Nachádzate sa tu

Spoločenský kontext násilia

... Každá spoločnosť má mechanizmy, ktoré legitimizujú, zahmlievajú, popierajú– a tým pestujú – násilie. Dokonca i tam, kde by jednotlivé násilné činy mohli byť odsúdené, mocné spoločenské inštitúcie – štát, rodina, normatívne systémy, ktoré regulujú vzťahy medzi rodmi – sa spolčujú, aby zachovali status quo.

... Rôzne mechanizmy, od ústnej tradície po oficiálne edukačné a právne systémy, určujú normy prípustného správania sa mužov a žien. Tieto normy si ľudia osvojujú od detstva v rodine a utvrdzujú sa v nich pod tlakom okolia, spoločenských inštitúcií a masovokomunikačných prostriedkov. V mnohých spoločenstvách sa deti učia, že muži sú dominantní a že násilie je prijateľný spôsob riešenia konfliktov.

... Násilie nie je nevyhnutné. Medzikultúrny výskum poukazuje na to, že hoci násilie páchané na ženách je integrálnou súčasťou takmer všetkých kultúr, existujú spoločenstvá, ktoré rodové násilie nepoznajú.

... Ženské organizácie a v ostatnom čase i niektoré vlády urobili veľa pre obete násilia a pre zdokumentovanie a zverejňovanie násilia páchaného na ženách. Takmer všade sa toto úsilie stretlo so silným odporom zo strany organizovaného náboženstva, profesionálnych zdravotníkov, súdnictva a polície, pretože všetci považujú domov za svätyňu, a tým tolerujú – v skutočnosti odpúšťajú – väčšinu násilia páchaného na ženách.

... K väčšine aktov násilia páchaného na ženách dochádza v rámci rodiny alebo bezprostredného sociálneho prostredia. Hoci v mnohých prípadoch domáceho násilia dochádza k vážnemu a opakovanému porušeniu zákona, často býva bagatelizované („rodinné nezhody“), a páchateľ je zriedka braný na zodpovednosť. Zároveň bývajú na obetiach drastické následky týrania, od fyzických zranení po ťažké psychické a emocionálne poškodenia, symptómy psychosomatických porúch a sociálnu izoláciu.

... Deti týraných žien sú vždy vystavované násiliu, či už priamo, alebo – ako svedkovia násilných činov páchaných na ich matkách – nepriamo. Deti v takých rodinách vyrastajú v atmosfére násilia. Mnoho z nich sa snaží ochrániť matku pred násilím, vystavujúc sa takto riziku týrania.

... Násilie na ženách predstavuje ťažký spoločenský problém, spôsobujúci veľké psychické, ale aj ekonomické a spoločenské škody. Podľa holandskej štúdie predstavujú celkové výdaje spôsobené násilím na ženách každoročne 200 miliónov Euro. V Švajčiarsku sa odhaduje, že násilie na ženách stojí federálne, kantonálne a miestne správy približne 400 miliónov švajčiarskych frankov ročne.

Citované z publikácie L. L. Heise, J. Pitanguy, A. Germain: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví (Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku). Vydali Pro Familia a Aspekt, 1998.