Nachádzate sa tu

Trestné konanie

Násilie páchané na ženách a deťoch v párových vzťahoch je trestný čin. Na to, aby bola osoba, ktorá sa tohto násilia dopúšťa potrestaná, musí prebehnúť riadne vyšetrovanie, v priebehu ktorého polícia vznesie obvinenie. Potom prokuratúra vznesie obžalobu zo spáchania trestného činu a to na základe návrhu polície. Po podaní obžaloby sa vec spravidla presunie na súd. Súd nariadi pojednávania, počas ktorých sa vykonávajú dôkazy. Na záver súd muža buď odsúdi a uloží mu trest, alebo ho oslobodí spod obžaloby, t.j. zbaví ho viny. Celé trestné konanie od podania trestného oznámenia až po odsúdenie alebo oslobodenie môže trvať aj niekoľko rokov.

Začatie trestného stíhania

Pri vyšetrovaní trestných činov postupuje polícia podľa Trestného poriadku (č.301/2005 Z.z.). Vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní (vyšetrovateľ/ka, poverený policajt/ka). Na základe podaného oznámenia a predbežného vyšetrovania, polícia rozhodne či začne trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania vás upovedomia písomne, formou uznesenia. Polícia vznesie obvinenie voči konkrétnej osobe, pokiaľ výsledky vyšetrovania vedú k podozreniu, že sa dopustila trestného činu. Potom začne polícia podnikať kroky, ktoré súvisia s vyšetrovaním trestného činu. V priebehu trestného vyšetrovania máte viacero práv, o ktorých sa viac dočítate v časti Polícia – Aké máte práva.

Výsluch

Po začatí trestného stíhania, má žena, ktorá zažíva násilie väčšinou postavenie svedkyne - poškodenej, od čoho sa odvíjajú aj jej práva v trestnom konaní. Ak voči deťom smerovalo priamo násilie, môžu byť tiež svedkovia - poškodení. Ak sa voči nim manžel alebo partner nesprával násilne, ale deti videli a/alebo počuli jeho násilné správanie voči vám, môžu mať postavenie svedkov. Aj v jednom aj v druhom prípade môžu byť deti predvolané na výsluch na políciu. Pri vypočúvaní dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, má byť prítomná osoba s pedagogickým vzdelaním, alebo niekto so skúsenosťou v oblasti výchovy mládeže, prípadne znalec/znalkyňa často z odboru psychológia.

Znalecké dokazovanie

V rámci vyšetrovania môže byť nariadené znalecké dokazovanie z odboru psychológie, psychiatrie, alebo z iného lekárskeho odboru. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť viacero otázok z oblasti duševného stavu obvineného, poškodenej a svedkov, alebo posúdiť zranenia v dôsledku fyzických útokov. Znalecké vyšetrenie môžu absolvovať aj deti. O nariadení znaleckého dokazovania, ak ste v postavení svedkyne – poškodenej, budete informovaná uznesením. Námietky voči osobe znalca alebo znalkyne môžete podať do 3 dní od doručenia uznesenia. Máte právo vyjadriť sa k obsahu znaleckého posudku, prípadne žiadať o vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku, ak nebudete so závermi znaleckého posudku súhlasiť. Polícia rozhodne, či vášmu návrhu vyhovie.

Konfrontácia (§125 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z.)

Môže sa stať, že budete pozvaná na konfrontáciu. Znamená to, že na výsluchu na polícii budete, okrem vyšetrovateľa/ky, prítomná vy a váš právnik alebo právnička, manžel alebo partner, ktorý je obvinený a jeho obhajca/kyňa. Cieľom konfrontácie je odstrániť rozpory vo výpovediach. Ak s konfrontáciou nesúhlasíte, resp. máte obavy stretnúť sa na polícii s manželom, bývalým manželom, či partnerom, môžete vykonanie konfrontácie namietať alebo požiadať prokuratúru, aby tento postup polície preskúmala.

Obžaloba (§243 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z.)

Prokuratúra vznesie obžalobu v prípade, ak sú výsledky vyšetrovania dostatočné na to, aby súd mohol prejednať vec. V takom prípade vec prokuratúra presúva na súd, ktorý nariadi vo veci pojednávania.

Súdne konanie (Tretia časť Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z.)

V rámci súdneho konania sa koná hlavné pojednávanie. Počas hlavného pojednávania sú prítomní sudca/ sudkyňa, prípadne iní členovia alebo členky senátu, prokurátor alebo prokurátorka a niekedy aj zapisovateľ/ka. Ak máte v konaní právnika/právničku, má právo zúčastniť sa pojednávania. Na hlavnom pojednávaní prokurátor/ka prednesie obžalobu a následne prebieha dokazovanie spravidla formou výsluchov obžalovaného a svedkov a poškodenej/poškodených.

Na pojednávaní na súde môžete byť prítomná aj vtedy, ak ste už boli pred súdom vypočutá. Môžete navrhovať, aby súd vykonal dôkazy a k vykonaným dôkazom máte právo sa vyjadriť. Máte právo pýtať sa otázky svedkov, ktorí sú vypočúvaní.

Po vynesení rozsudku sa môžete, ako svedkyňa poškodená, odvolať len proti výroku súdu, ktorý sa týka náhrady škody (ak ste si ju počas vyšetrovania uplatnila). Náhradu škody je potrebné riešiť samostatným návrhom v občiansko-právnom konaní.

Iba prokurátor/prokurátorka a obžalovaný majú právo podať odvolanie voči výroku o vine a treste. Ak podá niekto z nich odvolanie, vec sa presunie na krajský súd, ktorý nie vždy nariadi vo veci pojednávanie. To znamená, že môže o podanom odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania.

Dohoda o vine a treste (§ 232 Trestného poriadku č.301/2005 Z.z.)

Konanie o dohode o vine a treste môže začať prokurátor okrem iného vtedy, ak sa obvinený priznal k spáchaniu skutku a uznal vinu. Konanie môže začať na podnet obvineného, ale aj bez takéhoto podnetu. Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor obvineného predvolá. Ak dôjde k dohode, prokurátor podá v rozsahu dohody na súd návrh na schválenie dohody o vine a treste. Dohoda môže obsahovať aj časť o náhrade spôsobenej škody.