Nachádzate sa tu

Úvodná konferencia "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Dňa 21.4.2016 sa v košickej Tabačke Kulturfabrik konala konferencia „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“. Cieľom konferencie bolo podporiť myšlienku spolupráce medzi MVO a štátnymi a verejnými inštitúciami pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupkýň a zástupcov organizácií a inštitúcií z rôznych okresov košického kraja.

Konferenciu realizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra z Košíc, Kotva n.o. z Trebišova, Pomoc rodine z Michaloviec a OZ HANA zo Spišskej Novej Vsi v rámci projektu "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji" podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

       

Projekt, jeho aktivity a ciele, predstavila Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, a Dušana Karlovská z Fenestry, ktorá zúčastneným poskytla prehľad základných údajov o výskyte násilia na ženách v partnerských vzťahoch aj s prepočtom odhadovaného počtu žien, ktoré násilie zo strany manžela alebo partnera ročne zažijú v jednotlivých okresoch košického kraja. 

       

Na konferencii, ktorá bola vedená netradične, nielen formou panelových diskusií s príspevkami, ale aj moderovaných diskusií, sa mala odborná verejnosť možnosť priamo zoznámiť s partnerskými organizáciami projektu a vypočuť si ich skúsenosti z práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Najviac u prítomných zarezonovala výzva na nulovú toleranciu násilia na ženách, ktorú vyjadrila Mária Hargašová z občianskeho združenia Pomoc rodine. Účastníčky a účastníci konferencie ocenili túto výzvu dlhým potleskom.       

V časti zameranej na národnú úroveň boli predstavené Štandardy pre poskytovanie komplexnej podpory a pomoci pre ženy zažívajúce násilie, ktoré predstavujú na Slovensku dôležitý materiál o východiskách a princípoch práce v téme násilia na ženách. Ďalší príspevok odbornej verejnosti predstavil bezplatnú, non-stop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ako aj príklady účinnej spolupráce Národnej linky a inštitúcií pri riešení situácie násilia v niektorých konkrétnych prípadoch. Na záver tejto časti prezentoval zástupca Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie jeho doterajšie a plánované aktivity.

       

V záverečnej moderovanej diskusii svoje skúsenosti a význam spolupráce hodnotili členky Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach, ktoré sa zhodli na tom, že vzájomná spolupráca prináša lepšie a komplexnejšie informácie ženám, ktoré sa obrátia na rôzne inštitúcie, a citlivejší a podpornejší prístup. Ako povedala Agáta Grančičová, ktorá v Pracovnej skupine zastupuje Košický samosprávny kraj, „je dobré cítiť a vedieť, že sme v tom všetci spolu a ťaháme za jeden koniec.“

Organizátorky konferencie ocenili záujem odbornej verejnosti z rôznych miest a okresov o problematiku násilia na ženách a vyjadrili záujem pokračovať v rozvíjaní spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami s cieľom zlepšiť prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k účinnej a kvalitnej ochrane, pomoci a podpore.

Informácie o projekte a aktivitách nájdte tu.