Nachádzate sa tu

Záverečná konferencia "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa  v priestoroch otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach uskutočnila záverečná konferencia projektu "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji". Projekt realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bolo prezentovanie výsledkov projektu a vyzdvihnutie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a štátnymi a verejnými inštitúciami pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. Možnosť zúčastniť sa konferencie mala odborná verejnosť z celého Košického samosprávneho kraja. Na základe rozoslania 154 pozvánok a prihlásenia sa, sa konferencie zúčastnilo  91 zástupkýň a zástupcov a zástupkýň štátnych a verejných inštitúcií – pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušníci Policajného zboru, terénny sociálni pracovníci a zamestnanci obcí, miest a mestských častí, psychológovia a psychologičky, advokáti, ako aj zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí buď špecificky pracujú so ženami zažívajúcimi násilie,  alebo s nimi prichádzajú do kontaktu pri práci so svojimi cieľovými skupinami.

       

V mene prijímateľa projektu konferenciu otvoril Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ÚKSK“) Ing. Ondrej BERNÁT. Samotný projekt, jeho aktivity, ciele, výsledky a výstupy predstavila Ing. Zuzana JUSKOVÁ, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK. Pozornosť upriamila najmä na kľúčový cieľ projektu, a to dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Za partnerov projektu v úvode konferencie vystúpila Sylvia KRÁLOVÁ z Fenestry, ktorá prezentovala skúsenosti a výsledky z realizácie projektu a vyzdvihla spoluprácu ÚKSK s partnerskými organizáciami projektu, ale aj ďalšími inštitúciami, či už štátnymi, alebo verejnými, čím poukázala na ďalší zámer projektu, a to zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie zo strany štátnych a verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji.

V zmysle výstupov projektu bola aj konferencia rozdelená do troch panelových úsekov. Prvý panel bol zameraný na priamu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, v ktorom pani Martina BAMBURÁKOVÁ z OZ Pomoc rodine predstavila základné informácie o poskytovaní špecializovanej pomoci prostredníctvom telefonických krízových liniek, poradenských centier a zariadení núdzového bývania. Pani Dušana KARLOVSKÁ z Fenestry predstavila účastníkom a účastníčkam konferencie výstupy projektu v oblasti poskytovania priamej pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie v KSK (koľkým ženám a deťom bola počas trvania projektu poskytnutá pomoc a podpora, aké druhy a formy pomoci boli ženám a ich deťom poskytnuté). Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600 ženám na území celého Košického samosprávneho kraja.  Prostredníctvom reálnych prípadových štúdií pani Nataša BÁLINTOVÁ z OZ Pomoc rodine a pani Silvia BARTOŠOVÁ z Fenestry detailne popísali skúsenosti s poskytovaním priamej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, koľko vynaloženého úsilia, času a spolupráca inštitúcií je potrebných a zapojených do procesu účinnej a rýchlej špecializovanej pomoci a ochrany žien a ich detí zažívajúcich násilie. Prípadové štúdie vyvolali mnoho emócií, čo viedlo k otvorenej diskusii.

       

Druhý panel bol venovaný oblasti vzdelávania a primárnej prevencie násilia páchaného na ženách, kde v moderovanej diskusii zástupkyne mimovládnych organizácií, ktoré sú partnerskými organizáciami projektu predstavili výstupy projektu v tejto oblasti, diskutovali o svojich skúsenostiach s realizáciou vzdelávania a primárnej prevencie, o potrebách štátnych a verejných inštitúcií vo vzťahu k vzdelávaniu a tiež sa podelili o skúsenosti zo študijnej cesty v Nórku. Účastníci a účastníčky si mali tiež možnosť pozrieť ukážku  z divadelného predstavenia "Dračie pytačky", ktoré realizovalo počas projektu OZ Hana v spolupráci s Bábkovým divadlom spod Spišského hradu. So zámerom na zvýšenie povedomia bolo v rámci projektu  zrealizovaných 11 workshopov pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi.

       

V tretej časti konferencie boli predstavené skúsenosti a prínos projektu v oblasti rozvíjania multi-inštitucionálnej spolupráce na lokálnej úrovni moderovanou diskusiou zástupkýň mimovládnych organizácií, ktoré sú partnerskými organizáciami projektu. V štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín. Diskutujúce sa zhodli na tom, že vzájomná spolupráca prináša lepšie a komplexnejšie informácie ženám, ktoré sa obrátia na rôzne inštitúcie a citlivejší a podpornejší prístup. Multi-inštitucionálny prístup má obrovský potenciál prispievať a meniť efektivitu pomoci, podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Umožňuje inštitúciám a organizáciám identifikovať dobrú prax ako aj výzvy, ktoré je potrebné meniť a zlepšovať,  rovnako prispieva k redukovaniu pred­sudkov a zvyšovaniu citlivosti inštitúcií. V tejto časti konferencie pani Sylvia KRÁLOVÁ z Fenestry predstavila brožúru s praktickými informáciami pre zamestnankyne a zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií k problematike násilia páchaného na ženách (napr. kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií, čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými násilím...).

       

V záverečnej moderovanej diskusii organizátorky kladne zhodnotili spoluprácu medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou násilia páchaného na ženách a ich deťoch v Košickom samosprávnom kraji, s dôrazom na pokračovanie a rozvíjanie vzájomnej spolupráce pri ďalších aktivitách s cieľom zlepšiť prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k účinnej a kvalitnej ochrane, pomoci a podpore.

Informácie o projekte a aktivitách nájdte tu.