Nachádzate sa tu

Prečo sa niektorí muži správajú násilne

Jednou z častých otázok, ktoré si ľudia v súvislosti s násilím páchaným na ženách v párových vzťahoch kladú je prečo sa niektorí muži správajú k svojim partnerkám, alebo manželkám násilne. Primárna príčina násilného správania mužov je v historicky podmienených tradičných predstavách o role žien a mužov v spoločnosti a v domácnosti. Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je rodovo podmienené a je priamym dôsledkom nerovného rozloženia moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. V dôsledku nerovného postavenia mužov a žien a v dôsledku tradičných predstáv o ženách a mužoch je násilie páchané na ženách ešte stále spoločnosťou značne tolerované. Muži, ktorí sa správajú násilne sa takto správajú pretože môžu. Je dôležité, aby celá spoločnosť, ako aj jednotlivci povedali jasné nie násiliu páchanému na ženách. Takýmto postojom vyjadria mužom, ktorí sa správajú násilne, že takéto správanie je neprijateľné a nebude tolerované.

Násilné správanie je voľba

V spoločnosti existujú rôzne mýty, ktoré hovoria o tom, že muži sa k svojim partnerkám správajú násilne kvôli tomu, že pijú, alebo berú drogy, alebo majú výbušnú povahu a nedokážu ovládať svoj hnev. V skutočnosti sa takto správajú vedome. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa väčšina z nich nespráva násilne k svojim nadriadeným, alebo kamarátom, ani vtedy keď sú rozčúlení. Muži, ktorí sa k svojim partnerkám, alebo manželkám správajú násilne vedia čo robia a sú tí, ktorí rozhodujú o tom kedy, kde, ako a voči komu sa budú správať násilne.

Násilné správanie je naučené a odpozorované správanie

Muži, ktorí sa k svojim partnerkám, alebo manželkám správajú násilne sa naučili, že takéto správanie je v poriadku. Keďže násilie páchané na ženách nie je ojedinelý jav, mnohí muži mohli vo svojich pôvodných rodinách zažiť násilné správanie mužov voči ženám, ktoré bolo tolerované. Tento vzorec správania môžu opakovať vo svojich vzťahoch. Tiež mohli od iných ľudí vo svojom okolí počuť negatívne a ponižujúce vyjadrenia na adresu žien. Takéto postoje k ženám sú nezriedka prezentované aj v médiách. Ak si muži tieto postoje osvoja, môže sa stať, že sa budú k ženám správať ako k menejcenným osobám, ktoré ich majú poslúchať a robiť to, čo im povedia.

Násilné správanie je o moci a kontrole

Cieľom násilného správania je získať a udržať si absolútnu moc a kontrolu nad životom ženy. Muži sa z kultúry naučia, že v spoločnosti majú moc oni. Mnohí sa často správajú mocensky aj v intímnych vzťahoch a moc a kontrolu nad svojimi partnerkami, alebo manželkami dosahujú násilným správaním.