Nachádzate sa tu

Práva detí a rodičov

Práva dieťaťa

Každé dieťa má právo na to, aby boli rešpektované jeho potreby. V Dohovore o právach dieťaťa (OSN, 1989), je deťom zaručené právo na život a štát by mal zabezpečiť prežitie a rozvoj dieťaťa (čl. 6). Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor a požiadavky dieťaťa majú byť brané do úvahy v každej záležitosti (čl.12). Podľa článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa musí štát dieťa chrániť pred všetkými formami zlého zaobchádzanie zo strany rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu detí a vytvárať vhodné sociálne programy zamerané na prevenciu zneužívania detí a starostlivosť o deti, ktoré zažili zneužívanie a násilie.

Práva rodičov

Medzi rodičovské práva patrí aj právo rodiča, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti, stretávať sa s dieťaťom (Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.). Bez ohľadu na to či sú alebo nie sú presne upravené stretnutia dieťaťa s otcom, ktorý sa správal násilne k vám a/alebo deťom, dochádza často k problematickým situáciám. V dôsledku násilia sa veľa detí bojí stretávať s otcom. Niektoré deti zreteľne tento strach pomenujú a verejne ho vyjadria. Inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany detí nie vždy prihliadajú na názor dieťaťa. Výsledkom je, že stretnutia sú upravené tak, že neberú do úvahy psychický stav a názor dieťaťa. Zo skúseností žien a detí vyplýva, že pri rozhodovaní o úprave stretnutí je často násilie okrajovým problémom. Do popredia sa dostávajú práva otca, ktoré sú uprednostnené pred právom dieťaťa na ochranu pred násilím a právom vyjadriť svoj názor.

Dieťa sa pred alebo počas stretnutí s otcom môže báť. V čase stretnutí môže byť dieťa vystavené najmä psychickému násiliu zo strany otca. V prípadoch, kde súd rozhodol o stretnutiach otca s dieťaťom v prítomnosti mamy, môže naďalej dochádzať k násiliu voči mame a/alebo deťom. K pokračovaniu násilia často dochádza, keď otec príde po dieťa alebo ho prinesie naspäť domov. Ženy a deti sú tak vystavené dvojnásobnému strachu – strachu o seba samého/samú a strach o seba navzájom.

Ako môžete svojmu dieťaťu pomôcť?

Strach a obavy o dieťa môžete pociťovať aj vtedy, keď nežijete s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Situácie, v ktorých musíte dieťa odovzdať otcovi pre vás môžu byť psychicky veľmi náročné, pretože sa o dieťa obávate. Obzvlášť náročné to pre vás a vaše dieťa môže byť vtedy, keď dieťa odmieta stretnutie s otcom. Je však veľmi dôležité dodržiavať rozhodnutie súdu.

Každé dieťa potrebuje určitý čas na to, aby si zvyklo na novú situáciu. Vášmu dieťaťu môže pomôcť v zvládaní situácie aj to, keď porozumie rozhodnutiu súdu o úprave stretnutí s otcom. V rozhovore sa pokúste vášmu dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť, prečo je dôležité dodržiavať rozhodnutie súdu. Môžete s dieťaťom vymyslieť bezpečnostný plán - ako vám dá vedieť, že sa bojí, alebo že je v ohrození. Pokúste sa poskytnúť dieťaťu podporu aj tým, že sa spolu porozprávate o všetkom čo súvisí so stretnutiami s otcom.

Je dôležité rešpektovať želanie dieťaťa v prípade, že sa chce s otcom stretávať, aj keď to pre vás môže byť ťažké. Niektoré deti sa chcú stretávať s otcom aj inokedy, teda mimo dní, ktoré stanovil súd. Je však na vašom rozhodnutí či umožníte otcovi, aby sa s dieťaťom stretol mimo dní, ktoré súd stanovil, najmä ak máte obavy o bezpečie dieťaťa. V takom prípade je užitočné dieťaťu vysvetliť vaše obavy. Premyslite si ako to dieťaťu vysvetlíte spôsobom, ktorý bude primeraný veku dieťaťa.

Zmena úpravy styku

V prípade ak chcete zmeniť úpravu stretnutí (rozšíriť alebo zúžiť počet dní určených na stretnutia), prípadne chcete požiadať o zákaz styku, je možné na súd podať „Návrh na zmenu úpravy styku“ alebo „Návrh na zákaz styku“. V návrhu je potrebné čo najviac vysvetliť, kvôli čomu podávate niektorý z uvedených návrhov. Pri podaní týchto návrhov postupujte podobne ako to je uvedené v časti Aké mám práva - Občiansko-právne konania -Deti.