Nachádzate sa tu

Pre odbornú verejnosť

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je závažný spoločenský a ľudsko-právny problém. Na to, aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií. Žiadna inštitúcia a organizácia neuspeje v boji proti násiliu páchanému na ženách a ich deťoch sama!!!

Ženy zažívajúce násilie môžu prvý krát vyhľadať pomoc na rôznych inštitúciách. Pri hľadaní pomoci často čelia problému, že pomoc a podpora rôznych inštitúcií a organizácii nie je koordinovaná. Každá inštitúcia sa špecializuje na určitú oblasť a ženy, ktoré potrebujú pomoc, musia kontaktovať množstvo rôznych inštitúcií a organizácií. V mnohých prípadoch nie sú jednotlivé inštitúcie a organizácie prepojené a neprebieha medzi nimi pravidelná výmena informácií. Často sa preto samotné ženy vydajú na „cestu hľadania pomoci“ z jednej inštitúcie do druhej. V takejto situácii ženy často nesú bremeno sprostredkovateliek informácií. Informácie vytvárajú nevyhnutné prepojenie medzi inštitúciami a organizáciami v procese ochrany, pomoci a podpory žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí.

Problematika násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch spadá do zodpovednosti mnohých inštitúcií a organizácií. Multi-inštitucionálny prístup zahŕňa všetky štátne a verejné inštitúcie a organizácie, v ktorých ženy zažívajúce násilie hľadajú pomoc, podporu a ochranu. Je dôležité rozvíjať stratégie kombinovanej a koordinovanej činnosti všetkých organizácií a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Hlavným cieľom a úlohou multi-inštitucionálnej spolupráce by malo byť dosiahnuť, aby jednotlivé inštitúcie koordinovali svoje intervencie a zabezpečili ľahký, nebyrokratický prístup k službám a pomoci, ktoré sa budú ženám a deťom poskytovať efektívne. Primerané služby pre ženy a deti, ktoré zažili násilie, sú kľúčom k účinným intervenciám na prevenciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch.

Intervencie rôznych inštitúcií by mali byť úzko prepojené a mali by vytvárať reťaz intervencií, do ktorej budú zahrnuté všetky relevantné inštitúcie. Tie zabezpečia, že sa reťaz intervencií nepreruší, pretože by to mohlo ženy a deti vystaviť ďalšiemu nebezpečenstvu. Ochrana a bezpečie žien a detí musí byť primárnym cieľom intervencií a intervenčnej reťaze. Všetky intervencie musia byť primerané a účinné, aby ženám a deťom skutočne pomáhali a zabránili opakovanému násiliu.

Multi-inštitucionálny prístup má obrovský potenciál prispievať a meniť efektivitu služieb pre ženy. Umožňuje inštitúciám a organizáciám identifikovať nedostatky medzi službami, rovnako ako prispieva k redukovaniu predsudkov medzi inštitúciami a organizáciami.

Spracované podľa: Logar R. a kol., Mosty k pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci. Manuál na účinnú spoluprácu medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia., Fenestra, 2007.

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch má rôzne formy, typické vzorce a dynamiku. Na začiatku vzťahu sa násilní muži násilne nesprávajú. Práve naopak sú k svojim partnerkám často extrémne milí a pozorní. Muži, ktorí sa správajú násilne používajú cielené stratégie násilného správania, ktorými postupne dosahujú úplnú moc a kontrolu nad svojou partnerkou. Miera násilia sa časom stupňuje a frekvencia útokov narastá. Ak pracovníci a pracovníčky zainteresovaných inštitúcií zľahčujú násilné správanie (napr. ho pomenúvajú slovom „hádka“, alebo „konflikt“) spochybňujú skúsenosť ženy a dávajú jej odkaz, že to čo sa deje – NÁSILIE - je v poriadku a žena je tá, ktorá „preháňa“, „vymýšľa si“ a podobne. Rovnako však dávajú odkaz mužovi, ktorý sa správa násilne, že takéto správanie je v poriadku a môže sa takto k svojej partnerke a deťom správať aj naďalej.

Intervencie, ktorých výsledkom je spochybňovanie ženy a zľahčovanie násilia ženám hovoria, že inštitúcie kde hľadajú pomoc im nedokážu poskytnúť podporu a ochranu pred násilím, ktoré zažívajú. Práve naopak podporu dostanú násilní muži, pretože pri takýchto intervenciách dostanú odkaz, že násilné správanie, ktorého sa dopúšťajú je v poriadku.

Je dôležité porozumieť tomu, že ak budeme tolerovať nadávanie a ponižovanie ženy násilným partnerom, neskôr k nemu pribudne facka, ak budeme tolerovať jednu facku, neskôr k nej pribudne zlomené rebro. O niekoľko rokov si prečítame článok v novinách o tom, ako bola žena zavraždená manželom, alebo partnerom.

Tolerancia akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch prispieva k tomu, že pre 588 tisíc žien a 617 tisíc detí na Slovensku je domov miestom, v ktorom sa denne obávajú o svoje zdravie a život.