Nachádzate sa tu

Príprava dobrej stratégie siete si vyžaduje viac času

Na štvrtom strenutí siete dňa 15.02.2016 sme pokračovali v tvorbe stratégie. Diskutovali sme o predpokladoch a rizikách, ktoré môžu mať dopad na stratégiu siete.

Museli sme si klásť tieto otázky:

Máme všetko, aby sme realizovali aktivity?

Ak chceme pracovať s ľuďmi, chcú aj oni pracovať s nami?

Ak to všetko urobíme, vieme, kam nás to dovedie? Dovedú nás aktivity tam, kam chceme, alebo musíme urobiť ešte aj niečo iné?

 

Hovorili sme procesoch rozhodovania a koordinácií aktivít siete. Robili sme brainstorming k názvu siete a dohodli sme sa na procese ako budeme postupovať pri rozhodovaní sa o názve a logu siete.

 

 

 

Projekt bol podporený sumou 49 255,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete" je Posilnenie zraniteľných skupín.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk
eea_logo_bez_krivky.jpg logo_2.jpg