Nachádzate sa tu

Občiansky aktivizmus

Prečo oslovujeme komunity

Násilie páchané na ženách a ich deťoch je zodpovednosťou nás všetkých. K násiliu páchanému na ženách nedochádza mimo nás, často sa deje v našom najbližšom okolí. Čím viac budeme vedieť o násilí, o jeho príčinách a dôsledkoch a čím viac z nás ho bude považovať za neprijateľné, tým viac žien a ich detí bude mať skutočnú šancu na dôstojný život bez násilia.

Z čoho vychádzame

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch je v našej kultúre hlboko zakorenené. Nikto nemôže v jeho prevencii a eliminácii uspieť sám. Každý a každá z nás môže prispieť k tomu, aby násilie páchané na ženách prestalo byť tolerované. Muži, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám alebo partnerkám, tak robia preto, lebo môžu. Nesúhlasný postoj ľudí k násilnému správaniu, vyjadrený verbálne a konkrétnymi činmi, je jednou zo základných podmienok na to, aby násilie prestalo.

Čo robíme pre zvyšovanie občianskeho aktivizmu

Šírime myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Propagujeme ľudsko-právne a feministické východiská prístupu k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Organizujeme kampane na zvýšenie informovanosti o príčinách, dynamike a dopadoch násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Sprístupňujeme informácie o násilí páchanom na ženách na webových stránkach

Kam smerujeme

Svojimi aktivitami sa chceme podieľať na budovaní silnej komunity ľudí, ktorí netolerujú násilie páchané na ženách, ktorej hlas môže zohrať dôležitú úlohu pri formovaní postojov spoločnosti a pri tvorbe a uskutočňovaní politík v prospech žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch a ich detí.