Nachádzate sa tu

Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality

Názov projektu:

Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality

 

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 312040 – 4. Sociálne začlenenie

Konkrétny cieľ: 312040021 – 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód výzvy: OP ĽP DOP 2018/4.1.2/01

ITMS kód projektu: 312041Q324

 

Časový rámec realizácie projektu: január 2019 – december 2022

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 333 979, 85 EUR

Výška nenávratného príspevku: 317 280,86 EUR

 

Cieľové skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

 

Krátky popis k projektu

Násilie páchané na ženách je forma diskriminácie, ktorá vážne potláča schopnosť žien uplatňovať si svoje práva a slobody. Jednou z kľúčových zložiek prevencie a eliminácie násilia na ženách sú špecifické podporné služby. V ostatných 4 rokoch došlo na Slovensku k zlepšeniu situácie v oblasti fyzickej dostupnosti takýchto služieb. Za dôležitý aspekt pomoci a podpory považujeme aj zlepšovanie prístupu žien k rôznym formám a druhom pomoci a zlepšovanie ich kvality , aby ženy a ich deti mohli žiť slobodný a sebaurčujúci život bez násilia. Cieľom prekladaného projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. Cieľovou skupinou projektu sú ženy zažívajúce násilie zo strany súčasných alebo bývalých manželov alebo partnerov. Ciele projektu plánujeme naplniť prostredníctvom hlavnej aktivity projektu, ktorou je podpora rozvoja služieb pre obete násilia, najmä ženy s dôrazom na personálne zabezpečenie poskytovania špecifických podporných služieb, zlepšenie prístupu žien k rôznym druhom a formám poradenstva poskytovaného v Poradenskom centre Fenestra a zlepšenie kvality ich prostredníctvom kontinuálnej evaluácie poskytovaných podporných služieb a zabezpečenia odborného rastu poradenských pracovníčok. V rámci realizácie projektu poskytne poradenstvo v Poradenskom centre Fenestra 400 ženám najmä z Košického samosprávneho kraja, ale podľa potreby z Prešovského a Banskobystrického kraja.

Hlavná aktivita: Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy

Podporu rozvoja služieb pre obete násilia – ženy zažívajúce násilie – budeme v rámci projektu uskutočňovať prostredníctvom podaktivity zameranej na zlepšenie prístupu žien k špecifickým podporným službám a zlepšenie ich kvality. Pod zlepšením prístupu žien k špecifickým podporným službám rozumieme: 1)kapacitu Poradenského centra Fenestra (to koľkým ženám dokážeme poskytnúť pomoc závisí od počtu poradenských pracovníčok); 2) škálu poskytovaných služieb (prístup k rôznym formám a druhom poradenstva); 3) informovanosť žien, ako aj odbornej a širokej verejnosti o existencii Poradenského centra a službách, ktoré ženám a ich deťom poskytujeme. Naše poradenské centrum Fenestra poskytuje špecifické podporné služby v súlade s princípom nediskriminácie, čo znamená, že podporné služby sú prístupné všetkým ženám bez ohľadu na rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok alebo iné postavenie. Zároveň sú podporné služby dlhodobé a bezplatné. Považujeme za dôležité kontinuálne a systematicky pracovať na zlepšovaní prístupu žien k špecifickým podporným službám, aby boli dostupné pre čo najvyšší počet žien. Výsledky celoeurópskeho reprezentatívneho výskumu o násilí na ženách, ktorý realizovala v roku 2014 Európska agentúra pre základné práva (Fundamental Rights Agency – FRA) ukázali, že 41% žien na Slovensku nepoznalo ani jednu z troch organizácií poskytujúcich pomoc, na ktoré sa v rámci výskumu pýtali. Zanemenej dôležité považujeme kontinuálne a systematicky pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných podporných služieb a preto je druhá podaktivita zameraná práve na tento aspekt. Pod zlepšovaním kvality poskytovaných služieb rozumieme: 1) rozvíjanie zručností poradkýň poskytujúcich pomoc a podporu ženám; 2)rozvíjanie systému kontinuálnej a systematickej evaluácie služieb. Zlepšenie kvality špecifických podporných služieb plánujeme v rámci projektu dosiahnuť prostredníctvom ich internej evaluácie, ako aj realizáciou pravidelných konziliárnych porád a supervízií pre poradenské pracovníčky a právničku. Poradenské centrum Fenestra sídli v Košiciach, preto sa na nás so žiadosťou o pomoc a podporu najčastejšie obracajú ženy zažívajúce násilie z Košíc a z ich okolia. Keďže však v košickom kraji, najmä v jeho južných okresoch, existujú mestá a obce (napr. Rožňava, Medzev, Jasov, Turňa nad Bodvou a pod.), v ktorých ženy zažívajúce násilie nemajú prístup k špecifickým podporným službám, rovnako sa v situácii násilia obracajú na naše poradenské centrum ženy z týchto lokalít ako aj ženy z prešovského kraja.

Výstupy hlavnej aktivity 

- Počet poradenských centier poskytujúcich poradenstvo: 1
- Počet žien, ktorým bude poskytnuté poradenstvo: 400
- Správa o poskytovaní poradenstva: 1

Podaktivita 1: Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality

1.1. Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra
1.2. Zlepšenie kvality špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie
 
Publicita projektu: infoplagát 1 tu
                                 infoplagát 2 tu
 
Označenie priestorov:
 
   

Kontaktné údaje prijímateľa:

Fenestra, P.O. Box F-12, 042 92 Košice, Kontaktná osoba: MUDr. Jana Oleárniková, 0911 224 777, fenestra@fenestra.sk, fenestra.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

esf_2018_vertikal_440x100.jpg     operacny_program_ludske_zdroje_2018_vertikal.jpg       ia_mpsvr_sr_2.jpg