Nachádzate sa tu

História vzdelávania

2009

„Pavučina proti násiliu na ženách – Sieťovanie aktérov zaoberajúcich sa násilím páchaným na ženách v Banskobystrickom kraji“

Seminár zorganizoval Inštitút výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách BBSK (IRRR).

2008

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

V rámci spolupráce s Krajským osvetovým strediskom sme zrealizovali tréning pre sociálne pracovníčky z Košíc a okolia.

Seminár „Mosty k pomoci“

Seminár „Mosty k pomoci“ k východiskovej situácii v oblasti poskytovania pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom v Košiciach.

Medzinárodná konferencia „Rola bezpečných ženských domov v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách “

V spolupráci s kanceláriou európskej siete ženských mimovládnych organizácií Women Against Violence Europe (WAVE) vo Viedni sme v Košiciach zorganizovali X. medzinárodnú konferenciu WAVE. Na konferencii sa zúčastnilo 87 účastníkov a účastníčok zo Slovenska a 34 účastníkov a účastníčok zo zahraničia – zo 14 európskych krajín a z USA.

Tréning PTSD (posttraumatická stresová porucha)

Zrealizovali sme 12 tréningov pre rôzne profesijné skupiny o symptómoch spôsobených násilím „Psychická trauma v dôsledku prežitého násilia“. Tréningy boli realizované v rámci európskeho projektu JOIN-THE-NET III, podporeného Európskou komisiou v rámci programu DAPHNE, ktorý koordinovala Therapeutische Frauenberatung e.V., Göttingen, Nemecko. Fenestra bola partnerskou organizáciou. Tréning celkovo absolvovalo 116 účastníkov/čok.

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Tréning pre členky a členov Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Košiciach. Tréning sa uskutočnil v rámci projektu „Most k pomoci“, ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

2007

Tréning PTSD (posttraumatická stresová porucha)

Tréning pre študentky vysokých škôl - odboru sociálnej práce. Tréning bol realizovaný v rámci európskeho projektu JOIN-THE-NET III, podporeného Európskou komisiou v rámci programu DAPHNE, ktorý koordinovala Therapeutische Frauenberatung e.V., Göttingen, Nemecko.

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Na základe kontraktu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme zrealizovali sériu základných scitlivovacích tréningov pre pracovníkov a pracovníčky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v SR a riadiacich pracovníkov/čok. Tréning absolvovalo 183 pracovníkov/čok z ÚPSVaR z celého Slovenska.

Tréningy pre pomáhajúce profesie a profesie presadzujúce zákon

V rámci projektu organizácie ESFEM „Advocating the interest of women - victims of violence“, podporeného v rámci rozvojového programu Slovak AID, číslo projektu G N.34/2004 sme zrealizovali špecifický tréning pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie. Tréningy sa uskutočnili v Srbsku v spolupráci s partnerskou organizáciou projektu „Women Studies and Research, civic association“ a zúčastnilo sa ich 15 predstaviteľov/liek pomáhajúcich profesií, právnických profesií a súdnictva.

Workshop „Zlepšovanie kvality služieb pre ženy a deti, ktoré zažili násilie v párových vzťahoch“

Workshopu sa zúčastnilo 8 účastníčok z miestnych samospráv a zariadení. Zrealizovali sme ho v rámci projektu „IMPROVE Quality services for victims of domestic violence“, ktorý zastrešovala európska sieť organizácií WAVE. Projekt bol podporený Európskou komisiou v rámci programu DAPHNE. Fenestra bola v projekte partnerskou organizáciou. Ako zahraničná lektorka sa workshopu zúčastnila Elke Griemens z Nemecka.

Workshop „Hovorím s mamou o násilí“

Workshop sme realizovali v rámci projektu „Hovorím s mamou o násilí“. Workshop bol zameraný na šírenie informácií o dopadoch násilia na vzájomný vzťah mamy a dieťaťa. Projekt bol podporený Nadáciou SPP a Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.

Workshopy a seminár pre predstaviteľov a predstaviteľky kľúčových inštitúcii zainteresovaných na riešení problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Zrealizovali sme 3 workshopy a seminára. S predstaviteľmi a predstaviteľkami relevantných inštitúcií sme diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce na úrovni mesta Košice pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Workshopy a seminár sme zrealizovali v rámci projektu „Spoločná intervencia – cesta k prevencii domáceho násilia“. Výstupom projektu bol vznik pracovnej skupiny v Košiciach. Semináru, Mosty pomoci – od dobrých úmyslov k dobrej spolupráci, ktorý sa uskutočnil na záver projektu sa zúčastnilo 36 predstaviteliek a predstaviteľov kľúčových inštitúcií. Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR – Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Tréning sme zrealizovali pre pracovníčky OZ Pomocná ruka v Košiciach.

2006

Základný scitlivovací tréning pre pomáhajúce profesie

Tréning sme zrealizovali v rámci projektu „Príprava profesií na riešenie špecifických potrieb rómskych žien a migrantiek – obetí násilia v párových vzťahoch“ v spolupráci s občianskym združením EsFem. Tréningu sa zúčastnili 13 pracovníčok zariadení poskytujúcich podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie z celého Slovenska.

Tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch pre psycho-sociálne profesie

Tréning sme zrealizovali v rámci pilotného projektu zaškolenia psychologičiek, pracujúcich na pedagogicko-psychologických poradniach pre základné školy. Účastníčky absolvovali základný scitlivovací tréning a špecifický modul. Obsahovo bol tréning zameraný hlavne na identifikáciu násilia a prípravu detí na výsluchy. V rámci projektu bolo zaškolených 15 psychologičiek košických pedagogicko-psychologických poradní a spracovaná pracovná pomôcka určená pre prípravu detí na výsluchy. Projekt sme zrealizovali vďaka Nadácii pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

V Bratislave sme zrealizovali pilotný tréning pre pracovníkov/čky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tréningu sa zúčastnilo 30 pracovníkov/čok ÚPSVaR.

Základný scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Tréningu sa zúčastnilo 12 študentiek sociálnej práce.

Workshop „Štandardy pre poskytovanie služieb ženám – obetiam násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch“

Workshopu sa zúčastnilo 14 účastníčok zo 7 ženských MVO.

Workshop „Zber dát v zariadeniach poskytujúcich služby obetiam násilia páchaného na ženách“

Workshopu sa zúčastnilo 12 účastníčok zo 7 ženských MVO.

2005

Tréning tréneriek v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Tréning sme zrealizovali pre pracovníčky ženských MVO.

2004

Tréning pre psycho-sociálne profesie

Tréningu sa zúčastnilo 10 pracovníčok z nasledujúcich inštitúcií: OLÚP Predná Hora, Stredisko krízovej intervencie Košice, CPPS Liptovský Mikuláš, PPP pre SŠ Košice, Detská fakultná nemocnica Košice, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Materské centrum Radosť Košice.

Tréning pre zamestnancov/kyne OO PZ

V rámci pilotného projektu spolupráce s políciou sme zrealizovali 16-hodinový tréning pre 32 zamestnancov okresných oddelení Policajného zboru (z okresov Košice I., Košice II, Košice - okolie a Spišská Nová Ves). Tréning poskytol informácie o téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a zručnosti z oblasti identifikácie násilia, odhadu nebezpečenstva a pod.

Workshop zhodnocujúci 5-ročné poskytovanie sociálno-právneho poradenstva pre ženy obete násilia, nové trendy a perspektívy - workshopu sa zúčastnilo 23 účastníčok z rôznych štátnych aj neštátnych zariadení sociálnej pomoci. Cieľom workshopu bola vzájomná výmena skúseností pri poskytovaní právnej pomoci a sociálno-právneho poradenstva obetiam násilia páchaného na ženách. Workshopu sa zúčastnili pracovníčky a dobrovoľníčky 7 zariadení: ČK Trebišov - Maják, ProFamilia Martin, Bambino Poprad, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Avelana Michalovce, štátne zariadenie DOR Adlerova Košice, súkromná poradňa - E. Litavská, Fenestra a hostia.

Tréning a zvyšovanie uvedomenia profesionálok

Tréning absolvovalo 10 účastníčok.

Workshop sociálno-právne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch

Na workshope sa zúčastnili 23 pracovníčok štátnych a neštátnych zariadení sociálnej pomoci.

2003

Tréning pre psycho-sociálne profesie

Tréning absolvovalo 16 pracovníčok a dobrovoľníčok z nasledujúcich organizácií: ProFamilia Humenné, OZ Pomoc rodine Michalovce, Nadácia Ekopolis, Krízové centrum My Mamy Prešov, Materské centrum Bambino Poprad, Slovenský červený kríž Trebišov, OZ Komunita - Miesto pre každého Kežmarok, DKC Náruč Žilina , OZ Polárka Spišská Nová Ves, Fenestra.

Seminár „Možnosti skupinovej práce so ženami obeťami násilia v intímnych vzťahoch“

Semináru sa zúčastnili pracovníčky MVO.

Seminár „Vývoj hnutia ženských domov v Rakúsku“

Seminár viedla rakúska expertka Renate Egger.

2002

Tréning pre psycho-sociálne profesie

Tréning absolvovalo 20 pracovníčok a dobrovoľníčok z nasledujúcich subjektov: ProFamilia Humenné, OZ Pomoc rodine Michalovce, ProFamilia Martin, OZ Eset, Križovatky Skalica, Slonad Nitra, ETP Slovensko, CPPS Prievidza, Áno pre život Rajecké Teplice, Materské centrum MyMamy Prešov, OZ Altera, Fenestra.

2001

Seminár „Sociálno-právne aspekty v krízovej intervencii obetiam násilia páchaného na ženách“

Semináru sa zúčastnili pracovníčky MVO.

Tréning tréneriek

Štyri členky Fenestry absolvovali Tréning tréneriek pre školenie profesií v práci so ženami, ktoré zažili násilie páchaného na ženách a ich deťoch vo Viedni. Tréning zorganizovala sieť Európske ženy proti násiliu WAVE (Women Against Violence Europe). Profesionálny tréning, vytvorený pre scitlivenie a školenie relevantných profesijných skupín, kombinuje feministický prístup spolu s princípmi sociálneho myslenia. Získali sme manuál, vytvorený prednými európskymi expertkami v téme násilia páchaného na ženách, preložili sme ho a prispôsobili pre slovenské podmienky. Okrem teoretických textov obsahuje manuál návrhy pre cvičenia a praktickú prácu a prospekty.