Nachádzate sa tu

Spolupráca ako nástroj na lepšiu ochranu a podporu žien zažívajúcich násilie a ich detí (2017)

Cieľom projektu je prispieť k vyššej dostupnosti účinnej a kvalitnej ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí prostredníctvom rozvíjania multi-inštitucionálnej spolupráce a zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 - Koordinácia činnosti Pracovnej skupiny v Košiciach a jej pravidelné pracovné stretnutia

Pracovná skupina bude pracovať na identifikácii potrieb inštitúcií v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách v zmysle zefektívnenia praxe inštitúcie v tejto oblasti, ako aj potrieb samotných členiek a člena Pracovnej skupiny a tiež očakávame, že bude pokračovať nedávno začatý proces postupnej tvorby strategického plánu Pracovnej skupiny na nasledujúce obdobie.

Aktivita 2 - Analýza práce ženských MVO združených v Bezpečnej ženskej sieti

MVO združené v  Bezpečnej ženskej sieti poskytujú širokú škálu služieb, vrátane podpory žien a detí, ktoré majú skúsenosť s mužským násilím, prevencie a vzdelávacích programov pre mladých ľudí, kampaní na zvyšovanie povedomia a tréningov pre odbornú verejnosť vo verejnom sektore, vrátane polície, zdravotníctva a školstva. Členské organizácia siete sa angažujú na všetkých úrovniach vlády, ovplyvňujú politiky a prax na regionálnej, aj národnej úrovni. Členské MVO siete majú zároveň dobré vzťahy so ženskými MVO na medzinárodnej úrovni. Bezpečná ženská sieť má širokú škálu skúseností a expertízy, z ktorých môže čerpať. Polovica členských organizácií bola založená medzi rokmi 1996 a 2001. Najnovšou organizáciou je OZ HANA, ktorú založili mladé ženy na podporu iných žien v roku 2013. Za ostatných 20 rokov preto členské organizácie BŽS vytvorili alebo sa podieľali na vytváraní dobrej praxe pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách v SR. Táto aktivita je zameraná na zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti v SR o problematike násilia na ženách a o historickom vývoji diskurzu o tejto problematike zo strany ženských MVO. Zároveň aktivita prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o BŽS a tým k posilneniu hlasu ženských MVO.  

V rámci tejto aktivity zozbierame a vyhodnotíme údaje od členských organizácií BŽS o rozsahu a objeme:

 

 • poskytovanej pomoci, podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom (formy/druhy pomoci);
 • vzdelávaní (vrátane hĺbkových vzdelávaní);
 • seminárov;
 • výskumov;
 • projektov (aj národných do ktorých boli členky BŽS zapojené);
 • správ, analýz a publikácií;
 • advokačných aktivít;
 • kampaní (celoštátnych a regionálnych);
 • webových stránok a stránok na sociálnych sieťach;
 • pripomienkovaných zákonov, strategických materiálov nelegislatívnej povahy;
 • participatívnych a expertných orgánov do ktorých sú zapojené členky BŽS;
 • vytvorených vzdelávacích kurzov;
 • rokovaní (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej úrovni, poslancami a poslankyňami NR SR);
 • výziev vláde SR a predstaviteľom a predstaviteľkám ministerstiev;
 • návrhov uznesení v rámci práce participatívnych orgánov a pod.

Ďakujeme Slovensko-českému ženskému fondu a Philip Morris International za podporu.