Nachádzate sa tu

JOIN OUR TEAM

PORADENSKÁ PRACOVNÍČKA / PORADENSKÝ PRACOVNÍK

Typ úväzku: TPP na dobu určitú
Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2019
Miesto výkonu práce: Košice
Základná zložka mzdy v hrubom: 756,00 EUR
 
 

Náplň práce:

poskytovanie špecializovaného poradenstva ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch, vrátane telefonickej krízovej intervencie
vedenie dokumentácie k špecializovanému poradenstvu a to najmä záznamy, spisy klientok, evidencia poradenských úkonov a štatistika
účasť na konziliárnych poradách a supervízii

Ďalšia pracovná činnosť:

príprava, realizácia a evaluácia projektov organizácie
koordinácia projektov organizácie
podieľanie sa na fundraisingových aktivitách organizácie
účasť na aktivitách zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a to najmä workshopoch, seminároch, tréningoch a konferenciách
zastupovanie organizácie na podujatiach zameraných na spoluprácu a sieťovanie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca alebo psychológia
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a doklad o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu pre špecializované poradenstvo vydaný príslušnou vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania
minimálne 1 rok praxe s cieľovou skupinou ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch
dobrá znalosť ľudsko-právnych a rodových východísk chápania problematiky násilia na ženách
jasné ukotvenie v hodnotách ako sú rešpekt k rozmanitosti a ľudským právam všetkých osôb
dobrá znalosť národných a medzinárodných strategických a ľudsko-právnych dokumentov týkajúcich sa problematiky postavenia žien v spoločnosti a násilia na ženách
znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1
pokročilá znalosť používania MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint)
vynikajúce komunikačné zručnosti
schopnosť pracovať v tíme
flexibilita a schopnosť dobre zvládať dynamické prostredie, zmeny a stresovú záťaž

Výhodou je:

špecifické vzdelávanie k problematike násilia na ženách
skúsenosť s riadením projektov
dobrá komunikačná znalosť maďarského a/alebo rómskeho jazyka
vodičský preukaz skupiny B

Ponúkame:

dynamické a tvorivé prostredie
priestor na učenie sa nových zručností a osobnostný rozvoj

Požiadavky pre uchádzanie sa o inzerovanú pozíciu:

životopis vo formáte Europass:
v kolónke životopisu “pracovné skúsenosti” uveďte ku každej z nich názov pozície a opis zodpovedností a činností, ktoré ste na danej pozícii vykonávali
v životopise uveďte dve osoby, ktoré nám budú vedieť poskytnúť o Vás referencie z predošlých zamestnaní, vrátane kontaktu
motivačný list (maximálne v rozsahu 250 slov), v ktorom popíšete Vaše osobné vnímanie postavenia žien na Slovensku a násilia na ženách a stručne popíšete prečo by ste chceli pracovať v našej organizácii a aké je Vaše vnímanie problematiky násilia na ženách
súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie pre uchádzačky a uchádzačov:

Žiadosť, motivačný list, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie, zašlite na e-mailovú adresu: fenestra@fenestra.sk do 05.09.2019 do 24:00. Kontaktovať budeme len uchádzačky a uchádzačov, ktoré budú pozvané na osobný pohovor. Osobné pohovory sa uskutočnia od 17.09. do 26.09.2019.

O organizácii:

Fenestra je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1996. V Poradenskom centre Fenestra poskytujeme špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. Okrem priamej pomoci a podpory ženám rozvíjame spoluprácu medzi inštitúciami, vzdelávame rôzne profesie a realizujeme kampane k problematike násilia na ženách.
Našou víziou je spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie.
 

Tento súhlas vložte do tela e-mailu, ktorý nám budete posielať. ujemkyne a záujemcov, ktoré/í nám nepošlú tento súhlas so spracovaním osobných údajov, nebudeme môcť zaradiť do výberového konania:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v žiadosti, životopie a motivačnom liste podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi občianske združenie Fenestra, IČO: 35531151, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.