Nachádzate sa tu

Pre médiá

Projekt z nórskych fondov priniesol kvalitnejšie a dostupnejšie poradenstvo pre ohrozené ženy

Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa o 8.30 hodine v priestoroch otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach uskutoční záverečná konferencia projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji.

Projekt realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kľúčovým cieľom projektu bolo najmä dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Vďaka projektu, ktorého realizátorom sú partnerské organizácie Fenestra, OZ Pomoc rodine, Kotva, n.o. a OZ HANA, môže komplexné špecializované odborné poradenstvo a posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu  zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečie, posilnenie, prekonávanie sociálnej izolácie, krízovú intervenciu, sociálne, psychologické, právne poradenstvo, právne zastupovanie, ako aj ubytovanie v zariadení núdzového bývania.

Projekt bol rovnako zameraný na zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie aj zo strany štátnych a verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji. V rámci projektu  bolo zrealizovaných 11 workshopov pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Rovnako  sa v štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín.

Prijímateľ a partneri projektu distribuovali množstvo informačných letákov pre ženy s informáciami o miestach pomoci v KSK,  a to aj na inštitúcie, kde ženy obvykle hľadajú pomoc. V rámci projektu vznikla brožúra pre inštitúcie s praktickými informáciami,  ako sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií a čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými násilím. Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600  ženám na území celého KSK.

Tu nájdete podrobné informácie o projekte a aktivitách.

Fenestra je ženská mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach. Patrí medzi najvýznamnejšie slovenské ľudskoprávne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Zaoberá sa obhajobou práv žien prostredníctvom advokačných aktivít zameraných na dosiahnutie systémových zmien v prístupe štátu k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Pri realizácii týchto aktivít vychádza z potrieb a skúseností žien zažívajúcich násilie, ktorým poskytuje bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu v poradenskom centre v Košiciach.

Násilie páchané na ženách

Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“. Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách vysvetľuje takto: rodovo podmienené násilie je „násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac“.

Násilie páchané na ženách má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď.

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je jednou z najčastejších foriem násilia páchaného na ženách. Páchateľom je, v takmer všetkých prípadoch, manžel, partner, alebo bývalý partner ženy. Termín „domáce násilie“, ktorý sa často používa namiesto termínu „násilie páchané na ženách v párových vzťahoch“ je v tomto kontexte nepresný pretože domáce násilie môže smerovať k rôznym členom a členkám rodiny a nie všetky jeho formy sú rodovo podmienené.

Muž, ktorý sa k svojej partnerke, alebo manželke správa násilne

Na označenie muža, ktorý sa k svojej partnerke, alebo manželke správa násilne sa používajú rôzne termíny ako násilník, alebo agresor. Tieto termíny sa spájajú aj s inými formami a situáciami násilia a môžu byť nejasné a zavádzajúce. Termín „muž, ktorý sa k svojej partnerke, alebo manželke správa násilne“ presnejšie vystihuje správanie takéhoto muža, ako aj to ku komu je namierené.

Žena, ktorá zažíva násilie zo strany partnera, alebo manžela

Ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch sú často označované ako obete. Slovo obeť môže naznačovať, že ide o niekoho, kto je v danej situácii bezmocný. Ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany svojich partnerov však nie sú bezmocné. V takej závažnej, nebezpečnej a ťažkej situácii akou život v násilnom vzťahu je, dokážu prežiť a chrániť seba a svoje deti. Termín obeť je vhodné používať v kontexte policajnej, alebo súdnej praxe.

Špecifické podporné služby

Špecifické podporné služby pre ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch a ich deti vychádzajú z ľudsko-právneho chápania problematiky a reflektujú špecifické potreby žien a ich detí. Primárny dôraz týchto služieb je na bezpečí žien a ich detí, ich posilnení a obhajobe ľudských práv žien a detí s cieľom prispieť k spoločenskej zmene. Špecifické podporné služby by mali spĺňať štandardy kvality definované EÚ. Medzi základné štandardy patria bezpečie a dostupnosť služieb. Súčasná slovenská legislatíva nezahŕňa tento špecifický typ služieb.

Bezpečný ženský dom

Bezpečný ženský dom je bezpečné ubytovacie zariadenie pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti. Účelom bezpečných ženských domov je poskytovať dočasné ubytovanie a ďalšie špecifické a komplexné podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti v prípadoch, keď nie je možné právne zabezpečiť, aby z domu odišiel násilný muž, existuje vysoké riziko, že násilný muž nebude rešpektovať právne opatrenia a hrozí, že zabije alebo zraní ženu či jej deti, alebo sa žena cíti v mieste bydliska ohrozená. Bezpečné ženské domy by mali pôsobiť aj v oblasti prevencie násilia a zvyšovanie povedomia o ľudských právach žien. Slovenská legislatíva takto definovaný typ zariadenia v súčasnosti nezahŕňa.

Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch

Mnoho žien, ktoré zažili, alebo zažívajú násilie v párových vzťahoch potrebuje na zotavenie sa z dôsledkov násilia špecializovanú a dlhodobú pomoc. Účelom poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je poskytovať komplexné, dlhodobé a bezplatné podporné služby zamerané na bezpečie a posilnenie žien.

Intervenčné centrá

Intervenčné centrá pracujú na systémovej úrovni a sú zamerané na spoluprácu medzi relevantnými inštitúciami a uplatňovanie spoločných postupov pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Hlavným účelom intervenčných centier je proaktívne poskytovanie informácií o možnostiach riešenia situácie a proaktívna podpora žien, zažívajúcich násilie. Ich existencia je podmienená formalizovanou spoluprácou intervenčných centier s políciou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a inými inštitúciami, ako aj dostatočnou kapacitou ďalších podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch. Intervenčné centrá v súčasnosti na Slovensku nemáme.