Nachádzate sa tu

Ľudské práva

Ľudské práva si nepotrebujete zaslúžiť. Ľudské práva sú nám dané našou ľudskosťou.

(podľa Ann Jones, Na budúce bude mŕtva, Pro Familia, Aspekt, Bratislava 2003)

Každá žena a každé dieťa má právo na život bez násilia. Toto právo im zaručuje viacero medzinárodných dokumentov OSN (Organizácia spojených národov) a Európskej únie. Podpísaním medzinárodných dokumentov sa vláda SR zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách, teda aj násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Je zodpovednosťou štátu a celej spoločnosti, aby zaručila ženám a deťom bezpečný a pokojný život bez násilia.

Ak ženy a deti zažívajú násilie v akejkoľvek podobe, sú porušované ich ľudské práva. Ženy majú právo na to, aby v rovnakej miere využívali a boli ochraňované všetkými ľudskými právami a základnými slobodami v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, občianskej a každej inej oblasti. Ženy majú právo na uplatňovanie svojich ľudských práv a ich ochranu. Ženy majú právo na život, rovnosť, slobodu a ochranu svojej osoby a rovnakú ochranu podľa zákona. Každá žena má právo nebyť nijakým spôsobom diskriminovaná, nebyť podrobená mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu správaniu a trestu (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, čl. 3, OSN,1993).

Právo každého na život je chránené zákonom, každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť (Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Hlava I, články 2 a 3, EÚ, 1950).

Posledná štúdia Rady Európy* hovorí o tom, že ženy a deti, ktoré zažili násilie, majú právo na rešpekt, úctu, bezpečie a ochranu. Ďalej majú právo na kvalifikovanú podporu, prešetrenie trestného činu a prevenciu ďalšieho násilia. Tieto práva vychádzajú z ľudsko-právnych princípov a záväzkov, ktoré sa uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách
 • Pekinská akčná platforma
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
 • Všeobecné odporúčanie č.19 k CEDAW
 • Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách
 • Odporúčania Rady Európy Rec 2002(5)
 • Európska sociálna charta
 • Revidovaná európska sociálna charta
 • Dohovor Rady Európy o ochrane osôb s ohľadom na automatické spracovanie osobných údajov
 • Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

Plné znenie medzinárodných a národných dokumentov nájdete v časti Čitáreň.

*Kelly, L., Duboise,L.:Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Servicies, Council of Europe, Strasbourgh, 2008