popis vzniku a vývinu jednotlivých oblastí našej činnosti.

Podpora pre ženy

Počas fungovania materského centra vytvorili ženy, ktoré zažívali násilie zo strany svojich manželov alebo partnerov, svojpomocné skupiny. Zároveň sme začali pracovať so ženami individuálne – prvé poradenské rozhovory prebehli v súkromnom byte. V roku 1998 sme za symbolickú sumu kúpili malý kaštieľ neďaleko Košíc a s ambíciou otvoriť modelový bezpečný ženský dom sme sa pustili do jeho rekonštrukcie. Po niekoľkonásobnom rozkradnutí stavebného materiálu, po požiari čiastočne zrekonštruovanej stavby a po neobdŕžaní finančnej podpory, ku ktorej sa zaviazalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sme boli nútené od myšlienky bezpečného ženského domu dočasne upustiť a rozhodli sme sa otvoriť poradenské centrum v Košiciach. Za vznik poradenského centra považujeme december 1999, kedy sme začali spolupracovať s advokátkou. Ženy, ktoré vyhľadali našu pomoc, získali bezplatné advokátske zastupovanie. Poradenské pracovníčky postupne nadobúdali skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva. Vznikli prvé hárky na zaznamenávanie údajov o situácii žien a poskytnutej pomoci a podpore a v roku 2000 elektronická databáza umožňujúca údaje kvantitatívne spracovávať. Poradenské pracovníčky absolvovali certifikované výcviky v sociálnej práci, v telefonickej krízovej intervencii a špecifické tréningy v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v zahraničí. Ženy dostávali podporu vo forme krízovej intervencie, právneho poradenstva, psychologického poradenstva, advokátskeho zastupovania, asistencie pri jednaní na inštitúciách a sprevádzania na súdne pojednávania. Svojpomocné skupiny sa pretransformovali na podporné skupiny vedené psychologičkou. Za hlavný cieľ pomoci a podpory sme si v týchto rokoch stanovili bezpečie žien a ich detí.

V roku 2005 sme zhodnotili 5 rokov poskytovania právneho poradenstva. Vychádzajúc z potrieb žien sme o rok neskôr predefinovali hlavný cieľ poskytovanej pomoci a podpory, ktorý je dnes zlepšenie kvality života žien a ich detí. Prispôsobili sme tomu metódy poskytovania podpory a pomoci. Právne poradenstvo stratilo svoje centrálne postavenie a zrovnoprávnilo sa s ďalšími formami pomoci a podpory. Priebežne vylepšujeme systém zaznamenávania údajov o situácii žien a o poskytnutej pomoci a podpore. Koncom roka 2008 sme začali pracovať na vytváraní systému evaluácie poradenskej činnosti s aktívnym zapojením žien, ktoré od nás dostávajú pomoc a podporu.

Pri poskytovaní podpory a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vychádzame z ich potrieb a zároveň sa snažíme napĺňať minimálne európske štandardy kvality poskytovania pomoci a podpory. Tým, že téma násilia páchaného na ženách je v spoločnosti stále menej tabuizovaná, čoraz viac žien vyhľadáva pomoc. Preto je pre nás výzvou do budúcnosti rozšírenie kapacity poradenského centra tak, aby sme dokázali poskytnúť pomoc a podporu každej žene, ktorá nás osloví.

Podpora pre deti

Deti našich klientiek potrebujú ochranu, pomoc a podporu. Prvé aktivity v tomto smere sme začali vyvíjať v roku 1999, keď sme oslovili dve detské psychologičky, ktoré pre deti našich klientiek externe vypracovávali psychologickú diagnostiku a poskytovali terapiu. V roku 2001 absolvovali deti prvý rekondičný pobyt. Už samotná zmena prostredia, v ktorom deti žili a ktoré pre ne bolo dlhodobo zaťažujúce, mala na deti pozitívny účinok. Na rekondičnom pobyte deti pracovali v skupinách zameraných na posilnenie sebavedomia, pocitu vlastnej hodnoty a sebapodpory. V roku 2001 pribudla do tímu psychologička, ktorá začala pre deti zabezpečovať individuálnu terapiu a v roku 2002 skupinovú terapiu. Práca s deťmi bola a stále je primárne zameraná na zmierňovanie dopadov násilia v živote detí. V roku 2002 sme absolvovali študijnú cestu do Poľska, kde sme navštívili viacero miest pomoci pre deti zažívajúce násilie a priniesli sme si niekoľko publikácií zameraných na pomoc a podporu detí. O rok neskôr sme preložili poľskú publikáciu „Ideme na súd“. Pre mamy sme pripravili leták „Ako podporiť svoje dieťa v období vyšetrovania trestnej činnosti súvisiacej s týraním“. Deti sme začali pripravovať na vypočúvania s cieľom podporiť ich, pomôcť im zorientovať sa vo svojej situácii, zmierniť strach a predísť ďalšej traumatizácii z absolvovania výsluchu na polícii alebo vypovedania na súde. V roku 2006 sme vydali obrázkovú knižku „Ideme na výsluch“. V tom istom roku sme pre deti vytvorili webovú stránku www.bunker.sk, ktorej cieľom je deťom zrozumiteľnou formou sprostredkovať informácie o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch, pomôcť im zorientovať sa v situácii, v ktorej žijú, vo vlastných emóciách a o miestach dostupnej pomoci. V roku 2009 na tejto stránke pribudli informácie pre staršie deti a mladých ľudí a časť o násilí vo vzťahoch mladých ľudí. Mladí ľudia – naši bývalí klienti a klientky – spolupracovali na vytváraní obsahu a dizajnu stránky.

Program pre deti kontinuálne vylepšujeme, aby pomoc a podpora, ktorú deti u nás získajú, zmierňovala dopad prežitého násilia na ich životy. Z mnohých detí, ktoré dostali našu pomoc a podporu, sú dnes už dospelí ľudia.

Podpora pre mamy a deti

Muži, ktorí sa správajú násilne, používajú cielené stratégie správania, prostredníctvom ktorých narúšajú vzťah medzi mamou a dieťaťom. Téma vzťahu mamy a detí sa objavovala počas poradenských rozhovorov od samého začiatku. Poradenské pracovníčky pomáhali ženám riešiť zložité situácie s deťmi.

Dlho sme uvažovali o tom, ako pracovať so ženami a deťmi na problémoch, ktoré vyplývali zo skúsenosti s násilím a výrazne ovplyvňovali ich vzájomný vzťah. V priebehu rokov 2004 až 2006 sme skúšali model práce so ženami a ich deťmi, v rámci ktorého ženy s deťmi prichádzali na stretnutia spoločne (v tom istom čase). Poradenská pracovníčka pracovala s mamou a psychologička paralelne pracovala s dieťaťom. Tento model práce pomáhal ženám a deťom riešiť mnoho problémov, ktoré mali, ale nebolo možné v rámci neho pracovať priamo so vzťahom medzi mamami a deťmi.

V roku 2006 sme začali realizovať spoločné terapeutické stretnutia pre mamu a jej dieťa. Cieľom týchto stretnutí je práve práca na vzájomnom vzťahu a na porozumení tomu ako je ovplyvnený skúsenosťou s násilím. Keďže kapacita nášho centra je limitovaná, začali sme uvažovať, ako by sme takúto pomoc mohli sprístupniť, čo najväčšiemu počtu žien a detí na celom Slovensku.

V roku 2008 sme pripravili dve publikácie pre ženy a ich deti. Kniha „Žijeme spolu bez násilia“ je venovaná ženám a pomôže im porozumieť dôsledkom násilia na ich deťoch a na ich vzájomnom vzťahu a zároveň ponúka praktické nápady ako komunikovať s deťmi, ako ich podporovať a tak im pomáhať vyrovnávať sa so skúsenosťou s násilím. Pracovno-obrázková kniha „Ja a mama“ je venovaná deťom a ich mamám. V knihe deti a ženy nájdu mnoho aktivít, ktoré môžu doma spoločne robiť a podporovať tak svoj vzájomný vzťah.

V roku 2009 sme v rámci rozširovania možností podpory vzťahu medzi deťmi a mamami začali realizovať tvorivé dielne a rekondičné pobyty. Pre ženy a deti sa tak snažíme vytvoriť priestor pre spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa a zdieľanie pozitívnej skúsenosti. V súčasnosti pripravujeme novú službu – podporné skupiny pre ženy zamerané na tému vzájomného vzťahu s ich deťmi.

Nielen v slovenskom, ale aj v európskom a celosvetovom kontexte bývajú podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a služby pre ich deti poskytované oddelene. Program, ktorý sa zaoberá vzájomným vzťahom mamy a detí, ktoré zažili násilie je jedinečný.

Široká verejnosť

Už počas prvých diskusií v materskom centre o násilí, ktoré zažívajú ženy zo strany svojich manželov alebo partnerov, sme si uvedomili, ako silno je táto problematika na Slovensku tabuizovaná. Dôsledkom toho bolo, že pre ženy zažívajúce násilie neexistovali žiadne formy ochrany, pomoci a podpory. Začalo nám byť jasné, že na to, aby sa situácia žien zažívajúcich násilie zmenila, bude ako prvé potrebné prelomiť mlčanie a poukázať na to, že násilie páchané na ženách nie je súkromná záležitosť, ale vážny spoločenský problém. V roku 1999 sme vytvorili prvú slovenskú webovú stránku o násilí páchanom na ženách (www.stopnasiliu.sk, dnes www.5zena.sk) a pri príležitostí 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sme v Košiciach zorganizovali niekoľko osvetových akcií pre verejnosť. V roku 2000 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa za zdravie žien pripravili pre mladých ľudí multimediálnu akciu s cieľom upozorniť na prepojenie násilia páchaného na ženách a nerovného postavenia žien a mužov v spoločnosti. V roku 2001 sme sa spojili s ďalšími slovenskými ženskými mimovládnymi organizáciami a spoločne sme zorganizovali prvú celonárodnú kampaň Piata žena. Najväčším prínosom prvého ročníka kampane (prelom rokov 2001-2002) bolo otvorenie verejnej diskusie o násilí páchanom na ženách. Okrem výrazného podielu na koordinácii kampane sme vo Fenestre prevádzkovali informačnú linku pre verejnosť, na ktorej sa denne 18 hodín striedalo 12 zaškolených dobrovoľníčok, ktoré vybavili viac než 3000 telefonátov. Počas druhého ročníka kampane Piata žena na prelome rokov 2002/2003 sme sa sústredili na regionálne aktivity a oslavy V-day. Kľúčovou akciou kampane bola slovenská premiéra divadelného predstavenia na motívy knihy Eve Ensler Monológy vagíny, ktoré pod réžiou Ivety Škripkovej naštudovali študentky a herečky banskobystrického Bábkového divadla na rázcestí. Predstavenie malo veľký ohlas. V roku 2004 sme verejnosti prvýkrát na Slovensku predstavili ďalšiu akciu s mnohoročnou históriou v zahraničí Umlčané svedkyne (Silent Witnesses). Umlčané svedkyne sú spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc u blízkych ľudí a na inštitúciách. Umlčané svedkyne sú mementom zlyhávania spoločnosti v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí. Výstavu figurín nesúcich príbehy konkrétnych žien doplnila premiéra autorského divadelného predstavenia Babské mystériá (BDNR a dobrovoľníčky Fenestry), ktoré sa konalo v parku pred Štátnym divadlom v Košiciach. Akcia mala veľkú mediálnu odozvu na celoslovenskej úrovni a výstava sa následne konala na ďalších miestach: v roku 2004 v Galérii U. S. Steel v Košiciach, v roku 2005 v Auparku v Bratislave, v roku 2007 v Martine, Žiline, Čadci, Vrútkach, Dolnom Kubíne, Ružomberku a v Turčianskych Tepliciach. V roku 2007 sa Slovenská republika pripojila ku kampani Rady Európy Zastavme domáce násilie na ženách. Výstava Umlčané svedkyne v budove Ministerstva práce, sociálych vecí a rodiny sprevádzala otvorenie kampane a v rokoch 2008 - 2009 výstava putovala po slovenských nemocniciach pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

Za ostatných 10 rokov sa vnímanie násilia páchaného na ženách výrazne zmenilo. V aktivitách pre verejnosť však neustávame a v najbližších rokoch plánujeme propagovať myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách aj prostredníctvom virtuálnych cyber priestorov.

Odborná verejnosť

Ženy a deti zažívajúce násilie potrebujú pomoc rôznych inštitúcií (polície, súdov, zdravotníckych zariadení, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, škôl, zariadení sociálnej pomoci a iných.) Väčšina týchto inštitúcií sa nezaoberá výlučne prípadmi násilia páchaného na ženách. Aby ženy zažívajúce násilie a ich deti získali efektívnu a rýchlu pomoc, podporu a ochranu, odborníci a odborníčky pracujúci/e na inštitúciách potrebujú poznať ich potreby a účinné formy intervencií.

V roku 2001 absolvovali niektoré členky Fenestry vo Viedni tréning tréneriek v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Získali sme manuál pre tréning viacerých profesií podieľajúcich sa na riešení situácie žien zažívajúcich násilie. Tento manuál zostavili popredné európske odborníčky. Doplnili sme ho o vlastné skúsenosti, prispôsobili na slovenské podmienky a priebežne ho aktualizujeme na špecifické potreby konkrétnych účastníkov a účastníčok tréningov. V roku 2006 sa tím školiteliek rozšíril a školiteľky si zvýšili kvalifikáciu absolvovaním certifikovaného tréningu tréneriek (Partners for Democratic Change Slovakia).

Prvé tréningy pre pomáhajúce profesie, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2001 – 2004, pozostávali zo 70 hodín interaktívne vedeného výcviku a 30 hodín praxe, konzultácií a supervízií. V týchto rokoch sme zaškolili pracovníčky z takmer všetkých slovenských mimovládnych organizácií, zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách. Postupne sme s ponukou na zaškolenie v problematike násilia páchaného na ženách začali oslovovať ďalšie profesijné skupiny. V rokoch 2003-2004 sme zrealizovali pilotné tréningy pre políciu v Košickom a Prešovskom kraji a v rokoch 2005-2006 tréningy pre psychologičky z pedagogicko-psychologických poradní v Košiciach. V roku 2006 sme pilotne zaškolili pracovníčky a pracovníkov v zdravotníctve a študentky sociálnej práce. O rok neskôr sme vzdelávacie aktivity rozšírili do zahraničia – v Srbsku sme vzdelávali pracovníkov a pracovníčky pomáhajúcich profesií, právnických profesií a súdnictva. V rokoch 2006-2007 sme na zákazku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli základný scitlivovací tréning viac než 200 pracovníkom a pracovníčkam Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska. V rokoch 2007-2008 prebehli pilotné tréningy „Psychická trauma v dôsledku prežitého násilia“ pre rôzne profesijné skupiny.

Okrem tréningov sme zorganizovali mnoho seminárov a workshopov zameraných na špecifické aspekty prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Medzi tie najvýznamnejšie patria semináre „Sociálno-právne aspekty v krízovej intervencii pre obete násilia páchaného na ženách“ (2001), „Právne aspekty pri poskytovaní pomoci pre ženy – obete násilia páchaného na ženách“ (2002), „Práca s traumatizovanými ženami a jej dôsledky“ (2003), „Možnosti skupinovej práce so ženami – obeťami násilia v intímnych vzťahoch“, workshopy „Improve Services“ (2007-2008), workshopy a seminár „Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci“ (2007), seminár „Hovorím s mamou o násilí“ (2007), a „Východisková situácia pre budovanie spolupráce v oblasti ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch v Košiciach“ (2008). V roku 2008 sme v Košiciach zorganizovali medzinárodnú konferenciu „Rola bezpečných ženských domov v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách“ s účasťou zo 14 európskych krajín a USA.

Vzhľadom na pokračujúci nedostatok odbornej literatúry o problematike násilia páchaného na ženách sa venujeme aj publikačnej činnosti. Preložili sme kľúčové publikácie európskej siete Women Against Violence Europe: „Viac než strecha nad hlavou“ (More Than a Roof Over Your Head) o európskych štandardoch pre bezpečné ženské domy a ich dodržiavaní v jednotlivých európskych krajinách, „Cesta z násilia“ (Away from Violence) - manuál pre zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, a „Mosty k pomoci“ (Bridging Gaps) - manuál pre účinnú spoluprácu inštitúcií pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Autorsky sme vydali publikácie „Ženy a paragrafy“ (2004) – zhodnotenie 5 rokov poskytovania právneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie, brožúru „Poskytovanie služieb pre ženy – obete násilia páchaného v párových vzťahoch“ (2006) – o význame európskych štandardov pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, „Ideme na výsluch“ (2006) – príprava detí na vypočúvania a výsluchy, a „Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien a detí“(2009) o význame bezpečných ženských domov mimo kontextu sociálnych služieb“.

Počas všetkých rokov sme poskytli množstvo konzultácií pre ľudí z rôznych inštitúcií ohľadom postupov v prípadoch konkrétnych žien aj detí a pripomienkovali sme strategické materiály týkajúce sa riešenia problematiky násilia páchaného násilia.

Spolupráca

Žiadna organizácia ani inštitúcia nemôže v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách uspieť sama. V našich začiatkoch sme spolupracovali predovšetkým so slovenskými ženskými mimovládnymi organizáciami. Navzájom sme si odovzdávali skúsenosti získané počas poskytovania podpory a pomoci pre ženy zažívajúce násilie. Spoločné diskusie a projekty pre nás zároveň znamenali veľkú vzájomnú podporu. Historicky najväčším spoločným projektom slovenských ženských mimovládnych organizácii boli kampane Piata žena, ktoré na Slovensku zviditeľnili problematiku násilia páchaného na ženách. Od roku 2007 sa pravidelne stretávame s ďalšími slovenskými ženskými mimovládnymi organizáciami poskytujúcimi pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie. Vymieňame si skúsenosti s poskytovaním pomoci a podpory a spolupracujeme na pripomienkovaní strategických materiálov týkajúcich sa prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na národnej úrovni.

Zatiaľ čo na Slovensku sme s prácou v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách len začínali, Západná Európa a USA mali pred nami viac než dvadsaťročný náskok. V roku 2001 začala Fenestra spolupracovať s organizáciami bojujúcimi proti násiliu páchaného na ženách v rámci siete WAVE (Women Against Violence Europe). Našou partnerskou rolou v prvých spoločných projektoch bolo vnášať pohľad a skúsenosti s prevenciou a elimináciou násilia páchaného na ženách organizácií z bývalého východného bloku. Zároveň sme získali mnoho vedomostí, z ktorých mnohé zásadne ovplyvnili našu činnosť. V roku 2004 sme sa stali kontaktným bodom siete WAVE na Slovensku. Každoročne sa zúčastňujeme konferencií WAVE s aktívnym príspevkom a spolupracujeme na projektoch. V roku 2008 sa výročná, X. Konferencia WAVE, konala v Košiciach. V decembri 2009 bola Fenestra zvolená do novovzniknutého Koordinačného výboru WAVE (WAVE CoCo), v ktorom bude zastupovať Maďarsko, Slovensko a Slovinsko. Spolupráca v rámci siete WAVE sa týka aj konkrétnych žien zažívajúcich násilie a ich detí – Sloveniek žijúcich v zahraničí alebo cudziniek žijúcich na Slovensku, ktorým sa spoločne snažíme poskytnúť pomoc a podporu.

V roku 2004 sme začali spolupracovať s organizáciou Advocates for Human Rights v rámci projektu STOPVAW. Od tohto roku pravidelne poskytujeme na stránku www.stopvaw.org novinky zo Slovenska z oblasti obhajoby práv žien. Od roku 2006 pravidelne spolupracujeme s nemeckou organizáciou Therapeutische Frauenberatung e.V. z mesta Göttingen na projektoch týkajúcich sa šírenia základných poznatkov o posttraumatickej stresovej poruche a jej praktických implikáciách pre poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie pre rôzne profesijné skupiny.

V roku 2007 sme iniciovali vznik Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v Košiciach (ďalej Pracovná skupina). V Pracovnej skupine sú zastúpené inštitúcie Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Košiciach, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a Fenestra. Členovia a členky Pracovnej skupiny absolvovali základný scitlivovací výcvik v problematike násilia páchaného na ženách. Počas pracovnej cesty vo Viedni sa zoznámili s funkčným modelom spolupráce pri poskytovaní ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. V roku 2008 zrealizovala Pracovná skupina monitoring východiskovej situácie v oblasti poskytovania pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch v Košiciach. Obsahom ďalšej činnosti Pracovnej skupiny bude plánovanie a realizácia krokov smerujúcich ku vzniku modelu spolupráce medzi inštitúciami pri poskytovaní ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti v Košiciach.

Advokačné aktivity

Všetky aktivity, ktoré realizujeme, sú zamerané na obhajobu práv žien zažívajúcich násilie. Advokačné aktivity realizujeme ako na regionálnej, tak aj na národnej úrovni.

V období, keď sme sa začínali venovať problematike násilia páchaného na ženách, slovenská legislatíva poskytovala ženám zažívajúcim násilie len málo možností dosiahnuť bezpečie právnou cestou. Cieľom poskytovania bezplatného advokátskeho zastupovania bolo okrem zlepšenia situácie našich klientiek aj dosahovanie zmien prístupu štátu k ochrane ľudských práv žien. Dosiahli sme dva vyhraté spory so Slovenskou republikou na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. V spolupráci s ďalšími ženskými mimovládnymi organizáciami sa v roku 2002 podarilo presadiť balík významných legislatívnych zmien, poskytujúcich viac možností zastaviť násilie využitím právnych prostriedkov. Počas poskytovania právneho poradenstva a advokátskej právnej pomoci sme hľadali postupy, umožňujúce využívať novú legislatívu v prospech žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch. Na prelome rokov 2002/2003 sme zrealizovali monitoring uplatňovania legislatívnych zmien na obvodných oddeleniach Policajného zboru SR (miesta prvého kontaktu). Výstupy z monitoringu preukázali nepripravenosť OO PZ na aplikovanie novej legislatívy v prípadoch násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Naše skúsenosti získane počas pomoci a podpory ženám ukázali, že aplikácia novej legislatívy v praxi bola nepostačujúca. V roku 2003 sme sa organizačne zapojili do petičnej akcie „za skutočné zmeny praxe pri zasahovaní v prípadoch domáceho násilia“, adresovanej Prezidentovi SR, Národnej rade SR, Vláde SR a prezidentovi Policajného zboru SR. V aktivitách zameraných na uplatňovanie legislatívy v praxi sme pokračovali v rámci účasti v poradných orgánoch vlády. V súčasnosti realizujeme monitoring vplyvu postupov a rozhodnutí polície, prokuratúry a súdov na bezpečie žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Druhá oblasť našich aktivít s celonárodným presahom sa dotýka dostupnosti špecifickej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. V rokoch 2001-2004 sme sa sústredili na šírenie skúseností s poskytovaním pomoci a podpory prostredníctvom tréningov. V roku 2005 sme previedli celoslovenský monitoring zariadení pôsobiacich v sociálnej oblasti a mimovládnych organizácií. Výstupy monitoringu ukázali alarmujúci nedostatok špecifických služieb pre ženy zažívajúcich násilie. Iba 3 ubytovacie zariadenia a 4 poradenské centrá na celom Slovensku poskytujúce špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch vychádzali z medzinárodne uznaných východísk a reflektovali európske štandardy pomoci a podpory. V roku 2006 sme monitoring zopakovali a sústredili sme sa prevažne na ubytovacie zariadenia. Zatiaľ čo vláda SR uviedla pre Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States dostupnosť109 bezpečných ženských domov na Slovensku, náš prieskum, vychádzajúci z rovnakých kritérií, potvrdil výsledky z roku 2005 (3 bezpečné ženské domy na Slovensku). V rokoch 2006-2008 sme sa venovali propagácii myšlienky špecifickej podpory a pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Vydali sme brožúru o európskych štandardoch pre túto oblasť, organizovali sme na túto tému workshopy a semináre a v roku 2008 medzinárodnú konferenciu. Prostredníctvom účasti v Expertnej skupine pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality vedieme s vládou SR dialóg o potrebe špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch. V súčasnej dobe sa zameriavame na presadzovanie legislatívnych zmien a praktických opatrení, ktoré by zabezpečili dostupnosť špecifickej pomoci a podpory pre všetky ženy zažívajúce násilie a ich deti vychádzajúcej z ich potrieb a európskych minimálnych štandardov poskytovania pomoci a podpory.