Nachádzate sa tu

Dnes sieť Women against Violence Europe (WAVE) spustila európsku kampaň pod názvom Step up!

Európska sieť Women against Violence Europe (WAVE) a partnerské organizácie spúšťajú kampaň s názvom Step up!

Kampaň za právo žien, ktoré zažívajú násilie, a ich detí mať prístup k podpore a ochrane

 

Kým 1 z 3 žien v Európe zažije počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie, štáty, ktorým ženy platia dane, naďalej zabezpečujú nízku alebo žiadnu úroveň špecifických podporných služieb. Len 15 z 46 európskych krajín poskytuje špecializované telefonické linky pomoci pre ženy a celkovo v Európe chýba 47 000 miest v bezpečných ženských domoch. Podporné centrá pre ženy, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, nie sú k dispozícii. Diskriminácia sťažuje prístup k podpore najzraniteľnejším skupinám žien! "Mnoho európskych krajín veľmi nedostatočne investuje do špecifických podporných služieb, v dôsledku čoho sa ženy nemajú kam obrátiť a dostať primeranú pomoc. Vyzývame predstaviteľov a predstaviteľky EÚ, národné vlády a iných dôležitých aktérov a aktérky v spoločnosti, aby zvýšili investície do zastavenia násilia páchaného na ženách!” (Rosa Logar, prezidentka európskej siete WAVE)

Dnes spúšťa sieť Women against Violence Europe (WAVE) európsku kampaň pod názvom Step up! V nasledujúcich dvoch rokoch budú členské organizácie siete WAVE v celej Európe podporovať právo žien, ktoré zažívajú alebo zažili násilie, a ich detí na prístup k podpore a ochrane. Násilie páchané na ženách a dievčatách je stále najčastejšou formou porušovania ľudských práv, ktoré má fatálne následky – v roku 2012 spáchali členovia rodín alebo partneri žien približne 47% všetkých vrážd žien.

Nedostatočné investície do primeranej podpory sú spojené s rozšírenou praxou obviňovania žien z násilia, ktoré zažívajú alebo zažili, ktorého výsledkom je aj nízka úroveň ohlasovania násilia. Väčšina spoločností násilie páchané na ženách zakazuje. Zároveň ho však v praxi ticho toleruje, a preto ženy nemajú žiadnu alternatívu ako znášať opakované násilie. Daň, ktorú ženy platia za opakované násilie, zasahuje nás všetkých. Podporné služby sú nevyhnutné preto, aby ženy a ich deti našli bezpečie a posilnenie pre život bez násilia. Preto apelujeme na európske spoločenstvo, aby zvýšilo investície do špecifických podporných služieb, ktoré vychádzajú z ľudských práv žien a prinášajú zmenu.   Viac sa dozviete vo video spote kampane: https://youtu.be/0SWDJMM-ZMg

Údaje, ktoré hovoria o nedostatočnom prístupe k špecifickým podporným službám (WAVE Report 2015):

  • Iba 15 z 46 európskych krajín poskytuje telefonickú linku pomoci, ktorá je nonstop a bezplatná.
  • Podľa Rady Európy, v Európe chýba viac ako 47 000 miest v bezpečných ženských domoch, obzvlášť v nových členských krajinách, ktoré do EÚ vstúpili po roku 2004, a tiež v európskych krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.
  • Podporné centrá pre ženy a dievčatá, ktoré zažili znásilnenie a sexuálne útoky, nie sú vo väčšine krajín vôbec k dispozícii.
  • Sťažený prístup k špecifickým podporným službám majú mnohé ženy, vrátane žien z etnických menšín, migrantiek a nelegálnych migrantiek, ženy s postihnutím, staršie ženy a LGBT ženy.

Teší nás, že Slovensko je od marca 2015 jednou z 15 európskych krajín, ktorá má národnú bezplatnú nonstop telefonickú linku pre ženy zažívajúce násilie. Oceňujeme, že v ostatných dvoch rokoch vláda SR podporila posilnenie kapacít existujúcich a vznik nových špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie. Napriek tomu na Slovensku stále nemáme potrebný počet špecifických podporných služieb a v niektorých okresoch a regiónoch Slovenska ženy nemajú prístup k pomoci, podpore a ochrane.

Európska sieť WAVE a organizácie Bezpečnej ženskej siete vyzývajú kľúčových predstaviteľov a predstaviteľky na národnej a európskej úrovni, aby:

1) aktívne podporovali oblasť prevencie násilia na ženách a ochranu žien pred násilím;

2) sa aktívne zaviazali k zlepšeniu prístupu k špecifickým podporným službám pre VŠETKY ženy a ich deti;

3) zvýšili dostupnosť špecifických podporných služieb v Európe (zvlášť telefonických liniek pomoci pre ženy zažívajúce násilie, bezpečných ženských domov a poradenských centier);

4) zlepšovali kvalitu podporných služieb, ktoré najlepšie zabezpečujú nezávislé ženské organizácie, ktorých práca vychádza z potrieb žien a je založená na právach žien;

5) zabezpečili dlhodobú udržateľnosť špecifických podporných služieb pre ženy, prostredníctvom vyčlenenia špecifického balíka financií pre túto oblasť;

6) urýchlene ratifikovali Istanbulský dohovor.

Pretože násilie páchané na ženách je spoločný problém, ktorý má obrovský negatívny dopad na ekonomickú slobodu žien a ich potenciál, a tým aj silný negatívny dopad na svetové hospodárstvo, kampaň vyzýva aj súkromný sektor a donorov na Slovensku k tomu, aby

 “Zvýšili investície na podporu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí”

Ak chceme dosiahnuť zmenu, potrebujeme sa spojiť a pracovať spoločne. Preto vyzývame všetkých ľudí, aby sa zapojili do európskej kampane Step Up!

Pridajte sa k ukončeniu násilia páchaného na ženách a ich deťoch!

Pre viac informácií alebo ohľadom podpory kampane Step Up! kontaktujte zodpovednú osobu za Bezpečnú ženskú sieť alebo priamo kanceláriu európskej siete WAVE vo Viedni - office@wave-network.org , +43 1 548 27 20

Kontaktné osoby v kancelárii siete WAVE: Rosa Logar, rosa.logar@interventionsstelle-wien.at alebo Maria Rösslhumer, maria.roesslhumer@wave-network.org

Kontaktné osoby za Bezpečnú ženskú sieť: Dušana Karlovská, bezpecnazenskasiet@gmail.com, dusana@fenestra.sk, +421 (0)911 224 777

Rovnako vyzývame médiá, aby podporili kampaň šírením video spotu MVO v Európe, ktoré je dostupné na: https://youtu.be/0SWDJMM-ZMg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viac informácií o kampani nájdete tu: www.wave-network.org   

European Union Fundamental Rights Agency (FRA). 2014. Violence against women – an EU-wide survey. Available at: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

Gracia, E. and Lila, M. 2015. Attitudes towards violence against women in the EU. Available at: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151125_attitudes_enege_report_en.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2013. Global study on homicide – trends, contexts, data. Available at: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf    

Women against Violence Europe (WAVE). 2016. WAVE Report 2015 – On the role of specialist women’s support services in Europe.