Nachádzate sa tu

Rozvod

Rozhodovanie o podaní návrhu na rozvod je väčšinou dlhšie a náročné. Priebeh konania o rozvod je často stresujúce obdobie ako pre ženu, tak aj pre deti. V spoločnosti stále prevláda názor, že rozvod ukončí násilné správanie manžela. Keď sa manžel dozvie, že ste podali návrh na rozvod, môže dočasne prestať s násilím a môže sľubovať, že sa zmení. Takáto zmena väčšinou trvá krátko a ako ukazujú skúsenosti žien, vo väčšine prípadov sa manžel vráti k násilnému správaniu. Zmena správania je vedomou stratégiou, od ktorej muž očakáva, že žena návrh na rozvod nepodá, alebo ho stiahne. Môže sa však stať, že manžel vystupňuje násilné správanie a vyhrážanie s cieľom, aby ste návrh na rozvod stiahli. Ak sa obávate ohrozenia, je lepšie podanie návrhu na rozvod odložiť na čas keď budete vy, aj vaše deti v bezpečí.

Návrh na rozvod (§ 22, § 23, § 24, § 25, § 27 Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.)

V prípade, že sa rozhodnete rozviesť, podajte na súd návrh, ktorý označte ako „Návrh na začatie konania o rozvod manželstva“. V prípade, že máte maloleté deti celý názov návrhu znie „Návrh na začatie konania o rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode“. V návrhu opíšte históriu manželstva, uveďte kedy sa manžel začal správať násilne a ako. Je užitočné ak opíšete, v akej miere sa manžel podieľal/podieľa na starostlivosti o deti domácnosť. Pre súd sú dôležité aj informácie o tom, či a ako ste spolu hospodárili. Ďalej uveďte dôvody, ktoré vás vedú k podaniu návrhu a aké rozhodnutie súdu navrhujete (napríklad navrhujete, aby súd manželstvo rozviedol, aby sú zveril deti do vašej starostlivosti a otca zaviazal platiť výživné v určitej výške, aby súd upravil stretnutia detí s otcom).

Ak máte maloleté deti, návrh je potrebné podať v štyroch rovnopisoch. Ak máte plnoleté deti, návrh stačí podať v troch rovnopisoch. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v konaní o rozvod plní úlohu kolízneho opatrovníka detí (§ 31 ods.3 Zákona o rodine), t.j. podáva vyjadrenia a spravidla sa pracovníčka alebo pracovník úradu zúčastňuje aj pojednávaní na súde.

Konanie o rozvod je spoplatnené súdnym poplatkom. Viac o poplatkoch sa dozviete v časti Občiansko-právne konanie.

Povinnou prílohou k návrhu je kópia sobášneho listu, rodného listu dieťaťa (ak z manželstva pochádzajú deti), potvrdenie o tom, že dieťa navštevuje školu/škôlku. K návrhu môžete priložiť ďalšie dôkazy, napríklad potvrdenie o podaní trestného oznámenia, lekárske správy a iné odborné správy, ak chcete súdu zdokumentovať násilné správanie vášho partnera k vám, alebo deťom.

Po podaní návrhu súd začne konanie, v rámci ktorého vás predvolá na pojednávanie. V konaní o rozvod môže prebehnúť viacero pojednávaní. Môže sa stať, že súd nariadi aj znalecké dokazovanie z odboru psychológie. Je to spravidla vtedy, ak sa napr. rodičia nezhodnú, ktorému z nich majú byť zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti. Súd môže deti predvolať aj na pojednávanie, ak je ich vyjadrenie dôležité pre rozhodnutie súdu. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť, ktorý z rodičov je vhodnejší na starostlivosť o deti a tiež aký majú deti vzťah k rodičom a s kým chcú po rozvode žiť. Na ich vyjadrenie môže súd pri rozhodovaní prihliadnuť. V prípade ak nebudete súhlasiť so závermi znaleckého posudku, máte právo sa k nemu vyjadriť.