Nachádzate sa tu

Pre širokú verejnosť

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je často krát zvonku neviditeľné. Väčšinou k nemu dochádza doma, za zatvorenými dverami, kde nie sú prítomní iní ľudia. Muži, ktorí sa k svojim partnerkám správajú násilne používajú stratégie, ktorými dosahujú izoláciu svojich partneriek od ich blízkeho okolia a rodiny. Často sa svojim partnerkám vyhrážajú vystupňovaním násilia, ak o tom, čo zažívajú povedia iným ľuďom, alebo ak vyhľadajú pomoc. V dôsledku toho blízke okolie a rodiny žien mnohokrát nevedia o tom, že ich priateľky, známe, kolegyne, alebo príbuzné zažívajú násilie. Ďalšími dôsledkami násilného správania mužov sú u žien pocity hanby a viny za násilie, fyzické a psychické vyčerpanie, strach a nedôvera. 

V správaní žien existujú signály, ktoré môžu naznačovať, že nejaká žena vo vašom blízkom okolí zažíva násilie zo strany svojho partnera, alebo manžela. Tieto signály si je vždy dobré so ženou overiť, ak o tom s vami bude chcieť hovoriť. Tieto signály sa môžu prejavovať nasledovne:

Obmedzenie, alebo prerušenie kontaktov s vami.

Postupné vzdávanie sa vecí, ktoré žena zvykla robiť a ktoré ju bavili (svojich záujmov a koníčkov).

Rušenie stretnutí, na ktorých sa dohodnete, alebo náhly odchod zo stretnutia.

Napätie a nervozita počas stretnutia.

Časté telefonáty a textové správy, ktorými násilný partner ženu neustále kontroluje.

Častejšie absencie v práci, alebo zranenia a iné fyzické problémy, ktoré žena nevie vysvetliť, alebo sú jej vysvetlenia nepravdepodobné.

Nedôvera k iným ľuďom.

V kontakte s ľuďmi môže žena pôsobiť utiahnuto, alebo neisto, alebo naopak, môže v každodenných situáciách reagovať výbušne a neprimerane situácii. 

Reakcia preľaknutia na rôzne, aj bežné podnety z okolia pripomínajúce situáciu násilia (napríklad rôzne zvuky, prudké pohyby a pod.). Žena môže pôsobiť akoby bola neustále v strehu, alebo v napätí. 

Postupné, alebo náhle zmeny v správaní.

Ak žena o svojej situácii hovorí, často krát povie iba zlomok toho, čo sa deje. Málo, alebo vôbec nehovorí o svojom partnerskom, alebo manželskom vzťahu.

Žena môže ospravedlňovať, alebo zľahčovať násilné správanie svojho manžela, alebo partnera.

Ako hovoriť so ženou, o ktorej si myslíte, že zažíva násilie sa dozviete viac v časti Ako hovoriť o násilí.

Muži, ktorí sa správajú násilne k svojim partnerkám a manželkám sa tak zväčša nesprávajú k svojmu okoliu – k svojim kolegom a kolegyniam, priateľom, známym, alebo nadriadeným. Preto zostáva násilie, ktorého sa dopúšťajú na svojich partnerkách a manželkách pre ich okolie a príbuzných nezriedka skryté. Mnohí muži, ktorí sa k svojim partnerkám a manželkám správajú násilne sú často svojim okolím vnímaní ako príjemní a zábavní spoločníci. Existujú rôzne mýty o tom, že sa násilne správajú väčšinou muži, ktorí pijú, alebo muži s nižším vzdelaním. V skutočnosti to tak nie je. Muži, ktorí sa správajú násilne sú rôzneho vzdelania, veku, spoločenského a ekonomického postavenia, etnickej príslušnosti, alebo národnosti. Je ťažké zvonku zistiť, či sa muž správa k svojej partnerke násilne. Ak máte podozrenie, že sa nejaký muž vo vašom okolí správa k svojej partnerke, alebo manželke násilne, mohli ste si všimnúť niektoré z nasledujúcich signálov. Tieto signály môžu naznačovať, že to tak je. Mnohé z nich nemusia byť zvonku viditeľné, ale je možné, že o nich viete sprostredkovane z rozprávania mužovej partnerky, alebo manželky. 

Žiarlivosť a majetníckosť

Muži, ktorí sa správajú násilne sa môžu vo vzťahu k svojej partnerke, alebo manželke javiť ako veľmi žiarliví a majetnícki. Často to odôvodňujú tým, že ich partnerky flirtujú s inými mužmi a sú nespoľahlivé.

Kontrola

Mnohí muži, ktorí sa správajú násilne svoje partnerky neustále kontrolujú. Môže to byť viditeľné na častých telefonátoch, alebo textových správ, ktoré svojim partnerkám, alebo manželkám posielajú. Kontrolu môžu zastierať, alebo ospravedlňovať napríklad tým, že si robia starosti o to, kde a s kým je ich partnerka.

Rýchle nadviazanie vzťahu

Muži, ktorí sa správajú násilne často nadväzujú partnerský vzťah so ženou veľmi rýchlo – veľmi skoro po začatí vzťahu trvajú na spoločnom spolužití, prípadne svadbe.

Zhadzovanie partnerky na verejnosti

Niektorí muži, ktorí sa správajú násilne zhadzujú svoje partnerky v spoločnosti iných ľudí, alebo sa k nim správajú posmešne a znevažujúco. Môžu napríklad zosmiešňovať a znevažovať prácu svojej partnerky, jej názory, priateľky a priateľov, rodinu, vkus, alebo niečo, čo má rada.

Negatívny postoj k ženám a tradičné postoje

Z ich postojov k partnerke a ženám vo všeobecnosti je mnohokrát zjavné, že ženy vnímajú ako menejcenné, alebo podriadené mužom. Môžu si o ženách myslieť, že majú mužov obskakovať, vo všetkom poslúchať, byť doma a nechodiť von, alebo do práce. Ženy vnímajú ako menej inteligentné a neschopné robiť samostatné rozhodnutia.

Obviňovanie okolia zo svojich problémov

Mnohí muži, ktorí sa správajú násilne majú tendenciu obviňovať zo všetkého negatívneho čo sa im stane svoje okolie. Málokedy si dokážu priznať, že urobili chybu. Za svoje správanie nepreberajú zodpovednosť. Rovnako obviňujú svoje partnerky z toho, že ich svojim správaním provokujú k násilnému správaniu a keby to nerobili, tak by bolo všetko v poriadku. V skutočnosti je násilné správanie vedomé a je voľbou, ktorú k svojim partnerkám robia. Muži, ktorí sa správajú násilne rozhodujú o tom kedy, kde, ako a voči komu sa budú správať násilne. O tom, ako hovoriť s mužom, o ktorom si myslíte, že sa k svojej partnerke, alebo manželke správa násilne sa dozviete viac v časti Ako hovoriť o násilí.

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch nie je súkromný problém. Je to spoločenský problém a týka sa nás všetkých. Je dôležité, aby sme mali informácie o jeho skutočných príčinách, dôsledkoch a o možnostiach pomoci a podpory pre ženy a vyvodzovali zodpovednosť za násilie voči mužom, ktorí sa správajú násilne.

Čo môžete urobiť:

Pokúste sa čo najviac dozvedieť o problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a možnostiach pomoci a podpory pre ženy, ktoré ho zažívajú a ich deťom.

Nebuďte ľahostajní a ľahostajné voči násiliu páchanému na ženách. Vaša ľahostajnosť umožňuje mužom, ktorí sa správajú k svojim partnerkám násilne beztrestne v takomto správaní pokračovať.

Snažte sa odstraňovať mýty o násilí, ktoré v spoločnosti existujú.

Žarty o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie. Ozvite sa proti takémuto žartovaniu.

Ak poznáte vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva násilie, pokúste sa s ňou o jej situácii hovoriť a ponúknite jej pomoc a podporu. Viac informácii o tom, ako hovoriť so ženou o situácii násilia a čo robiť nájdete v časti Ako hovoriť o násilí.

Spracované podľa: Konať proti násiliu. Pro Familia/Aspekt/Aliancia žien Slovenska. MPSVaR. 2007.

Ak vo vašom okolí poznáte ženu, ktorá zažíva násilie zo strany svojho partnera a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na rôzne organizácie, inštitúcie a zdroje informácií. Tieto informácie môžete poskytnúť žene, o ktorej viete, že zažíva násilie. Konkrétne kroky však musí urobiť žena sama ak sa rozhodne svoju situáciu riešiť a vyhľadať pomoc.

Prehľad organizácií a inštitúcií, ktoré ženám poskytujú pomoc nájdete na tejto webovej stránke v časti Pre ženy – Na koho sa môžem obrátiť.

Podľa regiónov sú miesta pomoci rozdelené na webovej stránke www.zastavmenasilie.sk

Informácie o miestach a možnostiach pomoci vám môže poskytnúť aj úrad vášho samosprávneho kraja, magistrát vášho mesta a miestne úrady v mieste vášho bydliska.

Viac informácií o problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch na rôznych úrovniach nájdete aj na webových stránkach, ktoré nájdete v časti Linky.

K násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch značne prispieva vysoká tolerancia násilia v spoločnosti. Ak tolerujeme násilie v akejkoľvek situácii a voči komukoľvek, vyjadrujeme postoj, že je v poriadku ak sa niekto k iným ľuďom správa násilne. Hovoríme tým aj to, že sú skupiny ľudí, ktorých práva sú nadradené právam iných ľudí.

Ľudské práva sú nám dané všetkým rovnako. Nemusíme si ich zaslúžiť. Všetky a všetci máme rovnaké práva bez ohľadu na to aké je naše spoločenské a ekonomické postavenie, vzdelanie, náboženské vyznanie, pohlavie, sexuálna orientácia, farba pleti, alebo národnosť. Nikto nemá právo nám tieto práva upierať, alebo ich beztrestne porušovať.

Výskyt násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch naznačuje, že každý a každá z nás pozná vo svojom okolí, alebo rodine ženu, ktorá zažila, alebo zažíva násilie. Všetky a všetci máme matky, sestry, staré mamy, kolegyne, priateľky alebo známe. Ak chceme, aby sa násilie páchané na ženách v párových vzťahoch nešírilo z generácie na generáciu, je potrebné, aby sme všetci a všetky zaujali jasný a odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách a jeho všetkým formám. Môžeme to robiť v každodennom živote tým, že nebudeme ľahostajní a ľahostajné v situáciách keď vidíme, alebo vieme, že dochádza k násiliu. Každý a každá z nás môže vo svojom okolí šíriť koncept nulovej tolerancie násilia svojim vlastným správaním a postojmi.

Povedzme NIE násiliu páchanému na ženách.