Nachádzate sa tu

Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji (2015-2017)

       

"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
Projekt číslo DGV02001 "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji" bol podporený sumou 374 769€ v rámci programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Správca programu je Úrad vlády SR. Prijímateľ projektu Košický samosprávny kraj. Partneri projektu Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ Hana.

Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu dostupnosti a k zlepšeniu kvality špecifických služieb pre ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji, ktoré sú v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentami a minimálnymi štandardami rady Európy. Komplexné špecializované poradenstvo bolo ženám a ich deťom poskytované s primárnym cieľom zabezpečiť im bezpečie, posilnenie, prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažnych dopadov z prežitého násilia.
 
Rodovo podmienené násilie je komplexný problém a na jeho riešení sa podieľa mnoho štátnych a verejných inštitúcií. Na to, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti našli rýchlu a účinnú pomoc a ochranuje potrebné, aby pracovníci a pracovníčky štátnych a verejných inštitúcií boli scitlivení/né na problematiku násilia ne ženách a mali prístup k informáciám. Realizáciou konferencií, workshopov, stretnutí multi-inštitucionálnej spolupráce a vytvorením publikácie pre inštitúcie sme prispeli k zvýšeniu informovanosti a k rozvoju zručností odborníčok a odborníkov z inštitúcií, ktoré a ktorí prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi partnerské násilie a ich deťmi.
 
Cieľ projektu
Znížené rodovo podmienené násilie

Cieľové skupiny
Ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie boli primárnou cieľovou skupinou projektu.

Výstupy projektu a indikátory výstupov
Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti - azylové domy pre ženy a poradenské centrá.
  • Počet podporených existujúcich poradenských centier: 4
  • Počet prípadov poskytnutia poradenstva - obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 735
Výsledky projektu a indikátory výsledkov
Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva
  • Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 19
  • Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5
  • Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8500
Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií
  • Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 11
  • Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce: 20
  • Informačná brožúra pre  pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2800
Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.
  • Počet divadelných predstavení: 6
  • Počet diskusií s demi a mladými ľuďmi: 62
Aktivity projektu, ktoré realizovala Fenestra (partner1)