Nachádzate sa tu

Výskyt násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

Nie je ľahké presne zmapovať výskyt násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Dôvodom je skutočnosť, že v spoločnosti ešte stále prežíva mnoho mýtov o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch, tradičných predstáv o role žien v rodine a spoločnosti, ako aj predsudkov. Okrem toho v spoločnosti ešte stále prevláda značne vysoká miera tolerancie násilia. V dôsledku toho je násilie, ktoré ženy zažívajú v párových vzťahoch často zľahčované a nezriedka sa vina za násilie presúva z mužov, ktorí sa správajú násilne, na ženy.

Závažná je aj skutočnosť, že ochrana životov a zdravia žien zažívajúcich násilie, ktorú má zabezpečovať štát prostredníctvom relevantných inštitúcií, nie je dostatočná. Svedčí o tom fakt, že ženy a ich deti v dôsledku násilia ešte stále zomierajú.

Mnoho žien zažívajúcich násilie sa preto obáva o svojej skúsenosti hovoriť. Je teda pravdepodobné, že skúsenosti mnohých žien s násilím zostávajú skryté.

Celosvetovo štatistiky uvádzajú, že násilie v párových vzťahoch zažíva v priemere každá piata žena (www.stopvaw.org)

Na základe zistení mnohých štúdií a výskumov v celej Európe sa odhaduje, že v súčasnosti zažíva násilie v párových vzťahoch približne 20 miliónov žien z celkového počtu 230 miliónov žien žijúcich v Európskej únii (Cesta z násilia, WAVE, 2008).

Údaje z posledného reprezentatívneho výskumu výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách, ktorý v roku 2008 realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny hovorí, že na Slovensku zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18 – 64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší – násilie zo strany svojho bývalého partnera zažilo 27,9%. Výskum zároveň uvádza, že takmer 70% žien, ktoré zažívajú násilie zo strany svojho súčasného partnera žije v domácnosti s jedným dieťaťom, alebo viacerými deťmi.

Čo sa týka foriem násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, výskum uvádza výskyt všetkých foriem násilia, obvykle viacerých foriem súčasne. Fyzické násilie od svojho súčasného partnera zažíva 15% žien a 40% žien ho zažilo od svojho bývalého partnera. So sexuálnym násilím má zo strany svojho súčasného partnera skúsenosť 9% žien a viac ako 25% žien zažilo sexuálne násilie od svojho bývalého partnera. Psychické násilie zo strany súčasného partnera uvádza 36% žien a 64,2% zo strany bývalého partnera. Skúsenosť s ekonomickým násilím zo strany súčasného partnera má 21,9% žien a zo strany bývalého partnera je to 42,9% žien.