Nachádzate sa tu

Projekty

Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji (2020- 2021)

Hlavným cieľom projektu je prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v KSK prostredníctvom poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva ženám  zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Rýchla a účinná špecializovaná pomoc a podpora prispieva k zmierňovaniu a/alebo odstraňovaniu závažných negatívnych dopadov násilia na ženy a ich deti a tiež k prevencii vrážd žien a detí v dôsledku násilia.

Projekt realizujeme vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

kosicky_samospravny_kraj.jpg


Od informácií k lepšej ochrane a podpore žien zažívajúcich násilie (2019)

Projekt je zameraný na ľudské práva žien zažívajúcich násilie. Násilie na ženách je porušovaním práv žien. Na jeho riešení sa podieľajú mnohí aktéri –inštitúcie, MVO a verejnosť. Preto je potrebné, aby mali dostupné relevantné informácie o násilí na ženách ako porušovaní ľudských práv a dokázali adekvátne reagovať na potreby žien a náležite ich chrániť. Cieľom projektu je prispieť k ochrane žien pred násilím a k dodržiavaniu ich práv prostredníctvom zvyšovania informovanosti a povedomia, podpory zapojenia verejnosti do boja proti násiliu na ženách a rozvíjania spolupráce medzi inštitúciami. Viac informácií o aktivitách projektu nájdete tu.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.


Inspiring World Campaign 2019


Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality (2019-2022)


Inspiring World Campaign 2018


Ochrana a podpora žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch (2018)


Inspiring Women 2017 - "Women for Women"


Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji (2018- 2019)

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva  ženám  zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom (ďalej len násilie) a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v KSK. Dostupnosť rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života klientky a jej detí a k zmierňovaniu a/alebo odstraňovaniu závažných negatívnych dopadov násilia na ich život a tiež k prevencii vrážd žien a detí v dôsledku násilia. Komplexné špecializované poradenstvo bude poskytované v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi s primárnym cieľom zabezpečiť bezpečie žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Projekt realizujeme vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

kosicky_samospravny_kraj.jpg


Spolupráca ako nástroj na lepšiu ochranu a podporu žien zažívajúcich násilie a ich detí (2017)


Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji (2015-2017)


KONAJME! - Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (2016)


Podpora procesov sieťovania MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujú k vytvoreniu formálnej národnej siete (2014-2016)


KONAJME! - Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (2015)


Národný projekt prevencia a eliminácia násilia na ženách (2014-2015)


Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom Slovensku (2014-2015)


Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji (2014-2015)

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva  ženám  zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom (ďalej len násilie) a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v KSK. Dostupnosť rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života klientky a jej detí a k zmierňovaniu a/alebo odstraňovaniu závažných negatívnych dopadov násilia na ich život a tiež k prevencii vrážd žien a detí v dôsledku násilia. Komplexné špecializované poradenstvo bude poskytované v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi s primárnym cieľom zabezpečiť bezpečie žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Projekt realizujeme vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

kosicky_samospravny_kraj.jpg


Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie (2013-2016)

Projekt bol podporený sumou 121 111 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie" je Posilnenie zraniteľných skupín.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom  Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku  2016. Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
webové stránky správcu programu: www.osf.sk, www. eeango.sk

 eea_logo_bez_krivky.jpg      logo_2.jpg


KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (2013)

Cieľom projektu bola realizácia kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2013, ktorá bola špecificky zameraná na zvýšenie informovanosti širokej a odbornej verejnosti, mladých ľudí o násilí páchanom na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a o potrebe spoločného úsilia v boji proti tomuto závažnému spoločenskému problému a prispenie k zvýšeniu angažovanosti širokej verejnosti, odbornej verejnosti a mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách a na ochrane ľudských práv žien a podporiť širokú verejnosť, odbornú verejnosť a mladých ľudí vo vyjadrovaní postojov k dôležitým spoločenským a ľudsko-právnym témam.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectva USA na Slovensku a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.

mzvaez.jpg  americka_ambasada.jpg     kingdom_of_the_netherlands.jpg


Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu (2013)

Cieľom projektu bolo prispieť k zmene vnímania a nazerania širokej a odbornej verejnosti na násilie páchané na ženách ako na rodovo podmienené násilia, porušovania ľudských práv žien a závažného celospoločenského problému prostredníctvom vytvorenia komplexnej internetovej informačnej a poznatkovej databázy o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch ako rodovo podmieneného násilia a tzv. dating violence (násilia páchaného na dievčatách a mladých ženách v intímnych vzťahoch mladých ľudí, ktorí spolu nezdieľajú spoločnú domácnosť) pre širokú verejnosť, odbornú verejnosť a ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

mpsvar.png


Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji (2013)

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva  ženám  zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom (ďalej len násilie) a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v Košickom samosprávnom kraji. Dostupnosť rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života klientky a jej detí a k zmierňovaniu a/alebo odstraňovaniu závažných negatívnych dopadov násilia na ich život a tiež k prevencii vrážd žien a detí v dôsledku násilia. Komplexné špecializované poradenstvo bude poskytované v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi s primárnym cieľom zabezpečiť bezpečie žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

kosicky_samospravny_kraj.jpg


Všeobecná podpora – Fenestra (2012)

Cieľom všeobecnej podpory našej organizácie bolo realizovať aktivity v rámci niektorých z identifikovaných oblastí strategického rozvoja organizácie, ktoré vzišli z novej päťročnej organizačnej stratégie na roky 2011 až 2016 a prispieť k udržateľnosti organizácie vďaka finančnej podpore jej bežného chodu.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (2012)

Cieľom projektu bola realizácia kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2012, ktorá bola špecificky zameraná na zvýšenie informovanosti širokej a odbornej verejnosti, mladých ľudí o násilí páchanom na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a o potrebe spoločného úsilia v boji proti tomuto závažnému spoločenskému problému a prispenie k zvýšeniu angažovanosti širokej verejnosti, odbornej verejnosti a mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách a na ochrane ľudských práv žien a podporiť širokú verejnosť, odbornú verejnosť a mladých ľudí vo vyjadrovaní postojov k dôležitým spoločenským a ľudsko-právnym témam.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Úradu vlády SR, Veľvyslanectva USA na Slovensku a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.

urad_vlady_sr.png embassy_usa.png        kingdom_of_netherlands.png


PROTECT II: Capacity Building in Risk Assessment and Safety Management to Protect High Risk Victims /Rozvíjanie kapacít v oblasti odhadu nebezpečenstva a manažmentu bezpečia s cieľom chrániť ženy, ktoré sú vystavené zvlášť závažným formám násilia v intímnych vzťahoch/ (2011-2012)

Na tomto projekte sme spolupracovali ako partnerská organizácia s Európskou sieťou ženských mimovládnych organizácií Women Against Violence Europe (WAVE). Projekt bol zameraný na zvýšenie kapacít pracovníkov a pracovníčok štátnych a verejných inštitúcií  a MVO v oblasti multi-inštitucionálnej spolupráce, odhadu nebezpečenstva a manažmentu bezpečia. Hlavnými aktivitami projektu boli: prezentácia výstupov výskumu zberu údajov o výskyte násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a vrážd žien v dôsledku takéhoto násilia, vytvorenie tréningového manuálu pre inštitúcie a MVO v oblasti multi-inštitucionálnej spolupráce, odhadu nebezpečenstva a manažmentu bezpečia, seminár k vytvorenému tréningovému manuálu a prezentácia výstupov projektu na záverečnej konferencii.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu DAPHNE.

wic.jpg


Zvýšenie bezpečia žien a ich detí a účinností intervencií zainteresovaných inštitúcií v kontexte multi-inštitucionálnej spolupráce (2011)

Zámerom tohto projektu bolo zužitkovať doterajšie skúsenosti a dosiahnuté úspechy v oblasti budovania multi-inštitucionálnej spolupráce pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch na prehĺbenie spolupráce medzi vybranými orgánmi verejnej správy, štátnej správy, samosprávy a inými aktérmi, ďalšie zvyšovanie povedomia o tejto problematike a rozvíjania zručností zamestnancov a zamestnankýň týchto vybraných aktérov pri riešení prípadov násilia, zvyšovanie povedomia o možnostiach a význame spolupráce v tejto oblasti a prípravu nevyhnutných podmienok na realizáciu konkrétnych krokov v rámci spolupráce medzi inštitúciami zastúpenými v Pracovnej skupine na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Košiciach.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

min_vnutra_sr.png


Posilnenie žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a ich detí prostredníctvom šírenia špecializovaných prístupov k pomoci a podpore (2011)

Cieľom projektu bolo zmiernenia a odstránenia dopadov násilia na vzájomný vzťah mamy a dieťaťa, scitlivenie odborníčok/kov pracujúcich s deťmi v rámci problematiky traumy u detí a zvyšovania povedomia odborníčok/kov o dopadoch násilia na vzťah mamy a dieťaťa, ktoré je možné zmierniť/odstrániť prostredníctvom Programu pre mamy a deti.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie SPP.

nadaciaspp.gif


Mladí ľudia proti násiliu páchanému na ženách (2011)

Tento projekt bol zameraný na zvýšenie občianskeho aktivizmu mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom súťaže o najlepšiu fotografiu, najlepší plagát a najlepší video spot s vyjadrením odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách a rešpektovania ľudských práv žien. Súťaž bola jednou z aktivít kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2011.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie Tatra banky.

nadacia_tb.png


KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (2011)

Cieľom projektu bola realizácia kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2011, ktorá bola špecificky zameraná na zvýšenie informovanosť širokej a odbornej verejnosti, mladých ľudí o násilí páchanom na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a o potrebe spoločného úsilia v boji proti tomuto závažnému spoločenskému problému; vytvorenie priestoru na diskusiu pre odbornú verejnosť o  význame a potrebe koordinovanej spolupráce medzi orgánmi verejnej a štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a inými aktérmi pri prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách; prispenie k zvýšeniu angažovanosti verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách a na ochrane ľudských práv žien a podporiť verejnosť vo vyjadrovaní postojov k dôležitým spoločenským a ľudsko-právnym témam a k zvýšeniu angažovanosti mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách a na ochrane ľudských práv žien a podporu a posilnenie mladých ľudí vo vyjadrovaní postojov k dôležitým spoločenským a ľudsko-právnym témam.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Úradu vlády SR, Veľvyslanectva USA na Slovensku, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.

urad_vlady_sr.png embassy_usa.png    norwegian_embassy.png           kingdom_of_netherlands.png


PROTECT I: Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence /Identifikácia a ochrana žien a detí vystavených hrozbe zvlášť závažného rodovo podmieneného násilia/ (2010-2011)

Ako partnerská organizácia sme sa podieľali na realizácii projektu PROTECT I, ktorého cieľom je prispieť k prevencii a zníženiu výskytu najzávažnejších foriem rodovo podmieneného násilia páchaného na dievčatách, ženách a ich deťoch, akými sú vážne ublíženie na zdraví, vraždy a pokusy o vraždu vrátane tzv. zločinov a vrážd žien spáchaných v mene cti.

Projekt pozostáva zo série aktivít: výskum o štatistikách prípadov vrážd žien a pokusov o vraždu, prehľad štúdií o odhade nebezpečenstva výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a vrážd žien v dôsledku takéhoto násilia, výskum o štandardoch ochrany a dostupnej pomoci a podpory pre ženy vystavené zvlášť závažným formám násilia, stretnutia odborníčok a odborníkov týchto oblastiach a on-line informačné centrum, ktoré bolo spustené na webovej stránke organizácie WAVE.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu DAPHNE.

wic.jpg


Mladé ženy proti násiliu páchanému na ženách /Young Women and Girls Campaign against Gender Violence/ (2010-2011)

Projekt bol zameraný na zvýšenie aktivizmu a angažovanosti mladých žien a dievčat v boji proti násiliu páchanému na ženách, na vytvorenie bezpečného priestoru pre mladé ženy a dievčatá, v ktorom by mali možnosť hovoriť o svojich postojoch, názoroch a skúsenostiach a poskytnutie priestoru na realizáciu ich vlastných aktivít v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie Filia die Frauenstiftung.

filia.png


Všeobecná podpora – Fenestra (2010–2011)

Cieľom všeobecnej podpory našej organizácie bolo realizovať aktivity v rámci niektorých z identifikovaných oblastí strategického rozvoja organizácie, ktoré vzišli z novej päťročnej organizačnej stratégie na roky 2011 až 2016.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


Back Up The Children (2010)

Projekt bol realizovaný za účelom zvýšenia kvality pomoci ponúkanej traumatizovaným deťom a zvýšenia povedomia a úrovne zručností odborníkov a odborníčok, ktorí a ktoré im pomáhajú. Na tomto projekte spolupracovali odborníci a odborníčky zo šiestich európskych krajín (Nemecka, Estónska, Maďarska, Portugalska a Slovenska). Spoločne vytvorili 30 minútový film určený na vzdelávanie odborníkov a odborníčok, ktorí a ktoré  vo svojej práci prichádzajú do kontaktu s traumatizovanými deťmi. Film je doplnený podrobnými a praktickými tréningovými materiálmi.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu DAPHNE III.

logo_therapeutische.gif


Šírenie informácií ako nástroj ochrany žien pred násilím a zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách (2009)

Zámerom projektu bolo zvýšenie bezpečia žien zažívajúcich násilie v párových vzťahov a ich detí prostredníctvom zlepšenia prístupu k informáciám týkajúcim sa ich bezpečia a ochrany, dostupnosti podporných služieb a informácií o bezpečnom používaní informačných technológií v procese hľadania podpory na webovej stránke organizácie a pomoci a zvyšovanie povedomia širokej a odbornej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch prostredníctvom lepšieho prístupu k relevantným informáciám.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

min_vnutra_sr.png


Problematika násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v životoch mladých ľudí (2008-2009)

Zámerom projektu bolo sprístupniť dôležité informácie o násilí páchanom na ženách pre čo najväčší počet mladých ľudí. V rámci projektu sme rozšírili webovú stránku www.bunker.sk o informácie pre staršie deti a mladých ľudí a otvorili sme na Slovensku novú tému – násilie vo vzťahoch mladých ľudí (dating violence).

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom a Nadácie Pontis – Zamestnanecký grantový program ČSOB FS.

hodinadetom.gif         pontis.gif


Bezpečný ženský dom - nástroj na uplatňovanie ľudských práv žien a detí (2008–2009)   

Zámerom projektu bolo šíriť informácie o role bezpečných ženských domov ako nástrojov na uplatňovanie práv žien a detí na bezpečie a dôstojný život. V rámci projektu sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu v Košiciach, na ktorej sa zúčastnilo 87 účastníkov a účastníčok zo Slovenska a 34 účastníkov a účastníčok zo zahraničia – zo 14 európskych krajín a USA. Vydali argumentačný materiál o role bezpečných ženských domov, o cieľoch a princípoch, ktorými sa riadia a o zodpovednosti štátu za ich kvalitu.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Slovensko – českého ženského fondu, U. S. Steel Košice, Úradu Košického samosprávneho kraja a Magistrátu mesta Košice.

logo_2.jpg         scwf.jpg              ussk_2008.gif         kosicky_samospravny_kraj.jpg  02_logo_ke_vertikalne_inverzne.jpg


X. konferencia WAVE (2008) 

V spolupráci s kanceláriou európskej siete WAVE vo Viedni sme v Košiciach zorganizovali výročnú konferenciu európskej siete Women Against Violence Europe. Na konferencii sa zúčastnili zástupkyne focal pointov siete WAVE z 15 európskych krajín a USA. Konferencia prebiehala vo forme workshopov a bola orientovaná na témy týkajúce sa trendov vo vývoji služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Slovensko – českého ženského fondu, U. S. Steel Košice.

wic.jpg  logo_2.jpg           scwf.jpg         ussk_2008.gif


Mosty k pomoci: Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráce (2008)

Koordinácia Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v meste Košice. V rámce projektu absolvovali členovia a členky Pracovnej skupiny špecifický scitlivovací tréning v téme násilia páchaného na ženách, počas pracovnej cesty do Viedne sa zoznámili s modelom spolupráce inštitúcií pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie, a zrealizovali monitoring východiskovej situácie v oblasti ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v Košiciach.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

min_vnutra_sr.png


Hovorím s mamou o násilí. Dopad násilia páchaného v párových vzťahoch na vzťah matky – dieťa (2007-2008)

Realizácia programu zameraného na rekonštrukciu a posilnenie vzťahov žien, ktoré zažili násilie v párových vzťahoch, a ich detí. Výstupom projektu sú publikácie Žijeme spolu bez násilia, ktorej cieľom je pomôcť ženám pochopiť dôsledky násilia na ich deťoch a na ich vzájomnom vzťahu, a Ja a mama – pracovná obrázková kniha obsahujúca aktivity zamerané na posilnenie vzťahu matky a dieťaťa.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácia SPP, Nadácia pre deti Slovenska – Fond Hodina deťom a Ministerstva vnútra SR – Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

nadaciaspp.gif   hodinadetom.gif       min_vnutra_sr.png


IMPROVE Quality Services for Victims of Domestic Violence (2007–2008)   

Projekt, ktorého bola Fenestra partnerskou organizáciou, zastrešovala európska sieť organizácií bojujúcich proti násiliu páchanému na ženách a deťoch WAVE (www.wave-network.org) . Projekt bol zameraný na šírenie konceptu špecifickej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti v niekoľkých európskych krajinách. V rámci projektu sme absolvovali Tréning tréneriek, v Košiciach zorganizovali tréning o európskych štandardoch pre špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a do slovenčiny sme preložili publikáciu Away from Violence – manuál pre zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov pod názvom Cesta z násilia.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu DAPHNE.

wic.jpg


Spoločná intervencia – cesta k prevencii domáceho násilia (2007)

Cieľom projektu bolo iniciovať spoluprácu inštitúcií na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v Košiciach. Výstupom projektu bol vznik Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v meste Košice a slovenský preklad zahraničnej publikácie Mosty k pomoci.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva vnútra SR – Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

min_vnutra_sr.png


 Príprava profesií na riešenie špecifických potrieb rómskych žien a migrantiek – obetí násilia páchaného v párových vzťahoch (2006–2007)    

Cieľom projektu bola príprava a pilotné overenie tréningového modulu v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch so zameraním na ženy z menšín. Projekt bol realizovaný v spolupráci s EsFem.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


JOIN-THE-NET III (2006)      

Fenestra bola partnerská organizácia európskeho projektu koordinovaného nemeckou organizáciou  Therapeutische Frauenberatung e.V. z Göttingenu. Cieľom projektu bolo zvýšiť citlivosť relevantných profesií na symptómy posttraumatickej stresovej poruchy vyvolanej násilím páchaným na ženách. V rámci projektu sme na Slovensku zrealizovali tréningy pre 75 ľudí z  rôznych profesií o symptómoch posttraumatickej stresovej poruchy spôsobenej násilím a o vhodných postupoch pri práci s traumatizovanými ženami a deťmi.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu DAPHNE.

logo_therapeutische.gif


Webová stránka www.bunker.sk (2006)

Príprava a spustenie webovej stránky o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch, určenej pre deti.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie Tatra banky.

nadacia_tb.png


Štandardy poskytovania služieb týraným ženám (2006)

Cieľom projektu bolo identifikovať úspešné modely poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti a v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami vypracovať štandardy poskytovania služieb pre túto cieľovú skupinu.    

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

scwf.jpg    mpsvar.png


Konferencie WAVE (2005, 2006, 2007, 2009)

Aktívna účasť zástupkýň organizácie ako focal pointu WAVE za Slovensko na konferenciách WAVE v Kodani (2005), v Lisabone (2006), vo Viľňuse (2007) a vo Viedni. Cestovné granty.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


Pilotný projekt zaškolenia psychologičiek na identifikáciu násilia v rodine a prípravu detí na výsluchy (2005–2007)      

Zámerom projektu bolo zlepšenie dostupnosti podpory pre deti žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch prostredníctvom zaškolenia a stretávaní s pracovníčkami košických pedagogicko-psychologických poradní.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom.

hodinadetom.gif


Bridging Gaps (2005-2006)

Projekt, do ktorého je zapojených 11 európskych krajín, koordinovala kancelária európskej siete WAVE – Európske ženy proti násiliu. Cieľom projektu bola výmena skúseností a poznatkov o koordinovanej spolupráci medzi ženskými podpornými službami a štátnymi inštitúciami pri zastavovaní násilia páchaného na ženách. 12-mesačný projekt vyústil do vypracovania manuálu pre iniciovanie spolupráce MVO a inštitúcií pri prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách s príkladmi dobrej praxe. Fenestra v tomto projekte zastupovala Slovensko.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európska komisia z programu DAPHNE.

wic.jpg


Budovanie spolupráce polície a ženských podporných služieb pri ochrane obetí domáceho násilia (2005-2006)

Výroba a distribúcia letákov pre políciu a ženy zažívajúce násilie hľadajúce pomoc na polícii. Projekt zrealizovaný v spolupráci z mimovládnou organizáciou Žena v tiesni z Martina.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Philip Morris Slovakia s.r.o.


Court Watch (2005-2006)

Realizácia monitoringu výskytu rodových stereotypov a mýtov o násilí páchanom na ženách v súdnej praxi pri prejednávaní prípadov násilia páchaného na ženách.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu a Ústredia práce, rodiny, a sociálnych vecí SR.

scwf.jpg        main_logo.gif


Udržateľnosť dostupnosti služieb pre týrané ženy a ich deti v košickom regióne (2005-2006)

Projekt bol zameraný na udržateľnosť a rozvoj pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v poradenskom centre Fenestry.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie SPP.

nadaciaspp.gif


Umlčané svedkyne – výstava (2005)

V rámci projektu sme zrekonštruovali staré a vyrobili nové figuríny pre výstavu Umlčané svedkyne. Prezentácia výstavy Umlčané svedkyne prebehla v priestoroch Auparku v Bratislave pri príležitosti 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Výstavu organizačne zabezpečil Slovensko-český ženský fond.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


Tréning tréneriek pre oblasť násilia páchaného na ženách (2005)

Zámerom projektu bolo zvýšenie kapacít pre školenie rôznych profesií v problematike násilia páchaného na ženách. Zrealizovali sme prvý tréning tréneriek v problematike násilia páchaného na ženách pre pracovníčky ženských MVO – absolventky 100-hodinových tréningov.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

mpsvar.png


Umlčané svedkyne – výstava (2005)

Prezentácia výstavy Umlčané svedkyne v galerijných priestoroch U. S. Steel v Košiciach.

Projekt sme realizovali vďaka podpore U. S. Steel Košice.

ussk_2008.gif


Predstavenie 5-ročnej činnosti organizácie v téme násilia páchaného na ženách (2005)

Výroba reprezentačného materiálu o Fenestre k 10-ročnému výročiu založenia Fenestry.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Slovensko-českéhého ženskéhého fondu.

scwf.jpg


Integrovaná pomoc na zmiernenie následkov týrania (2004–2005)

Rozvoj foriem pomoci a podpory pre deti klientiek Fenestry: príprava na výsluchy a vypočúvania.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom.

hodinadetom.gif


Slovenský monitor ženských ľudských práv (2004–2005)     

Šírenie informácií o dodržiavaní ľudských práv žien na Slovensku so zameraním na práva žien zažívajúce násilie prostredníctvom medzinárodnej webovej stránky www.stopvaw.org v partnerstve s Advocates for Human Rights z USA. Časť webovej stránky www.stopvaw.org pre Slovensko aktualizujeme dodnes.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti.

logo_2.jpg


Príprava pomáhajúcich: Špecializovaná odborná príprava nezamestnaných žien pre sociálne služby a sociálne podnikanie (2004–2005)      

Projekt podporený v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov flexibilita trhu práce z EU programu PHARE zameraný na zvýšenie kvalifikácie nezamestnaných žien pre prácu v sociálnych službách.

Projekt sme realizovali vďaka podpore PHARE – EU, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.


Away From Violence (2004)

Vďaka ročnému projektu z roku 2007, realizovaného v rámci programu Daphne II „IMPROVE – Kvalitné služby pre obete domáceho násilia“ bol manuál "Cesta z násilia" preložený do ďalších šiestich jazykov: poľštiny, gréčtiny, slovinčiny, rumunčiny, slovenčiny a estónčiny. Dovtedy bol manuál preložený už do ôsmich jazykov: nemčiny, angličtiny, fínčiny, taliančiny, portugalčiny, maďarčiny, srbochorvátčiny a litovčiny. Tento manuál bol v rámci projektu IMPROVE aj základom pre vznik konceptu tréningu trénerov a tréneriek v téme zakladania a prevádzkovania ženských domov a iných služieb pre ženy, ktoré zažili, alebo zažívajú domáce násilie, a ich deti. Koncept, v rámci projektu IMPROVE, vyvinul tím expertiek zo 14 európskych krajín. Dôvodom pre vznik tohto manuálu v rámci prvého aj druhého projektu bolo nespočetné množstvo otázok, ktoré kancelária WAVE dostala od žien a ženských organizácií, ktoré mali v úmysle založiť ženský dom a potrebovali základné informácie o plánovaní a nevyhnutných prevádzkových krokoch. Manuál je týmto potrebám prispôsobený. Hlavným cieľom manuálu „Cesta z násilia“ je zaoberať sa praktickými problémami, s ktorými sa môžu stretnúť ženy, ktoré zakladajú, organizujú, prevádzkujú a pracujú v ženskom dome, hoci sa stručne venuje aj špecifickému teoretickému pozadiu násilia páchaného na ženách.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Európska komisia z programu DAPHNE III.

wic.jpg


Vianoce pre klientky ZZŽ Fenestra a ich deti (2004)

Pre klientky Fenestry a ich deti sme v košickom Bábkovom divadle pripravili vianočné predstavenie spojené s rozdávaním darčekov. Klientkam v ťažkej finančnej situácii sme z grantu finančne prispeli na predvianočné nákupy.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konto Orange – Daruj Vianoce.

logo.gif


Udržateľnosť profesionálnej podpory organizácií poskytujúcich poradenské služby týraným ženám (2004)

100-hodinový tréning pre psycho-sociálne profesie zameraný na podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

mpsvar.png


Šírenie skúseností v oblasti právneho poradenstva a právnej pomoci pre ženy v SR, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch (2004)

Vyhodnotenie piatich rokov poskytovania sociálno - právneho poradenstva a právnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch, spojená s vydaním publikácie Ženy a paragrafy pre absolventky školiacich aktivít organizovaných ZZŽ Fenestra, a s workshopom pre ženské mimovládne organizácie pôsobiace v téme násilia páchaného na ženách aj záujemkyne zo štátneho aj súkromného ziskového sektora.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Heinrich Boell Foundation.

4d02bf641d72f0590a91527321e19bb0_400x400.jpeg


Umlčané svedkyne (2004)

Slovenská premiéra výstavy pripomínajúca príbehy žien a detí zavraždených v dôsledku násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Výstavu sprevádzalo  autorské pouličné divadelné predstavenie Babské mystériá (banskobystrické Divadlo na rázcestí a dobrovoľníčky Fenestry).

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti a súkromných darcov.

logo_2.jpg


Diskusný deň k otázkam ženských ľudských práv pri príležitosti osláv 8. marca (2004)

Projekt realizovaný v spolupráci s UNDP, UNIFEM a UNFPA.


Pilotný projekt spolupráce s okresnými oddeleniami Policajného zboru SR v Košickom a Prešovskom kraji (2003-2004)

Prvý vzdelávací program pre príslušníkov polície prvého kontaktu, spojený s vytvorením návrhu smerníc pre postupy polície v prípadoch násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a overovaním ich používania v praxi.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti a Kanadského veľvyslanectva.

logo_2.jpg


Podpora týraných detí v období vyšetrovania trestného činu (2003–2004)      

Projekt zameraný na zavedenie novej formy podpory detí našich klientiek  – príprava detí na vypočúvanie a výsluchy. V rámci projektu sme tiež preložili  poľský materiálu Ideme na výsluch a pre naše klientky pripravili leták Ako podporiť svoje dieťa v období vyšetrovania trestnej činnosti súvisiacej s týraním.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom.

hodinadetom.gif


Profesionálna podpora organizáciám poskytujúcim poradenstvo týraným ženám (2003)

100-hodinový tréning pre pracovníčky štátnych aj neštátnych zariadení poskytujúcich pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilia v párových vzťahoch..

Projekt sme realizovali vďaka podpore Úradu vlády a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

urad_vlady_sr.png  mpsvar.png


Ďalšie kroky k zmene v oblasti vymožiteľnosti práva pre ženy – obete násilia (2003)

Monitoring uplatňovania legislatívnych zmien týkajúcich sa ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí na obvodných oddeleniach Policajného zboru SR. Výstupy monitoringu preukázali nepripravenosť polície aplikovať legislatívne úpravy z roku 2002.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konzorcia Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko.


Evaluácia činnosti Záujmového združenia žien Fenestra (2002–2003)      

Predmetom projektu bola prvá externá evaluácia organizácie.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti.

logo_2.jpg


Aktivity ku kampani Piata žena (2002–2003)      

V druhom ročníku kampane Piata žena sme sa sústredili na aktivity v regióne. Najvýznamnejšie aktivity:

Oslavy V-day - uvedenie premiéry divadelného predstavenia Eve Ensler Monológy vagíny (Košice, Prešov, Banská Bystrica), house party, premietanie video spotov zo zahraničných kampaní proti násiliu na ženách, výroba a predaj tričiek. Odborný seminár Právne aspekty pri poskytovaní pomoci pre ženy - obete násilia v párových vzťahoch. Odborný seminár Možnosti skupinovej práce so ženami – obeťami násilia v intímnych vzťahoch. Workshop Práca s traumatizovanými ženami (rakúska lektorka Renate Egger). Verejná prednáška Vývoj hnutia ženských domov v Rakúsku (Renare Egger)

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konzorcia Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko, Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti.

logo_2.jpg


Silné ženské MVO ako nástroj spoločenskej zmeny (2002 – 2004)      

Projekt realizovaný v spolupráci s humenskou MVO ProFamilia bol zameraný na posilnenie v zmysle dlhodobej udržateľnosti organizácií. V rámci projektu sme zakúpili priestory pre prevádzkovanie poradenského centra a personálne sme posilnili organizáciu.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konzorcia Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko z Programu inštitucionálneho posilnenia.


Možnosti skupinovej terapie pri zmiernení následkov týrania (2002 – 2003)      

V rámci projektu sme zaviedli pre deti našich klientiek novú formu podpory - skupinovú psychoterapiu.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom.

hodinadetom.gif


Vianočný večierok pre diagnostické centrum v Košiciach (2002)

Pre deti z diagnostického centra sme pripravili vianočný večierok s hrami a maskami.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konta Orange - Daruj Vianoce.

logo.gif


Udržateľnosť feministickej krízovej intervencie ako cesta k zmene v oblasti ženských ľudských práv (2002)     

100-hodinový tréning pre pracovníčky ženských MVO a zariadení poskytujúce sociálne služby pre ženy.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Konzorcia Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko.


Mediálna Kampaň: Nulová Tolerancia Násilia Voči Ženám – kampaň Piata žena (2001-2002)       

K prvej celonárodnej kampani v téme násilia páchaného na ženách sme okrem výrazného podielu na koordinácii kampane prispeli aj prevádzkovaním informačnej linky.

 Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Institute Budapest, Kanadského veľvyslanectva, UNIFEM, Slovenských telekomunikácií. 


Pomoc týraným deťom klientiek Krízového centra Fenestra (2000–2002)

Zámerom projektu bol vznik detského programu. V rámci projektu sme sa zamerali na získanie potrebných vedomostí, inšpirovali sme sa zahraničnými skúsenosťami počas pracovných ciest a zaviedli sme prvé formy pomoci a podpory pre deti našich klientiek.

Projekt sme realizovali vďaka podpore  Nadácie pre deti Slovenska z fondu JSF deťom a Nadácie Pomoc deťom v ohrození.

logo_nds_1200px.png


Zmeny ľudsko-právnej situácie žien v SR pomocou krízovej intervencie (2000-2002)       

Cieľom projektu bolo rozšírenie foriem podpory a pomoci pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch. Získané skúsenosti s vedením podporných skupín žien a s ďalšími formami podpory sme prezentovali na seminári pre pracovníčky podporných služieb pre ženy.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti, Konzorcia Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko a Delegácie európskej komisie.

logo_2.jpg  


Pomoc obetiam násilia páchaného na ženách (2000)

Zámerom projektu bolo posilnenie rozbiehajúceho sa poradenského centra. V rámci projektu sme vytvorili prvú slovenskú webovú stránku venovanú násiliu páchanému na ženách www.stopnasiliu.sk (dnes: www.5zena.sk)

Projekt sme realizovali vďaka podpore Svetovej banky z Programu malých grantov.


Aktívne proti mužskému násiliu (2000)

Regionálna kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia žien bola zameraná na oslovenie a zvýšenie aktivizmu mladých ľudí v obhajobe ľudských práv.  Aktivity: multimediálna akcia, výroba a distribúcia tričiek s textami smerujúcimi proti homofóbii, xenofóbii a rodovým stereotypom.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti.

logo_2.jpg


Vybudovanie miest pomoci pre ženy – obete násilia (1999–2000)      

Cieľom projektu bolo rozbehnúť poskytovanie ambulantných služieb a ubytovania pre obete domáceho násilia. Druhá časť projektu bola neúspešná – kaštieľ mimo Košíc zakúpený za symbolickú cenu sa nám nepodarilo rekonštruovať kvôli nedostatku finančných prostriedkov z dôvodov nesplnenia záväzku MPSVR. Čiastočne zrekonštruovaný kaštieľ sme predali a relevantnú časť grantu vrátili donorovi.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Spojených holandských nadácií.


Právo aj pre ňu (1999-2000)

Projekt umožnil spustenie bezplatnej právnej pomoci a .bezplatného advokátskeho zastupovania žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch. Začiatok projektu sa spája s oficiálnym založením poradenského centra Fenestra

Projekt sme realizovali vďaka podpore Open Society Foundation – Nadácie otvorenej spoločnosti.

logo_2.jpg


Materské centrum Fenestry a rozvoj manažmentu organizácie Fenestra (1999–2000)

Cieľom projektu bolo šírenie myšlienky materských centier na Slovensku a organizačné posilnenie Fenestry. Výstupom projektu bol vznik nových materských centier na Slovensku a začiatok transformácie Fenestry na poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch.

Projekt sme realizovali vďaka podpore NPOA.


 Ester Mirror (1998-1999)  

Prvý monitoring prezentácie jednotlivých prípadov násilia páchaného na ženách v tlačových médiách na Slovensku. Projekt pokračoval do roku 2001 a prezentácia výsledkov bola jednou z aktivít prvého  ročníka celonárodnej kampane Piata žena.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Kanadského veľvyslanectva.