Nachádzate sa tu

Predbežné opatrenia

Zákaz vstupu do bytu (§ 76 ods.1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len O.s.p)

Ak súd nariadi manželovi alebo partnerovi, ktorý sa k vám a/alebo vašim deťom správal násilne, dočasný zákaz vstupu do bytu alebo domu, môže to prispieť k zvýšeniu ochrany a bezpečia vás a vašich detí. Je potrebné, aby ste súdu preukázali, že ste vy a/alebo deti ohrozené násilím. Zákon umožňuje predbežným opatrením dočasne zakázať vstup do bytu alebo domu osobe, ktorá je dôvodne podozrivá z násilia. Ak váš manžel alebo partner poruší rozhodnutie súdu a vstúpi do bytu, máte právo zavolať políciu. Porušenie rozhodnutia súdu je trestný čin.

Výživné a zverenie detí ( § 76 ods. 1 O.s.p.)

Návrh na predbežné opatrenie na zverenie maloletých detí a určenie výživného môžete podať na súd spravidla po odchode zo spoločnej domácnosti. Ak sa otec dieťaťa nepodieľa na starostlivosti o dieťa (finančne alebo inak, napríklad dieťaťu nič nekupuje a pod.), súd ho môže predbežným opatrením zaviazať k plateniu výživného. Spravidla môže nariadiť povinnosť platiť minimálne výživné vo výške cca 25 EUR mesačne na jedno maloleté dieťa. Predbežným opatrením môže súd nariadiť odovzdanie dieťaťa do starostlivosti rodiča a môže upraviť aj stretnutia maloletého dieťaťa s druhým rodičom.