Nachádzate sa tu

Majetok

Všetko čo môže byť predmetom vlastníctva a nadobudli ste to s manželom počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako spoločný majetok, § 143 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.). Do spoločného majetku patrí aj to, čo nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Nepatria tam však veci nadobudnuté darom alebo dedičstvom, alebo veci, ktoré slúžia osobnej potrebe, alebo pri výkone povolania. Veci patriace do spoločného majetku majú manželia užívať spoločne. Rovnako majú spoločne uhrádzať náklady, ktoré je potrebné na ne vynaložiť, alebo náklady spojené s ich užívaním a udržiavaním (§144 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).

Zákaz vstupu do bytu

Súd môže nariadiť manželovi, bývalému manželovi alebo partnerovi, ktorý sa k vám a vaším deťom správal násilne dočasný zákaz vstupu do bytu alebo domu. Viac sa dočítate v časti Predbežné opatrenie.

Vylúčenie z užívania bytu

Manžela, bývalého manžela alebo partnera môže súd vylúčiť z užívania bytu/domu vtedy, ak sa k vám a/alebo deťom správal fyzicky, alebo psychicky násilne. Súd o vylúčení môže rozhodnúť aj vtedy, ak existuje hrozba násilia. Dôležité je aj to, že z dôvodu násilia je ďalšie spolužitie neznesiteľné. Súd môže dočasne obmedziť užívacie právo vášho partnera, manžela, alebo bývalého manžela, ktorý sa k vám správa násilne, prípadne ho z užívania bytu alebo domu aj úplne vylúčiť (§ 146 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).

Byt, alebo dom môžete mať v osobnom vlastníctve alebo v nájme. V tomto prípade je potrebné podať „Návrh na vylúčenie z užívania bytu (domu)“. Ako prílohu priložte kópiu listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a dôkazy o násilnom správaní manžela alebo partnera (dokumenty z polície, lekárske a iné odborné správy a pod.).

Spoločný majetok

Rozvodom sa ruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Po rozvode je potrebné spoločný majetok vysporiadať. Majetok je možné vysporiadať dohodou. Ak dohoda nie je možná, je potrebné podať na súd „Návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. Ako prílohu k návrhu priložte kópiu listov vlastníctva, hypotekárnu zmluvu alebo iné zmluvy a podobne.

Pri vysporiadaní súd vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké (§150 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.). Súd okrem iného, prihliada aj na potreby maloletých detí a na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu. V rámci vysporiadania sa rieši otázka nehnuteľných vecí - teda bytu, domu, záhrady a podobne. Rieši sa však aj otázka hnuteľných vecí ako napríklad zariadenie bytu, hypotekárne úvery a iné pôžičky a dlhy. Ak nedôjde k vysporiadaniu spoločného majetku dohodou alebo nie je podaný na súd návrh na vysporiadanie majetku v lehote do 3 rokov od zrušenia BSM (vo väčšine prípadov od rozvodu alebo od rozhodnutia súdu o zrušení BSM počas trvania manželstva) zo zákona nehnuteľné veci nadobúdajú bývalí manželia do podielového spoluvlastníctva, hnuteľné veci nadobúda do vlastníctva ten, kto ich obvykle užíva. (bližšie pozri ustanovenie § 149 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb).

Konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je spoplatňované súdnym poplatkom, viac v časti Občiansko-právne konanie.

V prípade, že máte byt v spoločnom nájme s manželom (pozri ustanovenie § 703 Občianskeho zákonníka zák. č. 40/1964 Zb.) je potrebné na súd podať „Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu“. V tomto konaní súd rozhodne, kto zostane výlučným nájomcom alebo nájomkyňou bytu po rozvode manželstva. Pri rozhodovaní súd berie do úvahy skutočnosť, že sa manžel alebo bývalý manžel k vám a/alebo deťom správal násilne.